1 WATESALONIKE 1

1Ane Pawulo, hamonga na Silivano na Timoteyo, cikumwandicilenyi anye mo mhuga ye likanisa lya ku Tesalonike, mo wanhu wo Mulungu Baba, no Muwaha Yesu Kilisito. Lihewa lyeze muli nyenye hamonga no Mulamu. 2Cikumulumba u Mulungu, ku soko yenyu nyenye wose nhondo zose, no kumukumbucilenyi nhondo zose mu wulombe wetu. 3Nase cikumukumbucilenyi hali Mulungu Baba, vyono mukulajila u wihuwilo wenyu mu witume, na vyono u wendo wenyu wo wukumupelenyi u witume wo wupiligazi, kanyhi na vyono u witumbilo wenyu wukamile muli u Muwaha wetu Yesu Kilisito. 4Mo wandugu zangu, hambi nha cimanyile vyono, u Mulungu yamwendilenyi, kanyhi na vyono yamuhagulenyi muwe wanhu wakwe, 5vyono lono camuganulilenyi u Luganuzi Luswanu, si wali mu wulonje du, langa na mu vilungo vyo Muhe Mono Yelile, akuno cimanyiye lukulu, vyono, i nghani yiyo yali ya mbeka. Mumanyile vyono cekalanaga hamonga nanye, cekalaga ku soko ye cambuzi cenyu. 6Nanye mukega u wuwe wetu, hamonga no kumwiga u Muwaha. Hamba muwe mwatuga wugaye, ninga mwayibocela nghani mu nyemo yono yikulawa mu Muhe Mono Yelile. 7Holeka anye mweza muli musambo muswanu kuli wose wono wehuwiye we Makedoniya na ku Akaya. 8Hambi nha ku soko yo wuhidimbazi wenyu, i nghani yo Muwaha yakondya kuhulikwa, hamba si kuko ku Makedoniya na ku Akaya du, langa sunga no wihuwilo wenyu wa kuli Mulungu, nha wakondya kuhulikwa hanhu hose. Kanyhi cisina za kulonga. 9Hambi i wanhu wawo weneco nha wakuciganulila nha vyono caza kwenyu, ne nghango ya vyono mwacibocela, na vyono mukaleka vihwani, no kumupitucila u Mulungu mumi na we mbeka, 10na luno mumulindilize u Mwanagwe yatime kulawa ku wulanga, mono u Mulungu yamuzukula muli wafu, yo Yesu, mono yakuciponya ne likuwo lyo Mulungu lyono likuza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\