1 WATESALONIKE 4

1Ze ndumilizo wandugu zangu, nha vyono mweyijiza kuli sese vyono munojeye mwikale ho mumwendeze u Mulungu. Nayo yili mbeka vyo mwikalaga. Alu cikumulombenyi kanyhi cikumunenenyi mwitagwa lyo Muwaha Yesu, vyono alu ho mucile muno kuwituma viswanu. 2Hambi nha mumanyile i malajilizo gono camupelelenyi mu wulajilize wo Muwaha Yesu. 3U Mulungu yakumusacenyi anye mweze mwelile kanyhi mwilejele lukulu mu mikalile yo wusenyha. 4Anye nyo walume, yinojeye munhu na lwakwe yeyijize nha vyono yimunojeye kwikala no mugolece wakwe mu wele ne lilumbo, 5ninga si mu masulumizi mabi nhe wanhu we makungugo ganji wono si wamumanyile u Mulungu. 6Holeka munhu wo wose yalece kumusutizya hamba kumukapa u muyagwe mu nghani yiyi. Hambi nha cakondya kumulonjelenyi muli zizo kanyhi cikamusugulenyi vyono u Muwaha kowalipiciza wono wakwituma zono zinha zizo. 7U Mulungu si yacicema ho cikale mu mikalile yo wusenyha, langa ho cikale mu wele. 8Holeka mono yakugabedegala i mejizo gago, si yakumubedegala munhu, langa yakumubedegala u Mulungu mweneco mono yakumupelenyi u Muhe wakwe Mono Yelile. 9Hasina soko yo kumwandicilenyi vyono munojeye kuwenda i wandugu zenyu wono wehuwiye. Hambi nha mwijizwe no Mulungu vyono munojeye kwiyenda nyenye wose. 10Hambi nha vyo mukunoza nhavivyo kuli wandugu zenyu wose mu Makedoniya mose. Holeka wandugu zangu cikumulombelenyi ho mucile muno. 11Kanyhi mweze no wuhile wo kwikala mu mikalile yo wutuvu, munhu wo wose yepiganzizaje i zakwe mweneco, kanyhi yetume i milimo ne miwoko yakwe mweneco nha vyono camulonjelenyi bahalya ha lulongozi. 12Na muli zizo mo mokwitujila lilumbo yiswanu kuli awalya wono wakali si wanawa Wakilisito, kanyhi mowa musina soko yo kuwetumbila wanji ku soko ye visakwa vyenyu. 13Nyo wandugu zangu, cikuhila muyimanye i mbeka ya kuli walya wono wakondya kufwa, ho mulece kuwa na wukalale nhe wanhu wono wasina u witumbilo. 14Ase cihuwiye vyono Yesu yafwa, yakazuka, na ku soko yiyo, holeka nase cihuwiye vyono u Mulungu kowaleta hamonga na Yesu wawalya wose wono wawuka mononze akuno wamwihuwiye u mwene. 15Na yiyi yono cikumulonjelenyi go mejizo go Muwaha, ase mono cili womi, mono cowa cikali cisigaye, mwidaha lyono yakuziza u Muwaha, si colowalongolela awalya wono wakondya kuwuka mononze. 16Hambi nha wololavywa u wulajilize, lizi lya malayika muwaha, ne lizi lye ndulele yo Mulungu, nayo u Muwaha mweneco kolotima kulawa ku wulanga. Hobaho awalya wono wawuka kononze akuno wamwihuwiye Kilisito, wololongola kuzukulwa. 17Hanyuma nase nhondo mono cili womi mwidaha lilyo, colonyasulanwa nawo mu mavunde no kumuhinjiliza u Muwaha, ale nhavivyo colowezana no Muwaha cibitilila. 18Ale mwisindamicilaje mu zinghani zizi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\