1 WATESALONIKE 5

1Nye wandugu zangu, hasina soko yo kumwandicilenyi muli ze madaha ne vipango vya muli zizo zono zokuza. 2Hambi nha mumanyile nyo weneco vyono, i lizuwa lyo Muwaha lyolokuza nha muhizi vyono kazaga ku cilo. 3I wanhu kolo wakutya, “Mulamu kanyhi kupolile.” Hobaho ho wukuziza u wuhodanji wono wukuwaziza nhinicizo! Nazo zizo zowaziza nhinicizo nho wusungu wo kulela vyono wukuwa kumuziza u mucekulu lono yakusawa, ne wanhu hamba si wosuma kwilega. 4Ninga anye nyo wandugu zangu si muli mu citi yaye, holeka ne lizuwa lilyo si linojeye limuzizenyi nhinicizo nho muhizi. 5Anye wose muli wanhu wono mwikaye mu wuzelu, muli wanhu wa mu misi. Ase si cili wanhu wa ku cilo hamba wa mu wutitu. 6Holeka cilece kugona zinhongo nha vyono wanji, langa yicinojeye cikale meso kanyhi ciweze no wiyimile. 7Wono wagonaga, wagonaga ku cilo, na wono wagalaga, wakuwa kugala ku cilo. 8Ninga ase cili wanhu wa mu misi, holeka yicinojeye ciwe no wiyimile. Yicinojeye civwale u wihuwilo no wendo viwe nha civwalo cono cosuma kucicitiza mu mhambaga, kanyhi no witumbilo wetu we mhonelo, yiwe nha kofiya ya cuma. 9Hambi u Mulungu nha si yacihagula ho citamiswe mwi'kuwo lyakwe, langa ho ciyituje i mhonelo mu nzila yo Muwaha wetu Yesu Kilisito, 10mono yafwa ku soko yetu, ho cikalane hamonga nayo, hamba ciwe cili womi, hamba hono ciwe cakondya kufwa. 11Holeka mwisindamikaje no kwitaza munhu na muyagwe nha vyono mukunoza lulu. 12Ninga cikumunenenyi wandugu zangu, muwapelaje cogopo awalya wono wakwituma muli nyenye, wawo wono wakumutonjenyi no kumwijizenyi muli ze mikalile ye Cikilisito. 13Muwalumbizaje muno no kuwenda ku soko yo mulimo wono wakwituma. Kanyhi mweze mwilamuye nyenye wose. 14Kanyhi cikumunenenyi wandugu zangu, muwafundaje i wanhu wadoba, muwasinyhimikaje we zinhumbula zinyoga, muwebatilizaje wono wasoceye, kanyhi mweze na ngola kuli wose. 15Mulanjilile, munhu wo wose yalece kumugomolezeza u muyagwe wubi na wubi, langa wuhile wenyu, weze wo kwitendela ziswanu nhondo zose munhu na muyagwe, no kuwatendela ziswanu wanhu wose. 16Mweze museceleye nhondo zose, 17akuno mukulomba musina wudile, 18mweze mwina ne lilumbo muli zose. Hambi wuwo nha wo wuhile wo Mulungu kuli nyenye mu wilunze wenyu na Kilisito Yesu. 19Mulece kumwimila u Muhe Mono Yelile; 20mulece kuwubedegala wuwizi. 21Ninga mweze kuvijela vinhu vyose; mukamise muno muno ziswanu, 22kanyhi mwilegaje mu mawala gose ge zimbi. 23No Mulungu mono kacipelaga mulamu, yamunozenyi muwe mwelile muli zose, yamukamisenyi nyenye, u muhe, no wumi ne miwili yenyu, ho mulece kuwa na yilema lyo lyose ha wuze wo Muwaha wetu Yesu Kilisito. 24Nayo mono yamucemenyi nyenye, nha konoza nhavivyo, hambi Mwene nha mwihuwilwa. 25Nye wandugu zangu, mucilombelaje na sese nhavivyo. 26Muwalamusizaje wandugu zetu wose mu citanjilo co wendo. 27Nghumukong'onhezenyi mwitagwa lyo Muwaha, vyono muwasomelaje we zindugu wose i baluwa yiyi. 28Ilihewa lyo Muwaha wetu Yesu Kilisito, liwezane na nyenye wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\