1 TIMOTEYO 2

1Ale, yinongozi muli zose, nghukong'onheza vyono wilombela ziswanu, wolombe, wulombezi, no wulumbe, vilavywe kuli Mulungu so wanhu wose, 2so watemi na kuli wose wono wena u wulajilize, ho cikale mu mikalile yo wutuvu no mulamu, hamonga no wogopo Mulungu ne mijendele miswanu. 3Ne nghani yiyi nha swanu kanyhi yikumwendezo Mulungu u Mukombozi wetu, 4mono yakuhila i wanhu wose waponywe, kanyhi wafice ku wumanye mbeka. 5Hambi nha hoyuli Mulungu yumonga du, na kanyhi hoyuli yumonga mono kawalamulaga iwanhu no Mulungu, yo munhu, Kilisito Yesu, 6mono yelavya mweneco ho yawakomboze iwanhu wose. Wuwo wali wo wuhomelezi we cipango cono u Mulungu yakuhila kuwaponya wanhu wose. 7Na ku soko yiyo, ane nghatumwa niwe mutumwa na mwijizi we wanhu wono si Wayuda, ho niyiganule i nghani yo wihuwilo ne mbeka. Nghulonga mbeka, hamba singhulonga wulambi yaye! 8Ale, ho hose mu kanisa, kolo mukwitang'anila mu wuhembi, nghusaka iwalume weze kulomba akuno welavizye lukulu kuli Mulungu, na kanyhi wono wosuma kunyasula imiwoko yawo, kuno wakulomba wasina likuwo hamba wuwanji. 9Nhavivyo, nghusaka iwacekulu nawo, weze wali cisindo, no kuvwala myenda yono yikuleta lilumbo liswanu muli wene, wavwale viswanu, ninga si ko wihambo wo wutawa zimvili, no wihambo we zizahabu, zilulu, hamba ku wuvwala ivivwalo vyo wuguzi wukamu muno muno, 10langa wehambaje kwe metumo maswanu nha vyono yiwanojeye i wacekulu wono wamogopilo Mulungu. 11Hambi iwacekulu nha yiwanojeye weyijize watulile, kanyhi wawe wenenenyhezi. 12Ninga singhuwakombola iwacekulu wejize hamba kuwatema i walume, langa yiwanojeye weze wekaye watulile du. 13Hambi Adamu nha yo yalongola kuwumbwa, na hanyuma yayo, ho Hawa. 14Na kanyhi, Adamu yo si yakongwa ng'o, langa u mucekulu yo yakongwa, no kuwubena u Wulajilize wo Mulungu. 15Ninga hamba nhavivyo umucekulu koloponywa so wulela wana, hono yekale mu wihuwilo, wendo, wele, no winenenyhezi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\