1 TIMOTEYO 3

1Uwulonje awu, nha wo we mbeka: vyono kolo munhu yakusaka kuwa mulongola mwi kanisa, yuyo yakwilowa mulimo muswanu. 2Ninga u mulongola we likanisa, yimunojeye yeze munhu mono yasina yilema, na kanyhi yimunojeye yeze mono yena mugolece yumonga du, kanyhi yeze mwiyimizi, mulula, we cisindo, kanyhi yimunojeye yeze mucemezi na mono yasumile kwijiza, 3yalece kuwa mukolwa, hamba munhu we ciwuma wuma, langa yeze mupolo, mono yendile mulamu, kanyhi yalece kuwa munhu mwenda pesa, 4kanyhi yimunojeye yeze munhu mono yasumile kuyitonga viswanu mhuga yakwe, no kuwanoza i wanagwe wawe ne cihuliko ne cogopo cose. 5Hambi hono munhu yawe si yakusuma kuyitonga viswanu i mhuga yakwe mweneco, ho kosuma wule kulidima likanisa lyo Mulungu? 6Kanyhi u munhu mono yakali nakangala mu wihuwilo, yalece kunozwa kuwa mulongola mwi kanisa, ho yalece kumema wiwoni, no kuling'anizwa nha vyono Setani yakaling'anizwa. 7Yimunojeye yawe munhu mono yena lilumbo yiswanu muli wanhu wono wali kunze ye likanisa, ho yalece kuhoswa no kugwila mu mutego wa Setani 8Ne wetumami nawo mwi kanisa yiwanojeye wawe wanhu wono wena mikalile miswanu, kanyhi walonga mbeka, walece kuwa wang'wela muno we divayi, hamba kuwa ne masulumizi ga pesa, 9hambi nha yiwanojeye kwibata ko mutima muswanu imbeka ya mugati yo wihuwilo. 10Ku soko yiyo, yiwanojeye wamule wajelwe, na kolo wakwijela vyono wosuma, ho wawe wetumami mu witumami wawo. 11Ne wagolece zawo nawo, yiwanojeye wawe ne mikalile miswanu, si waheha wanhu, wono si wakolwa, kanyhi wehuwilwa muli zose. 12Nayo mwitumami mwi kanisa yimunojeye yeze no mugolece yumonga du, kanyhi yeze mono kasumaga kutonga viswanu iwanagwe ne mhuga yakwe. 13Hambi i wetumami wono wetumaga mulimo wawo viswanu, nha wetujilaga musambo muswanu, no kusuma kulonga kuno wasina woga zo wihuwilo wawo wono wuli muli Kilisito Yesu. 14Nghukwandicila baluwa yiyi, akuno ninga nitumbiye vyono nokuza kwako mu vilo vivi baha. 15Ninga hono nyhezwe muno, baluwa yiyi yokumanyiza imikalile yono yicinojeye ciwe nayo mu mhuga yo Mulungu, lyono lyo likanisa lyo Mulungu mumi, lyono lye 'sumbili no musinji we mbeka. 16Hambi nha hasina mahwele go gose kuli zo wuwaha wa ze cinyele ze dini yetu, vyono: Yejela mu hwani yo munhu yahomelelwa no Muhe vyono yali ling'ani, yawonwa ne wamalayika. Yaganulwa mu zinghungugo, yehuwilwa kononze kose, yakabocelwa kucanyha ku wulanga mu lukumyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\