1 TIMOTEYO 5

1Wulece kumutacila u munhu muwaha, langa wumunenaje kotya nha Sogo mono yakulelile. Wuwatendele Iwadodo we cilume nawo, kotya nha wanduguzo, 2nawo iwacekulu wadala, kotya nha wanyina zako, ne wahinza nawo, wuwatendelaje nha kotya walumbuzo, mu wele wose. 3Wuwapelaje cogopo iwacekulu wafwile wono mbeka wafwile. 4Ninga u mufwile mono yena wana hamba wezukulu, awo wawo yiwanojeye wamule weyijize kuwanozeza viswanu we mhuga zawo weneco, na mu nzila yiyo, ho wosuma kuwanemya i walezi wawo hamonga ne wakuku zawo nhavivyo, hambi yiyo nha yo nghani yono yimwendezago Mulungu. 5Ale, umucekulu mono mufwile mbeka, mono yasina munhu wo kumutaza, yakondya kumuwicilo Mulungu witumbilo wakwe, kanyhi yakujendelela kumulomba Mulungu no kuneneleza u wutazi wakwe cilo ne misi. 6Ninga mucekulu mono yakwikala mu mikalile yo wiyendezi mweneco, yuyo yakondya kufwa akuno ho yakali mumi. 7Wuwapelaje malajilizo gaga, ho walece kuwa na yilema. 8Ninga munhu mono si kawalulaga wanhu we mhuga yakwe, ko muno wawalya wa mu kaya yakwe, umunhu yuyo yakondya kuwukana wihuwilo, kanyhi mubi kuciza no munhu mono siyehuwiye. 9Ale, wulece kumwandika mu wityatye we matagwa ge wafwile, u mufwile wo wose mono yakali sinafisa myaka makumi mutandatu. Nayo kanyhi yeze mono yakatolwa kali kamonga du, 10yeze mono yena lilumbo yiswanu, umucekulu mono yawawiluse wanagwe viswanu, mono yawabocela wajenzi mukaya yakwe, mono yawazuguza magulu iwanhu wo Mulungu, yawataza wanhu mu wugaye wawo, kanyhi yelavya ku wituma metumo maswanu. 11Ninga wulece kuwandika i wafwile we lizika lidodo, hambi nha kolo i masulumizi gawo ge mumbwa yawo gakucila kuwa ne vilungo muno, si nho wilavye wawo wa kuli Kilisito, baho nha wosaka kutolwa kanyhi, 12holeka wokwijela wasutyi, vyono weza si wehuwilwa mu cilagane cawo i cilongozi. 13Ne wafwile wono wenha wawo wajilizaga i vilejeho vyawo ko wupilima-pilima mu kaya na kaya. Ne nghani 'mbi muno muno, wendaga maheho muno mu wupilime wawo, wenjizaga wuhesi kuli wayawo wanji, kanyhi no kwitajila mu zinghani ze wanhu wanji, akuno kanyhi wakulonga sunga ne zinghani zono siziwanojeye kulonga. 14Holeka nali nyende wawo i wafwile we lizika lidodo watolwe, walele wana no kuzikamisa zikaya zawo, iwalugu wetu ho walece kutuga cilejeho co kucitovulila. 15Hambi iwafwile wanji nha wakondya kwajilila no kumutyatya Setani. 16Ninga hono mucekulu Mukilisito yawe yena wafwile mu mhuga yakwe, umwene yimunojeye yawataze, ninga yalece kulilecela likanisa u mutegulo wuwo, i likanisa ho lisume kuwataza iwafwile wawalya wono wasigaye wali wene du. 17Iwanyamhala wono watongaga wanhu viswanu yiwanojeye watuje musahala kali kejete, ko muno wawalya wono wahidimbalaga mu wuganule na mu wijize. 18Hambi i Mandiko Gono Gelile nha gatezaga: “Wulece kuyidinda mulomo i ng'ombe yono wukuyitumamila kutowa wuhemba mu cuga,” na kanyhi, “Umwitumami yimunojeye yatuje musahala wakwe.” 19Wulece kuvumila wusonjezwe kuli munyamhala, lono i nghani yiyo yisina wuhomelezi wa wanhu wejete hamba wadatu. 20Awalya nawo wono wakwituma wubi, wuwatacilaje calinze, ho iwanji nawo wogope. 21Nghukukong'onheza hali Mulungu, na hali Kilisito Yesu, na hali wamalayika wono welile, wukamise imalajilizo gaga wulece kuleka hamba limonga, kanyhi, pogola, wulece kumwendeza munhu wo wose muli zose zono kokwituma. 22Kanyhi wulece kumuwicila miwoko munhu wo wose musunho, ku soko yo kumwitumamila Muwaha. Wulece kuhanga u wubi we wanji, langa wikamisaje welile mu nhumbula yako. 23Wulece kuwa kung'wa malenga gali wene du, langa 'ng'weze ne divayi ndodo so'nda yako, hambi nha kutamwaga kali kenji na kenji. 24Uwubi we wanhu wanji wijelaga calinze, nawo wukuwa kuwalongolela ku wuling'anizwe, ninga wubi we wanji, wijelaga du lwa hanyuma yayo. 25Nhavivyo, ne metumo maswanu gejelaga calinze, hamba na gagalya gono si gali calinze, sigosuma kuhundikwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\