1 TIMOTEYO 6

1Iwawanda wose yiwanojeye wawapele lilumbo iwatwa zawo ho wanhu wawe wasina soko yinji yo kulitovulila i litagwa lyo Mulungu ne mafundo getu. 2Ne wawanda wono wena watwa zawo Wakilisito, walece kuwabedegala, hambi nha wandugu zawo. Langa yiwanojeye wawetumamile mu wuswanu muno wose, hambi wawo wono watugaga cambuzi mu mulimo wawo, nha wo wawo wono wehuwiye kanyhi wendece kuli Mulungu. Yikunojeye kwijiza no kuziganula izinghani azi: 3U munhu wo wose mono yakwijiza suta ne zinghani zizi, kanyhi mono si yakuzivumila i zinghani ze mbeka zo Mutwa wetu Yesu Kilisito ne mafundo ge dini yetu, 4yuyo yamemile widunhumuzi, kanyhi hamba siyamanyile cinji co cose. Yo munhu mono yendile wiwanganile no wisonji we zinghani ze bwete, ne zinghani ze liwala lilyo, ziletaga wivu, wisonji, maligo, maganicizo mabi, 5no wiwanganile wono wusina ndumo, wono wukulawa kuli wanhu we mahala gono gavizice, kanyhi wono wayisina imbeka. Wono wehwesaga vyono dini, mba yo nzila yo kutujila wugoli. 6Yene mbeka dini, yimunozaga munhu kawa mugoli muno, u munhu yuyo hono yawe yaceye ne vinhu vyono yena navyo. 7Hambi nha sicaleteleza cinji co cose kononze, kanyhi hamba sicolosoleleza cinji co cose. 8Ale holeka, hono ciwe cina ndigwa ne vivwalo, yicinojeye cituzwe mutima navyo. 9Ninga wawalya wono wasakaga wagolipe, wagwilaga mu wujelwe, no kugwila mu mutego we masulumizi menji mabi go wulele, gono gawakwegaga sunga ko ku wuhodanjice. 10Hambi u wenda muno we zipesa nha wo mwamulizo wo wubi wose. Iwanhu wanji wasulumilaga muno kutuga mapesa, sunga wawuleka no wihuwilo wawo, no kudumanjila dumanjila ako na ako, kutali no wihuwilo wawo no kutukuwika i mitima yawo ko wusungu wuwaha muno. 11Ninga 'gwe, go munhu wo Mulungu, wilegaje mu zinghani zizo. Wukamise wiling'ano, no wogopo Mulungu, no wihuwilo, no wendo, ne ngola, no winenenyhezi. 12Wumanyhe kwe vilungo vyako vyose wicize lumangho lo wihuwilo, ho witujile cihumbilizwa co wumi we cibitilila, wono wacemelwa lono wawuvumilila u wihuwilo wako hali wahomelezi wenji. 13Hali Mulungu mono kavipelaga i vinhu vyose wumi, na hali Yesu Kilisito mono yayihomelela no kuyivumila imbeka hali Pontiyo Pilato, 14nghukulajiliza, wugebataje muno i Malajilizo gako no kugakamisa muno muno, sunga lizuwa lililya kolo yakwijela Mutwa wetu Yesu Kilisito. 15No wijele wakwe, wolokuziza mwipango lyono linojeye lyono lyawikwa no Mulungu umulugutwe kanyhi mono yo Mutemi yali wene, u Mutemi we watemi no Muwaha we wawaha. 16Umwene yali wene du yo kekalaga mumi cibitilila, kanyhi kekalaga mu wuzelu wono hasina munhu wo wose mono yadahile kuwusejelela. Hasina munhu mono yasuma kumuwona, hamba mono kosuma kumuwona. Kuli mwene lyeze yilumbo ne vilungo vye cibitilila! Heya. 17Wuwalonjelaje iwanhu wagoli we vinhu vye mikalile ya lulu, walece kwidunhumula, hamba kuwika u witumbilo wawo mu sawo yono siyidahile kwitumbilwa, langa wamwitumbilaje Mulungu, mono ko wuswanu wakwe, kacipela i vinhu vyose civisangalalile. 18Wuwalonjelaje wetume viswanu, wawe wagoli mu metumo maswanu, kanyhi wawe wacemezi, wono wewikanize mu wuhanga ne wanji zisawo zawo. 19Na mu wunoza nhavivyo wakwiyiwutila ciwutwa cono cowa kuli wene musinji wono wukamile kuli cipango cono cikuza. Ho wasume kwiyitujila u wumi wono wo wumi we mbeka. 20Gwe, Timoteyo wukamise viswanu zose zono wakozwa. Wilegaje mu miduwo ye ciyinze-yinze, hamonga no wiwanganile wo wulele, muli cico cono wanhu wanji wacemaga: “Wumanye” ninga vyo si vinha. 21Hambi wanji nha watezaga vyono wene wakondya kuwa no “Wumanye” wuwo, na ku soko yiyo holeka wakondya kuyajiliza i nzila yo wihuwilo. Lihewa lyo Mulungu, liweze muli nyenye wose!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\