2 WAKOLINTO 12

1Mulece nilumbe, hamba yiwe si yinojeye. Ninga nolonga luno kuli zo wulajilwe no wugubulilwe vyono yamhela Muwaha. 2Nimumanyile munhu yunji Mukilisito, mono mu myaka i kumi na mine yono yipulute, u munhu yuyo, yakasolwa yakategulwa sunga ko ku wulanga we kadatu. (Ninga langa simanyile vyono, lono yali yali kuko, hono yali yali mu muwili, hamba mu muhe azo zo Mulungu yamanyile.) 3Nghuwuyajiza kanyhi kutya, manyile du vyono u munhu yuyo, yasolwa sunga ko ku Paladiso. (Langa si manyile hono yali yali kuko mu muwili hamba mu muhe, u Mulungu yamanyile.) 4Ninga kuko yazihulika zinghani ze cinyele, zono u munhu siyanojeye kuzilonga. 5Holeka nokwilumbila munhu yuyo, ninga si nokwilumba nene no mweneco, langa mu wusocele wangu du. 6Na hono nali nyende kwilumba, si nali niwe nili mulele hamba hadodo, hambi nha nali niwe nghulonga ze mbeka du. Ninga alu si nosuma kwilumba, hambi nha sinyendile munhu yunji yanyihweseze kuziza nha vyono yakumbona no kuhulika kulawa kuli'ne. 7Ninga ho ndece kwilumba so zinghani zizi zimbaha zono nagubulilwa, napegwa wusungu mu muwili wangu kotya yimiya, u mwitumami wa Setani, mono yakunhowa, ho ndece kwilumba kuciza. 8Nane nghamunena Muwaha kadatu so nghani yiyi, ho yimbucile. 9Ninga Mwene yakanhya, “Ilihewa lyangu likukwiliye, hambi vilungo vyangu nha vikwilanicizwaga lono wuli mu wusocele.” Ninga ane nyendile muno kwilumbila wusocele wangu, ho vilungo vya Kilisito vikale muli'ne. 10Holeka nyheye kanyhi nyendezwe du, hono mu wusocele, mu wubedegalwe, mu wugaye, mu wuwinjilizwe, na mu magazo ku soko ya Kilisito, hambi lono nili musocele, nha ho nghuwela nili vilungo. 11Alu naweza nha nili mulele, ninga yo nyenye mono mundindimize ho niwe nhavivyo. Hambi anye, nha yo nyenye mono mwali munojeye munumbe. Vyono, hamba niwe si nili cinji yaye, ninga hamba nhavivyo, ane si nili mudodo kuciza wawo i “Watumwa wenyu wono wakumucile.” 12I mapoto ne mezino vyono vikulajila calinze vyono nane nili mutumwa, nha vyonozezwa muli nyenye ko wukangalizi wose. 13Hambi cinhuci cono mwafutigwa kuciza makanisa ganji, langa hono si nene du mono si nasaka nimugazenyi ho mumhele u wutazi wenyu? Ninga hamba nhavivyo nghumulombenyi munenele so wuleka kumupelenyi i cilejeho cico co kumhela wutazi wenyu! 14Ninga aluno nakondya kwiwikaniziza lukulu ku wuza kwenyu lwe kadatu, ninga si nomutunyenyi mumhele co cose. Hambi ane nha si nghulondola sawo yenyu langa nghumulondolenyi nyenye nyo weneco. Hambi nha yiwanojeye walezi wo wawawicile viwutwa i wana wawo, si nhe wana kuwawicila viwutwa i walezi wawo. 15Ane nyendezwe muno nitumile cono nina naco, sunga ko ku wilavizya lukulu nene no mweneco, ku soko ye cambuzi ce zinhumbula zenyu. Alu hongo monyenda hadodo, vyono ati'ne nimwendilenyi anye muno muno? 16Ale du kanyhi, ninga ane no mweneco si namuvunenyi yaye. Na lunji yunji kosuma kutya, “Pawulo vyono musugu, alu yakondya kumwibatenyi ko wusugu wakwe.” 17Wulenyi nakondya kumukalipilenyi mu nzila ya munhu wo wose mono namutuma kwenyu? 18Ane namucema Tito, nghawa kumutumilenyi mwene hamonga no ndugu yetu yunji. Ninga wulenyi, Tito yakamukalipilenyi? Alu si mumanyile vyono Tito na nene cikutongwa no Muhe yuyo yumonga? Na vyono cikalaga mu mikalile yono yihwanile? 19Lunji mukwihwesa vyono, sunga nalu cikali cikwitetela hali'nye! Ninga cikuzilonjela i zinghani zizi hali Mulungu akuno cilunzize na Kilisito. Ninga soko ye zinghani zizo zose, nye nyo wedece wangu, ho musume kuzengwa. 20Nane nghogopa vyono na lunji kolo nghuza kwenyu, nomwaganenyi mu wuwe wono si wukunyendeza, nane baho lu, si noleka kuwa mu wuwe wono si mwendile nanye. Nane nghogopa yilece kuwa lunji ko wuli wugombane, wivu, makuwo, wubuguci, maheho, nzwaji ze caka caka, wusomenghanya, wiwoni, no wisagale muli nyenye. 21Kanyhi nghogopa, na lunji kolo neza kuza mu muhinzo wuwo wono nokuza, u Mulungu wangu komhela u wula nyemo hali nyenye, nane nolila ku soko ya wenji wa muli nyenye wono wetuma wubi hamba kunena wuwo wavu wawo, ne masulumizi gawo mabi, hamonga ne mawubi gawo go wusenyha wawo, gono wali wakondya kwituma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\