2 WAKOLINTO 2

1Holeka ndumula nghani mu nhumbula yangu vyono, ndece kumuzizenyi kanyhi no kumukalazenyi. 2Hambi hono nimukalazenyi anye, alu nani kanyhi mono konhuza? Hono si wawalya du wono nawakalaza! 3Holeka namwandicilenyi vyono, si nasaka kumuzizenyi ho nghalazwe nanye, anye mono munojeye muwe yo nyemo yangu. Nane manyiye lukulu nha vyono, hono ane niwe nina nyemo, nanye wose mukuwa mwina nyemo nhavivilya. 4Hambi ha lulongozi, nha namwandicilenyi hamonga no wukalale wuwaha ne mahozi, hamonga no wusungu mu nhumbula, ninga si namwandicilenyi ho nimukalazenyi, aa, ng'o, langa nasakaga ho nimulajilenyi nha vyono ane nimwendilenyi muno muno. 5Holeka hono hawe hoyuli yunji mono yamukalaze muyagwe yunji, ale, si vyono kanghalaza nene, langa kamukalazenyi anye wose. Nane si nghusaka nijele niwe mukali muno muno muli mwene. 6U wulipicizwe wono yakondya kuwutuga kulawa kuli wenji wa muli nyenye, hodu womukwila wuwo du. 7Alu yono yisigaye ku lubavu lwenyu, yinojeye anye mumunenele munhu yuyo, kanyhi mumusindamice, ho yalece kucila muno kuwa no wukalale no kutukuwika mutima wakwe. 8Holeka nghumunenenyi, anye mwilajilaje kuli mwene vyono mumwendile. 9Na cono caleka nghandika baluwa yiyilya, nasakaga ho manye hono mweza muli cihuliko muli zose. 10Hono mumunenele munhu cinji, ale, nane nghumunenela nhavivyo u munhu yuyo. Hambi ane hono nghulavya wunenezi, hono mbeka cili baho cinhu co kunenela, ale, nghunenela ku soko yenyu hali Kilisito, 11ho cilece kumupela Setani cilejeho co kucikonjela, hambi u wuhile wakwe nha ciwumanyile vyono winha. 12Lono nali neza kufika ku Tulowa kuluganula u Luganuzi Luswanu lwa Kilisito, nghagana u mulango wuli mwazi ku soko yo mulimo wo Muwaha. 13Ninga si nasuma kutula mu mutima wangu, vyono si namwagana u ndugu yetu Tito. Na yo soko yono yikaleka nghamwilajenyi wose bahalya no kubita Makedoniya. 14Ninga u Mulungu yalumbwe, mono yakucitonga nhondo zose mu wilunza na Kilisito. U mwene yakucipela wusume wo kutandaza i mbeka ya Kilisito, kotya nha mhunjile swanu muno hanhu hose. 15Hambi ase nha cinha mhunjile swanu yono Kilisito yakumulavizyo Mulungu, i mhunjile swanu yono yikuwaficila wanhu wose wono wakupona, na wono wakwajilila. 16Kuli'walya wono wakwajilila, i mhunjile yiyo yikuwa nha munungho mubi kuli wene, yikuleta 'fwa, ninga kuli'walya wono wakuponywa, i mhunjile yiyo, yikuwa mhunjile swanu kuli wene yono yikuleta wumi. Alu nani 'mbi mono kosuma kuwituma u mulimo we liwala lilyo? 17Ase si cinha wanji wono wayinozezaga nghani yo Mulungu wusuluza. Ninga ase cikuyiganula inghani yo Mulungu kwe nhumbula nzelu hali Mulungu, mono cakondya kwilunza na Kilisito, kanyhi nhe wanhu wono watumigwe no Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\