2 WAKOLINTO 5

1Hambi nha cimanyile vyono, kaya yiyi ya kono'nze yono cikaye lulu, wo wutya u muwili wetu, kolo yeza yapambulwa, u Mulungu nha kocipela kaya yinji kuko ku wulanga, kaya yono yayinoza mweneco yo wikalo we cibitilila, yono si yizenjigwe ne miwoko. 2Hambi mu wikala u kaya yiyi, nha citamikaga, cikuhila muno muno kuvwikwa mu wikalo wetu wono wuli ku wulanga. 3Heya yicinojeye civwikwe nhavivyo, ho cize cilece kwima ha mwande yo Mulungu akuno cisina vivwalo. 4Holeka lono cikali cili mu kaya yiyi ya kono'nze, cikulila vyono cikanyicizwe, ninga si vyono cikuhila kuwuvula u muwili wuwu wono wukufwa, aa ng'o, langa cikusulumila ho civwikwe awulya wono si wufwizaga, acilya cono cifwizaga, ho cimelelwe lukulu no wumi. 5U Mulungu mweneco yaciwikaniziza u wukawanizwe wuwo, nayo yacipela u Muhe wakwe wuwe co cipingo ca vyose vyono yaciwiciye. 6Holeka ase cina nhumbula yono yikamile nhondo zose. Kanyhi cimanyile vyono mu wikala mu muwili wuwu du, cikuwa cili kutali no Muwaha. 7Hambi nha cikujendela wihuwilo, hamba si ko wuwone yaye. 8Ninga hamba nhavivyo, cikamile du. Kanyhi cali cende cihame mu wikalo wuwuno wa mu muwili no kuhamila kuli Muwaha. 9Ninga hamba nhavivyo, i mbaha yono yicizize muno, cikuhidimbala muno cimwendeze, lono cikali cili bahano mono yinze, hamba kuko. 10Hambi ase wose nha yowa yicinojeye kwima he'goda lyo wuling'anizi lya Kilisito, u munhu wo wose, ho yabocele zono zimunojeye, nha vyono genha i metumo gakwe gono yetumaga, lono yali yakali yekaye mononze, hono maswanu, hamba mabi. 11Ale, ase ciyimanyile soko yo kumogopela u Muwaha, holeka ku soko yiyi, cikwihinda kuwakwega wanhu. U Mulungu yacimanyiye lukulu, nane nitumbiye vyono na nyenye nhavivyo mucimanyiye lukulu mu viselinji vyenyu. 12Si vyono cikusaka kwiyendeza kuli'nye, ng'o, langa cikusaka cimulajilenyi zisoko zetu, zono zikuleka cikwilumbila muli nyenye, ho mutuje soko yo kuwapitula awalya wono wakwiyilumbila vyono wenha, u wuwe wawo wa kunze, si nha vyono wenha mu nhumbula. 13Hono ciwe cikwijela nha cina lukwale, ako ko ko Mulungu, na hono ciwe cina mahala gono gatulile, ayo cowa co cambuzi cenyu. 14Hambi ase nha citemigwe no wendo wa Kilisito, mono cikwizuka nha vyono u munhu monga du, yafwa ku soko ya wose, nayo yiyo yikulajila nha vyono, wose wakuhangana i lifwa lyakwe. 15Umwene yafwa ku soko ye wanhu wose, wawalya wono wakuwumipa, ho walece kwiwumipila weneco, langa wawe womi ku soko yo mwene mono yafwa, yakazukulwa ku soko yawo. 16Holeka ku wulawa lulu, ase si comumanya munhu wo wose mu nzila ye cimunhumunhu. Hamba yiwe camumanyila Kilisito mu nzila ye cimunhumunhu, ninga alu si nhavivyo kanyhi. 17No munhu wo wose hono vilunze na Kilisito, yakuwa ciwumbwa cipya, i ze katali zapuluta, alu zaweza mhya. 18Na zizi zose wo mulimo wo Mulungu mweneco kucilamula ase no mweneco mu nzila ya Kilisito, yakawa kucipela nase u mulimo wo kuwanoza wanhu welamule nayo. 19Wo wutya, u Mulungu yakuyilamula yinze no mwene mu nzila ya Kilisito, no kuleka kuwawalila wanhu u wubi wawo. Umwene yacipela nghani yo kuwalamula i wanhu no Mwene. 20Holeka ase cili watumwa so Kilisito, nayo Mulungu mweneco yakucitumamila sese, cimunenenyi anye. Holeka cikumunenenyi ku so Kilisito, mwilamule no Mulungu. 21Kilisito yali yasina wubi, ninga Mulungu yamunoza yawe wubi ku soko yetu, nase mu wilunza nayo, ho cisume kuhanga u wiling'ano wo Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\