2 WAKOLINTO 7

1Holeka nyo wendece, vyono cakondya kupegwa i vilagane vivyo, yicinojeye nase ciyeze muli zose zono zosuma kucitipiza mu miwili, sunga na mu zinhumbula zetu, ho ciwe celile muno muno, no kwikala mu mikalile yono yimogopile Mulungu. 2Ale cikulomba mu cipele cilejeho mu zinhumbula zenyu! Ase cikali namusutizya munhu wo wose, hamba ku muhodanga munhu wo wose, hamba kumukonga munhu wo wose. 3Ane si nghulonga nhavivi ho nimuling'anize munhu wo wose, hambi nha nakondya kulonga vyono anye muli mugati mu zinhumbula zetu, sunga ku wufwizane, hamba ku wuwumipane hamonga. 4Nina witumbilo wuwaha muno muno, lono nghulongana nanye, kanyhi nghwilumbila muli nyenye! Hamonga no wugaye wetu wose, alu nakondya kutuga wutuzwe no wusangalale wuwaha muno. 5Hamba lono caficila Makedoniya, si casuma kuceha, hambi nha cali cipilimwe ne magayo mbavu zose, kudeha, milewo, kugati nako woga. 6Ninga Mulungu mono yakuwapela vilungo wono wasoceye, yakacipela vilungo nase so wuze wa Tito. 7Ninga si so wuze wakwe Tito du wono wacisangalaza, ku soko yo wusindamikwe wono mwamupela. Mwene yaciloloseza nha vyono mwendile muno kwiwona nane, kanyhi na vyono mwina wukalale, na vyono mukuhila kunhetela. Ne nghani yiyi yikusangalaza muno. 8Holeka hamba niwe namukalazenyi so baluwa yangu, ninga ane no mweneco si nghuwona soko yo kukalala. Heya, manyile vyono baluwa yiyo yikamupelenyi wukalale, ninga wali wukalale wa cidaha cidodo du. 9Ninga alu nina wusangalale, singhusangalala vyono namukalazenyi, langa vyono wukalale wenyu wamunozenyi mupitule wuhile wenyu no kunena. Wukalale wuwo wetumamilwa no Mulungu, holeka ku soko yiyi ase si camutendelenyi nghani yo yose'mbi. 10Hambi u wukalale wono witumamilwaga no Mulungu, nha wuletaga wupituce wa mu nhumbula, u wupituce wono wuletaga mhonelo, holeka hasina soko yo kuwona nha wambuce. Ninga u wukalale we ciyinze-yinze, awo wuletaga 'fwa. 11Alu mosuma kuwona vyono u Mulungu yawitumamila wuwo u wukalale wenyu. Lanje vyono mweza muli wahidimbazi, mu wilajile vyono musina malema go gose, mu makuwo, mu wutinuswe no woga, mu wuwa ne nyhilu yo wituma ziswanu, mu wogopo Mulungu, akuno mwiwikanize nhondo zose kwihoma ne zinghani zose zono si zinojeye. Mwakondya kwilajila nha vyono musina yilema lyo lyose mu nghani yiyi. 12Holeka hamba niwe nghandika baluwa yiyilya, si nayandika ku soko yo munhu musutyi, hamba si nayandika ku soko yo munhu mono yasutizywe. Ane nayandika ho zijele calinze hali Mulungu vyono mwina no wuhidimbale ku soko yetu. 13Holeka nase cikatuzwa muno muno. Hamba nhavivyo, si vyono catuzwa du, langa vyono na Tito nayo yakacisangalaza muno ne nyemo yono yali yena nayo, i nyemo yono yalawilila mu wusangalaze wenyu wono mwamusangalaza inhumbula yakwe. 14Holeka nane nimukumizyenyi muno hali mwene, akuno manyiye lukulu, vyono si nghwikonga mu nghani yiyo. Hambi nha cikuwa kumulonjelenyi nghani za mbeka nhondo zose, holeka na lono cikumukumizyenyi ha mwande ya Tito, si nghani za wulambi yaye, langa za mbeka. 15Holeka no wendo wa mu nhumbula yakwe kuli'nye, wokonjelezeka muno, ko muno lono yakukumbucila vyono anye wose muli cihuliko, na vyono mwamubocela mwene ne cogopo ciwaha hamonga no wucicime. 16Nane nghusangalala muno muno vyono aluno nosuma kumwitumbilenyi muno muli zose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\