2 WAKOLINTO 8

1Kanyhi nyo wandugu zetu, cendile cimumanyizenyi ze lihewa lyono u Mulungu yagapelile makanisa ga Makedoniya. 2Wose wono wehuwiye wono wali kuko, vyono watuga majelo mawaha so wugaye, ninga hamba nhavivyo inyemo yawo yikonjelezeka muno, sunga wakawa wacemezi muno, hamba wawe wali waciwa muno muno. 3Nosuma kuhomelela vyono wali wacemezi mu nghango ye vilungo vyawo no kuciziliza. Kanyhi ko wuhile wawo weneco du, 4wakacinena muno wapegwe cilejeho co kuhanga nase mu witumami wuwu wo kuwataza wanhu wo Mulungu wono wali mu Wuyahudi. 5Ayo yali yo nghani yono si cali ciyilanjiliye hamba hadodo! Hambi nha wamula kwiyilavya weneco kuli Muwaha, hanyuma ho wakawa kwiyilavya na kuli'se nhavivilya nha vyono winha uwuhile wo Muwaha. 6Holeka cikamunena Tito mono yawamula u mulimo wuwu, yamutazilizenyi, ho musume kuwituma u witumami wuwuno wo wendo muli nyenye. 7Vyono mukwizize vyose, mu wihuwilo, wulonje, wumanye, wupiligazi wo kwituma i ziswanu, sunga na mu wendo wenyu wa kuli'se. Holeka, cikuhila mucile muno mu witumami wuwuno wo wendo. 8Si nghumupelenyi yilajilizo, langa nghuhila kulajila du nha vyono wanji wena wuhidimbazi wo wutazi, ho sume kuwumanya u wendo wenyu vyono wa mbeka. 9Hambi anye nha mulimanyile lihewa lyo Mutwa wetu Yesu Kilisito, nha vyono mwene hamba yawe yali yakwizize vyose, ninga yakenoza nha muciwa ku soko yenyu, anye ho mugolipile mu wuciwa wakwe. 10Ku soko ye nghani yiyi, ane nghumutyenyi nhavi, yinojeye mwitume zizilya zono mwamula mwekazo. Vyono yo nyenye mwali walongozi kusola nghanzo yo kulamula kwituma nhavivyo. 11Ale muwukondelezaje u mulimo wuwo, mu nghango ye nyhilu yono mwina nayo yo kulavyo 'tazi, mwitumaje nhavivyo ko wuhidimbazi, muwukondelezeze mu nghango nha vyono mosuma. 12Hono munhu yawe yena mutima wo wutazi, u Mulungu nayo kabocelaga co cose cono u munhu yuyo kosuma kulavya, Mwene si kakanililaga yaye. 13Ninga si munojeye monjelezwe wugaye wenyu, wanji ho wasume kucepulilwa umutegulo wawo wo kulavya wutazi, aa ng'o, ninga yicinojeye cilanje u muling'ano wa kose kose hamonga ne ling'ani. 14Co cose cono mwina naco cono cicizize, yinojeye cico ciwataze awalya wono wena wanjile, nawo kolo watuga vyono vicizize, ho wamutazenyi nanye mu visakwa vyenyu, na mu nzila yiyo, ho mowa mweza muli muling'ano. 15Nha vyono i Mandiko gakutya, “Mono yakonghola ko winji, hamba siyatuga kuciziliza, nayo mono yakonghola vicefu, hamba si yanjiza.” 16Nghumulumbo Mulungu mono yamupela Tito i nhumbula yono yina nyhilu nhe yangu yo kumupelenyi wutazi. 17Ninga si yalumba ku soko vyono camulomba yanoze nhavivyo, langa sunga no mweneco yali yena nyhilu muno yo wutazi, sunga yakasuma kulamula mweneco du, ho yaze kuko kwenyu. 18Alu cikumutumiliza hamonga no ndugu yetu yunji mono u lukumyo lwakwe lutandaye mu makanisa gose ku soko yo wuganula u Luganuzi Luswanu. 19Hamonga na zizo, mwene yehagwa ne makanisa gose, ho ciwe jendana nayo lono cikwitumama u witumami wetu wuwuno wo wendo, witumami wono cikwituma so lukumyo lo Muwaha no kulajila wuhile wetu wuswanu, wo kuhila kulavya wutazi. 20Cikuhila kwilega yunji yalece kucihosa ku soko yo wulanjilizi we vipegwa vyono civilavizye sese. 21Ninga wuhile wetu, cikusaka citume viswanu du hali Muwaha, sunga na hali wanhu nhavivyo. 22Hamonga ne wandugu zetu wawo, cimutuma no ndugu yetu yunji, mono cakondya kumuwona kali kenji, vyono u mwene nayo yena wuhidimbazi wo wutazi, sunga na lulu yena witumbilo wuwaha na nyenye. 23Tito yo muyangu, mono cikwituma hamonga u mulimo ku soko yenyu. Ninga kuli za awano wandugu zetu wanji wono vikuzana nawo, awo watumwa ne makanisa nu lukumyo lwa Kilisito. 24Holeka muwalajilaje u wendo wenyu, i makanisa ho gasume kuwona vyono cina ling'ani yo kwilumba so nyenye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\