2 YOHANA 1

1Ane no munyamhala nghukwandicila agwe go mugolece muhagulwa, hamonga ne wanago, mono nimwendilenyi mu mbeka. Kanyhi hamba si nene du mono nimwendilenyi, langa sunga na wono wayimanyile i mbeka, wose wamwendilenyi nyenye, 2vyono yimbeka yikalaga nase cibitilila. 3Ilihewa no lusungu no mulamu zono zilawaga kuli Mulungu Baba, na kuli Yesu Kilisito, u Mwana wa Baba, zowezana hamonga nase mu mbeka na mu wendo. 4Nghusecelela muno vyono mbwene wanago wanji wakujendela mu mbeka, nha vyono cabocela i lilajilizo kuli Sogo yo munhu. 5Nalu go mugolece, nghulomba nghani monga du kwako, “Ciyendaje.” Si nha vyono nghukwandicila lilajilizo yipya, langa lye 'lajilizo lililya du lyono cawezaga nalyo na katali. 6Ne nhunizo yo wendo, wo wutya, i mikalile yo wibate we malajilizo go Mulungu. Ne lilajilizo lyono mwalihulika ku wulawa u mwamulizo nha lyoli, yimunojelenyi wose mwikalaje mu wendo. 7Hambi i wakoci wenji nha wemuka kononze wono siwakuvumila vyono Yesu Kilisito yaza kono kwetu yakawa munhu. No munhu mono yakulonga nha vivyo, yuyo yo mulugu wa Kilisito. 8Holeka mulanjilile, ho muze mulece kwajiliza cono mwali mucipiligaliye, langa muze mutuje cihumbilizwa cono cikwilaniciye. 9Nayo mono siyakwibata no kwikala mu mafundo ga Kilisito hamba kugatyatya, yuyo yamusina u Mulungu. Langa mono yakwikala mu mafundo gago, yuyo yo yena u Sogo yo munhu kanyhi no Mwana. 10Holeka yunji hono yaze kwenyu, siyakuleta i mafundo gaga, yuyo mulece kumubocela mu zinyumba zenyu, hamba kumulamusa. 11Hambi mono yakumulamusa nha yakuhanga nayo mu metumo gakwe mabi. 12Nina nyinji zo kumulonjelenyi, ninga sinyendile kumwandicilenyi mu kalatasi no wino, langa nitumbiye kuza kuko kwenyu ho ciduwane nanye cidomile, i nyemo yetu ho yimemelecele. 13I wana wo lumbulyo muhagulwa, wakukulamusa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\