2 PETELO 1

1Ane yo nene Simoni Petelo, u mwitumami no mutumwa wa Yesu Kilisito. Nghumwandicilenyi nyenye mono so wuswanu wo Mulungu wetu, hamonga no Mukombozi Yesu Kilisito, mwapegwa u wihuwilo wuwulya wo wuguzi wukamu wono capegwa na sese. 2Ilihewa no Mulamu vyeze kuli'nye mu wumumanyo Mulungu, na Yesu Kilisito Mutwa wetu. 3Mu vilungo vyakwe vyo wulungu, u Mulungu yacipela vyose vyono cisakaga, ho cisume kwikala mu mikalile yo kumogopo Mulungu, no kumumanya mwene mono yacicema ho ciwuhanje ulukumyo no wuswanu wakwe mweneco. 4Hambi muli zizo nha yakondya kucipela vipegwa viwaha vyo wuguzi wukamu vyono yacihuwiziza, na ku so vipegwa vivyo, ho musume kuhanga u wuwe wakwe wo wulungu. 5Holeka mupiligale muno konjeleza wuswanu wo wihuwilo wenyu, kanyhi monjeleze no wizuce mu wuswanu wenyu, 6mu wizuce namo, monjeleze wiyimile, na mu wiyimile namo, monjeleze ngola, mu ngola namo, monjeleze wogopo Mulungu. 7Mu wogopo Mulungu namo, monjeleze wenda ndugu, na mu wenda ndugu namo, monjeleze wendo. 8Na kolo mukuwa no winji wa zizi zose, zomunozenyi muwe muli wetumi, no kutuga cambuzi mu wumumanya Mutwa wetu Yesu Kilisito. 9Ninga munhu mono yazisina zizi zose, yaweza mubofu, hambi nha si yakusuma kuwona, kanyhi yasemwa vyono yakondya kukwemwa u wubi wakwe we katali. 10Ale, holeka, wandugu zangu, piligalenyi muno muno kulunoza lulo ulucemo lwenyu lono mwacemelwa no Mulungu, luwe nghani ye cibitilila mu mikalile yenyu, na hono mwikale nhavivyo, simosuma kuwulecela lukulu uwihuwilo wenyu. 11Na yiyo yo yoleka mosuma kupegwa wiling'ano wono wukwilaniciye, wo kwinjilila mu wutemi wo Mutwa wetu no Mukombozi wetu Yesu Kilisito. 12Holeka nane nojendelela kumukumbucizenyi nhondo zose zinghani zizi, hamba muwe mwakondya kuzimanya, kanyhi mukamile mu mbeka yono mwayibocela. 13Nghwihwesa yowa nghani swanu kuli'ne, mu mapango gose gono nowa nghali nili mumi kononze, njendelele kumusikamyenyi no kumukumbucizenyi ze zinghani zizi. 14Hambi nha manyile vyono naza behi kuwuwika mu citenjelo umuwili wangu wuwu wono wufwizaga, nha vyono u Muwaha yanonjela calinze. 15Holeka nopiligala kumupelenyi nzila yo kuzikumbucilila zinghani zizi nhondo zose, hamba lono niwe nakondya kufwa. 16Mu vilo vyono cawejizenyi ze nyiza yakwe mbaha u Mutwa wetu Yesu Kilisito, sicatyatya zisimo ze cibwete bwete zono zisina nhunizo yo yose. Ase cikawuwona ulukumyo lwakwe ne meso getu co weneco. 17Ase cali baho mu cipango lono yapelelwa lilumbo, no kukumywa no Mulungu Sogo yo munhu, lono lizi likamuziza kulawa kuli mwene, mono yo Lukumyo Luwaha, likutya, “Ayu yo Mwanangu mwendece mono nyendezwe nayo.” 18Kanyhi, sese co weneco cikalihulika lizi lilyo kulawa ku wulanga lono cali cili hamonga nayo kucanyha ye litunda lililya lyono lyelile. 19Kanyhi sunga ne zinghani ze wawizi zikuyihomelela nghani yiyi, nanye mukunoza viswanu hono mukuyibata, hambi nha yinha tala yono yikumulika hanhu hatitu, sunga lizuwa lililya kolo likusomoza, no wuzelu we nyelezi yimwacinghunghu, kolo wukubulila mu zinhumbula zenyu. 20Ninga hamonga na zizo, mukumbucile vyono, hasina munhu wo wose, mono kosuma kulolosa mweneco zo wuwizi wono wuli mu Mandiko Gono Gelile. 21Hambi nha hasina nghani yo wuwile yono yina ndawililo ye cimunhumunhu, langa iwanhu wayilonga inghani yo Mulungu nha vyono watongwaga no Muhe Mono Yelile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\