2 PETELO 2

1Wakalawila wawizi wo wulambi muli wanhu, nhavivyo kanyhi, iwejizi wo wulambi wololawila sunga na muli nyenye. Ne wanhu we liwala lilyo, wololeta i mafundo go wiwajize no kumukana Muwaha mono yakawakomboza, na mu nzila, yiyo wokwiletela musunho u wongomezwe wawo weneco. 2Kanyhi ne wanhu wenji wolozityatya zizo zinzila zawo zimbi, sunga na wanji woloyibedegala Inzila ye mbeka ku soko yawo. 3Na ku soko ye masulumizi gawo mabi, wolokwisavizya muli nyenye, kolo wakumulonjelenyi zinghani zo wulambi-lambi. No wulipicizwe wawo wakondya kuwikanizwa kulawa katali, siwocela yaye. Nayo mono kowongomeza, yali meso! 4Na lono wamalayika wetumila u wubi, u Mulungu si yawawonela lusungu yaye, langa yakawataga mu moto we Gehena, nawo wafunjigwe mumo walindiye Lizuwa lililya lyo wuling'anizwe. 5Kanyhi u Mulungu hamba siyayitetela yinze ye katali, yaleta lihwazi lye malenga mu'si yiyilya ye wanhu wono si wamogopago Mulungu, ninga Noha mono yaganulaga u wiling'ano, u Mulungu yakamuponya hamonga ne wanhu wanji mupunghati. 6Kanyhi Mulungu yakagalipiciza makaya ga Sodoma na Gomola, yakagaticimiza no moto tici-tici, yakaganoza gawe nha suguzi kuli wanhu wono siwamogopaga Mulungu. 7Yakamuponya Loti munhu muswanu, ne mikalile mibi ye muswanu, wanhu wawo wafyuzi. 8Hambi Loti nha yakekalana ne wanhu wawo, na mu vilo vinji, inhumbula yakwe yali yina mahwele mawaha, yeza kuhulika ze metumo gawo mabi. 9Ale, holeka, Muwaha yamanyile kuwaponya mu wulipicizwe sunga Mwizuwa lililya lyo wuling'anizwe. 10Na ko muno wa walya wono watyatyaga imasulumizi mabi go muwili na wono wakubedegala no kulema kutemwa no Mulungu. Iwanhu we liwala lilyo, wasina cihuliko kanyhi wedunhumuzi, hambi nha watovulaga, kanyhi wasina cogopo kuli viwumbwa vyono vyelile vya kucanyha. 11Ninga wamalayika wono wena u wulajilize ne vilungo kuciza wawo iwejizi wo wulambi, siwawasitakaga no kuwaliganga wene wawo hamwande yo Muwaha. 12Iwanhu wawo wono waligaga co cose cilya cono siwacimanyile, wenha i malimu gono gasina mahala, gono gakuwa kulelwa, na hanyuma yayo gebatagwa no kuwulagwa. Wokongomezwa ku soko yo wuhodanji wawo weneco. 13Kanyhi wolipwa magazo ku soko ye magazo gono wesaciye weneco. Ne nyemo yawo yili mu wunoza, co cose cono cikwigutya imasulumizi gawo go muwili, kanyhi wakuzinoza zizo mu misi du mugati. Iwanhu we nhavivyo wakuleta cevu hamonga na soni mbaha, kolo mwekonghola hamonga nawo, mu wulye we zindigwa zenyu ze zisikukuu, akuno wakuzisecelela i zinzila zawo zo wukoci. 14Ne meso gawo gamemile wusenyha wose, sunga ne masulumizi gawo go kwituma wubi, si gamalikaga hamba hadodo. Wawo wo wakuwa kuwakonga-konga wanhu wono wasoceye sunga wawagwiziza mu mitego. Ne mitima yawo yizoweleze mu wusulumizi we zisawo. Iwanhu wawo wali mu wulijitwe wo Mulungu! 15Hambi nha wayileka inzila yono yigolocile, wajilila no kuyityatya nzila yono yayityatya Balamu, mwana wa Beyoli, mono yenda yatuje cambuzi mu wituma zo wulambi-lambi, 16yakatacilwa ku soko yo wubi wakwe. Ne ndogowe yono siyilongaga, yikalonga ne lizi lye wanhu, ndogowe yikawupezezya lukulu ulukwale lwa yuyo muwizi. 17Iwanhu wawo wenha mivwilo yono yinyalile, kanyhi wenha mavunde gono gapemheluswaga ne mbeho mbaha, no wikalo wawo wono wawiciywe, nha hanhu hono howuli wutitu wuwaha. 18Hambi nha walongaga zinghani zo wiwoni zono zisina nhunizo, kanyhi wegetumamilaga imasulumizi gawo mabi go muwili ho wawagwise awalya wono wakondya kwilega mu wanhu wono wekalaga mu wajilile. 19Wawehuwizaga wanhu wanji, wakutya, ati wowa welecele, akuno kumbe weneco ho wawanda wo wuhodanjice. Hambi u munhu nha yakuwa muwanda wa cinhu co cose cilya, cono cikondizye kumusumiza. 20Ne wanhu wono wali wakondya kupona mu muwuhodanjice we yinze, mu nzila yo kumumanya Muwaha no Mukombozi wetu Yesu Kilisito, kanyhi hanyuma yayo, wakeyendela weneco kugwizwa no kutemwa kanyhi no wuhodanjice wuwo, i mikalile yawo yowa mibi muno kuciza ya halulongozi. 21Hambi nha yanda yiwe ciba kuli wene hono wali walece kuyimanya hamba hadodo, inzila yiyo yo wiling'ano, sinha kuyimanya, na hanyuma yayo, kuyileka no kulitaga lilajilizo lyono lyelile lyono walibocela. 22Hambi nha howuli mulongo wono wutezaga, Libwa ligawuyilaga kanyhi imadeko galyo lyeneco. “No mulongo wunji wutezaga, Ligubi lyono lihovugwe, libiducizaga kanyhi mu madabaga!” Nhavivyo vyo yimile lu kuli wene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\