2 PETELO 3

1Nyo wendece wangu, ayi yo baluwa yangu ye kejete yono nghumwandicilenyi. Na mu zibaluwa zizo zinyejete, nali kujela kumuswaswanizenyi i mahweso maswanu ga mu mahala genyu, ko kumukumbucizenyi zinghani zizi. 2Nyendile mumanye, kanyhi mukumbicile zinghani zono zalongwa ne wawizi wono welile, na lililya lilajilizo lyo Muwaha no Mukombozi, lyono mwapegwa ne watumwa wenyu. 3Mukwamula kumanya vyono mu vilo vya ku ndumo wolokuza wanhu wono mikalile yawo yitemigwe ne masulumizi gawo mabi. Wolomuzwajizenyi nyenye, 4no kutya, “Yehuwiza vyono kolokuza! Ninga lu yali hayi? Hambi nha zinghani zo zizo du vyo yinha, ku wulawa lono wafwila wa kuku zetu ne nyikala ye vinhu vyo yiyilya du, nha vyono yali kulawo mwamulizo we yinze!” 5Iwanhu wawo, wasemwaga na vyono Mulungu yalonga, u wulanga ne yinze vikawa kuwumbwa. Ne yinze yikawumbwa ku wulawa mu malenga, na kwe malenga, 6na kwe malenga gago nha cinji i malenga gagalya ge lihwazi liwaha, yinze ya lululya yikongomezwa. 7Ninga wulanga ne yinze za lulu mbikwe ne nghani yo Mulungu, ziwiciywe moto. Ziwicigwe ku soko ye lizuwa lililya lono wanhu wono siwamogopile Mulungu wololing'anizwa no kongomezwa. 8Ninga nyo wendece wangu, mulece kusemwa cinhu cimonga! Hamwande yo Muwaha, hasina wisimajile we lizuwa limonga, ne myaka elufu, kuli mwene vyose co cimonga du. 9Hambi Muwaha nha sikacelaga kuzifisiliza zizilya zono yehuwiza, nha vyono wanhu wanji wehwesaga vyono kocela. Umwene yena ngola ku soko yenyu, hambi nha siyendile hamba hadodo muyenyu yunji yajilile, langa yakuwasaka wose wafice ku wunene. 10Lizuwa lyo Muwaha lyolokuza nha muhizi. Mwizuwa lilyo, wulanga wolokwajilila ne cihumbi ciwaha, ne vinhu vyayo vyo kulawa katali vyolokongomezwa no moto, nayo yinze yolokwajilila, hamonga ne vinhu vyose vyono vili mumo. 11Ale, hono vinhu vyose vyohodangwa nha vivi, ma, anye munojeye muwe wanhu we nha wule? Munojeye muwe ne nyikala yono yelile no kumogopo Mulungu, 12akuno mulilindiye lizuwa lilya lyo Mulungu, no kulisunhaniza lize mbela mbela, i lizuwa lyono wulanga wolokongomezwa no moto no kuhodangwa, ne vinhu vyayo vye katali, vyolokwenjedulwa. 13Ninga'se, ku so wihuwizo wakwe, cilindiye wulanga wupya ne'nze mhya, mono wumemile wiling'ano. 14Holeka nyo wendece wangu, vyono mulilindiye lizuwa lilyo, mupiligale kwiyeza muno muno, muwe musina manamha-manamha hali Mulungu, ho mowa no mulamu nayo. 15Munojeye muwuwone u wukangalizi wo Muwaha, vyono co cilejeho cono yakumupelenyi, ho muponywe, nha vyono Pawulo ndugu yetu mwendece yakamwandicilenyi, kuno yakwitumamila i mahala gono yapegwa no Mulungu. 16Zizo zo kalongaga mu zibaluwa zakwe zose, lono yakuduwila ze nghani yiyo. Hozili nghani nyhefu mu zibaluwa zakwe zono nghamu kuwizuce, zo nghani zono i wanhu walele, wono wasina musinji wazipitulanyaga nha vyono wazipitulaga zinji ze Mandiko Gono Gelile. Wakwiyiletela uwongomezwe wawo weneco. 17Ninga'nye, nyo wendece wangu, mwakondya kuyimanya nghani yiyi, holeka mweze musujile, ho mulece kwajilizwa ne masutya ge wahodanji, no kugwa ku wulawa mu wusikame wenyu wono wukamile. 18Ninga mujendelele kuwilucila mwihewa no mu wumanyo Mutwa wetu no Mukombozi Yesu Kilisito. U lukumyo lweze kuli mwene, kulawa lulu na ku cibitilila Heya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\