2 WATESALONIKE 1

1Ane Pawulo na Silivano hamonga na Timoteyo, cikumwandicilenyi anye nyo we likanisa lya kuko ku Tesalonike, mono muli wanhu wo Mulungu Baba na wo Muwaha Yesu Kilisito. 2Ilihewa no Mulamu wono wukulawa kuli Mulungu Baba na ko Muwaha wetu Yesu Kilisito, weze muli nyenye. 3Nye wandugu zangu, yicinojeye ceze kumulumbo Mulungu nhondo zose ku soko yenyu. Kanyhi yicinojeye cinoze nhavivyo, vyono u wihuwilo wenyu wukucila muno muno, sunga no wiyendi wenyu wukucila konjelezeka muno muno. 4Holeka nase cikwilumbila muli nyenye mu makanisa go Mulungu, cikuwona lukumyo luwaha, vyono mukujendelela mu wihuwilo hamonga no wukangalizi wenyu wa mu wuwingwe, hamonga ne magazo gono mukugatuga. 5Na zizo zose, zikucimanyiza vyono u wuling'anizi wo Mulungu wo we ling'ani, ne ndumilizo yayo ho mowa muwunojeye u Wutemi wakwe wono wukuleka anye mukugazwa. 6No Mulungu kokwituma ling'ani; kowalipa u wugaye, wawo wono wukumugazenyi anye, 7nayo komupelenyi wuceho anye mono mukugazika, na sese nhavivyo. Nayo kokwituma i nghani yiyo mwidaha lyono u Muwaha kolokwijelela kulawa ku wulanga, hamonga ne wamalayika wakwe wawaha, 8hamonga ne malambi go moto, ho yawalipicize wawalya wose wono wakumulema u Mulungu, na wawalya wono si wakuluhulika u Luganuzi Luswanu lo Muwaha wetu Yesu. 9No wulipicizwe wawo, wolowa wajilile we cibitilila, no kutemanulilwa lukulu no lukumyo lwakwe luwaha, 10kolo yakuza mwizuwa lilyo no kulubocela u lukumyo ne lilumbo kulawa kuli wanhu wose wono wamwihuwiye. Nanye nhavivyo, molowa wayagwe na wawo, hambi nha mwayibocela i nghani yono camuletelenyi. 11Na ku soko yiyo, holeka si cidilaga kumulombelenyi. Cikumulomba u Mulungu wetu yamupelenyi vilungo vyo kusumila kukangalila kwikala mikalile yono yamucemelenyi. Cikumulomba, kwe vilungo vyakwe, yawukwizilize u wuhile wenyu wo wituma i ziswanu, hamonga no kuwufisiliza u mulimo wenyu wo wihuwilo. 12Na muli zizo, i litagwa lyo Muwaha wetu Yesu mo lyotujila lukumyo muli nyenye, nanye mowutuga lukumyo muli mwene ku soko ye lihewa lyo Mulungu wetu na lyo Muwaha Yesu Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\