2 WATESALONIKE 2

1Alu zo wuze wo Muwaha wetu Yesu Kilisito, na zo wukongholwa hamonga wetu, ho cikale nayo. Cikumunenenyi muno muno wandugu zetu, 2vyono mulece kuwa na mahwele ge mbela mbela mu zinhumbula zenyu, hamba mulece kogopa so wulonje wo wutya, “I lizuwa lyo Muwaha lyakondya kuza.” Lunji yikwihweswa vyono i nghani yiyi yikulawilila mu wuwile wunji wunji, hamba mu wuganule, hamba mu baluwa yono yikutegwa vyono yilawiliye kono kwetu. 3Mulece kukongwa na munhu wo wose mu nzila yo yose yilya. Hambi i lizuwa lilyo nha silyosuma kuza, sunga awulya u Wubezi Wuwaha wamule kuza, ayulya u Munhu mubi yamule kwijela mono u mudumo wakwe wo wajilile wo lukulu. 4U Mwene kovibeza vyose vyono i wanhu wakuviwona nha Mulungu, hamba cono wakucihemba. Heya, yadahile kwinjila no kwikala sunga mu Nyumba yo Mulungu no kwiyitya mweneco yo Mulungu. 5Alo si mukukumbucila vyono namulonjelenyi zizi zose lono nali nili hamonga nanye? 6Ninga alu hocili cinhu cono cikumwimila, sunga na nyenye mucimanyile i cinhu cico. Holeka, yuyo u Mubi kolokwijelela mwi'daha lyakwe lyono limunojeye yejele. 7Hamba nhavivyo, yuyo u Mubi mono si yakwijela luno, yakwituma i milimo yakwe lulu, ninga si kosuma kwijela sunga ayulya mono yakumwimila yawuswe. 8Ale baho ho yuyo nayo u Mubi ho kolokwijelela, ninga u Muwaha Yesu kolo yakuza, kolomuwulaga ko muhe wo mulomo wakwe, no kumwajiliziza lukulu ko wung'alale wo wuze wakwe. 9Nayo yuyo u Mubi, kolokuziza mu vilungo vya Setani, no kunoza vitanjilo vye mawala gose ne mezino go wulambi, 10nayo kokwitumamila u wulambi we mawala gose kuli awalya wono wali mu wajilile. Wawo nawo wolokwajilila ku soko vyono si wawubocela hamba si wayenda yiyilya i mbeka ho wapone. 11Holeka nayo u Mulungu yakawawika hasi ye vilungo vyo wajilile, ho wawihuwile u wulambi. 12Ne ndumilizo yayo ho yiwe, wose wono si wakuyihuwila i mbeka, langa wakwiyendeza no wubi woling'anizwa. 13Yicinojeye cimulumbe u Mulungu nhondo zose ku soko yenyu anye i wandugu zetu, anye mono mwendigwe no Muwaha, hambi u Mulungu nha yamuhagulenyi ku wulawa ku mwamulizo ho muponywe kwe vilungo vyo Muhe, ho munozwe muwe wanhu wakwe wono mwelile mu nzila yo wihuwilo wenyu mu mbeka. 14Nayo u Mulungu yamucemelenyi mu nzila yo Luganuzi Luswanu lono camuganulilenyi; nayo yamucemenyi ho mubocele i lifungu lyenyu mu lukumyo lo Muwaha wetu Yesu Kilisito. 15Holeka wandugu zangu, mwibatilaje lukulu i mejizo gagalya gono camwijizizenyi mu wuganule wetu, na mu zibaluwa zetu. 16Nase cikumulomba u Muwaha wetu Yesu Kilisito mweneco, hamonga no Mulungu Baba mono yacenda, na so lihewa lyakwe yakacipela u wutuzwe we cibitilila hamonga no witumbilo wuswanu, 17yazituzaje zinhumbula zenyu kanyhi yamusikamyenyi ho musume kwituma no kulonga ziswanu nhondo zose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\