2 WATESALONIKE 3

1Ale, ze ndumilizo wandugu zangu, mucilombelaje, nghani yo Muwaha ho yicile kutandala mbela mbela, kanyhi ho yibocelwe kwe lilumbo nha vyono yinha muli nyenye. 2Lombenyi, kanyhi ho Mulungu yaciponye mu mawoko ge wanhu wono wajiliye kanyhi wabi, hambi nha si wose wono wayihuwiye nghani yiyi. 3Ninga u Muwaha yo mwihuwilwa. U Mwene komusikamyenyi kanyhi komudimenyi viswanu kuli ayulya mubi. 4Nayo u Muwaha yakucipela u witumbilo wuwaha ku soko yenyu, nase citumbiye du vyono mokwituma, kanyhi vyono mojendelela kwituma zizilya zono camulonjelenyi. 5U Muwaha yamutonjenyi zinhumbula zenyu mu wendo wo Mulungu, kanyhi na mu wukangalizi wono Kilisito yakucipela. 6Nye wandugu zangu, cikumulajilizizenyi mwi'tagwa lyo Muwaha wetu Yesu Kilisito, mwilegaje na we zindugu wose wadoba na wono kanyhi si wakugatyatya malajilizo gono cawapela. 7Nanye nyo weneco mumanyile nha vyono munojeye mutyatye luzu lwetu. Vyono ase lono cali cili hamonga nanye, si cali wadoba. 8Hamba si calya ndigwa ya munhu wo wose bwete si cimulipile. Cetumaga milimo cihidimbaye hamonga no wugazice ku misi na ku cilo, ho cilece kuwa mutegulo kuli munhu wo wose muli nyenye. 9Canoza nhavivyo, si vyono kotya si yali yicinojeye citazwe nanye, langa vyono cikusaka kumupelenyi luzu. 10Lono cali cili hamonga nanye, cali kumulonjelenyi cikutya, “U munhu wo wose mono yakulema kwituma i milimo, nayo yalece kupegwa zindigwa yalye.” 11Cikuzilonga zizo vyono cihulika vyono muli nyenye mo wali wanji wayenyu wadoba kanyhi wono si wendile kwituma mulimo wo wose, langa wene wendile kwiyinjiza du mu zinghani za wanhu wanji. 12Mwitagwa lyo Muwaha wetu Yesu Kilisito, cikuwalajiliza kanyhi cikuwasugula wanhu we liwala lilyo vyono yiwanojeye wawe no wunhu wuswanu, kanyhi wetume milimo ho wetujile vyawo weneco. 13Ninga anye nyo wandugu zangu, mulece kukatala mu wituma ziswanu. 14Yidahile kuwa kuko koyuli munhu yunji mono si yakuyihulika nghani yiyi yono cikumuletelenyi mu baluwa yiyi. Na hono yiwe nhavivyo, ale yinojeye anye mumwanzalice u munhu yuyo, kanyhi mulece hamba kuhanga nayo mu nghani yo yose, nayo ho yawone cevu. 15Ninga hamba nhavivyo, mulece kumunoza u munhu yuyo nha mulugu, langa mumufundaje nha kotya ndugu yenyu. 16U Muwaha mweneco, yo mwamulizo wo mulamu, yamupelenyi mulamu nhondo zose muli zose. U Muwaha yawezane na nyenye wose. 17Ko muwoko wangu nene no mweneco nghwandika nhavi: U mulamu wono wukulawa kuli Pawulo! Navyo nhavivi vyo nghuwa kutajila sayini mu zi baluwa zose, na vyo nghuwa kwandika. 18Ilihewa lyo Muwaha wetu Yesu Kilisito liwezane na nyenye wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\