2 TIMOTEYO 3

1Weze kukumbucila vyono, mu vilo vya ku ndumo, vyolokuza vipango vyo wugaye. 2Iwanhu wolowa weyenda weneco, wono wena masulumizi ge mapesa, wewoni, wenyanyaguzi, waligo Mulungu, wolowa wasina cihuliko kuli walezi wawo, wono wasine 'lumbo, kanyhi wabi, 3wolokuza wanhu wono wolowa wasina wendo mu zinhumbula zawo, wono wasina lusungu, wasonjezi, wabuguci, kanyhi wakali, nawo wocisula cinhu co cose i ciswanu, 4wolowa wagaluci, we lizeze, kanyhi wamemile widunhumuzi, nawo wokwenda zo wiyendeza weneco, si nho kumwendo Mulungu. 5Kunze yawo wokwijela nha wanhu wono wamogopilo Mulungu, ninga akuno ho wakuvilema ivilungo vyakwe. Holeka wilejelaje lukulu ne wanhu we liwala lilyo. 6Na wanji muli wene, wo wabitaga mu zinyumba ze wanhu, no kuwateka wacekulu wasocele, wono wavunice ne mitegulo yo wubi, na wono wakutongwa no wusulumizi we mawala gose, 7wacekulu wono wajelaga kwiyijiza nhondo zose, ninga siwasumaga hamba hadodo kuyimanya i mbeka. 8Ne wanhu we liwala lilyo wawanganaga ne mbeka nha vyono Yane na Yambule, wawangana na Musa. 9Ninga hamba si wosuma kujendelela muno, hambi u wulele wawo nha wokwijela calinze hali wose. Na vyo yali kuli Yane na Yambule. 10Ninga agwe Timoteyo, wagebata i mejizo gangu, ne mikalile yangu, no wuhile wangu mu mikalile yangu, u wendo wangu, ne ngola yangu, 11wuwinjilizwe no wugazwe wangu. Kanyhi wuzimanyile zose zono zikanyagana ku Antiyokiya, na ku Ikoniyo, na ku Lusitela. Nane nakangalila wuwinjilizwe wuwaha muno! Ninga Muwaha yakamhonya muli zose zizo. 12Na muli wose mono yakuhila kwikala mu mikalile yono yikumwendeza Mulungu, mu wilunza na Kilisito Yesu, yimunojeye sunga yawinjilizwe du. 13Ninga i wanhu wabi ne wakonji, awo wojendelela kuwa wabi du, wakuwakonga wayawo, kanyhi sunga na weneco wakukongwa. 14Ninga agwe go mweneco, wikalaje mu mbeka yiyilya yono wejizwa kanyhi wukayivumila muno muno. Na wono wakwijiza wuwamanyile, 15kanyhi wukumbuciye vyono wulawa wudodo wako wagamanya i Mandiko Gono Gelile gono gosuma kukupela lihala lyono lyokuletela mhonelo mu nzila yo wihuwilo wono wuli muli Kilisito Yesu. 16I Mandiko gose Gono Gelile, gandikwa mu nzila yo wutonji wo Mulungu, nago gakwiliye mu mikalile yo wiling'ano, 17u munhu mono yakumwitumamilo Mulungu ho yawe yakwilaniciye, kanyhi yakondelezezwe lukulu ku wituma i milimo miswanu yose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\