WATUMWA 13

1Kwi Kanisa lya ku Antiyokiya, kwali kowali wanhu wanji wono wali wawizi ne wejizi, na muli wawo, yali Balanaba na Simoni mono kacemwaga Mutitu, na Lukiyo wa ku Kilene, na Manayeni mono yawiluswa hamonga no mutemi Helode, na Sawulo. 2Nawo lono wamwitumamilaga Muwaha, no kuleka kulya, Muhe Mono Yelile yakatya, “Siwanulilenyi Balanaba na Sawulo so mulimo wono niwacemeye.” 3Nawo waza kondya kulomba no kuleka kulya, wakawawicila miwoko wakawaleka wabite. 4Nawo wa Balanaba na Sawulo, wali weza kutumwa no Muhe Mono Yelile, wakatenenhuka sunga ko ku Selukiya, no kulawa kuko wakajendelela mu ngalawa sunga ko ku cizingwa ca Kupulo. 5Waza kufika ku Salami, wakaganula nghani yo Mulungu mu matang'anilo go wuhembelo ge Wayahudi. Na Yohana (Maluko) yali mutazi wawo. 6Waza kondya kupuluta ilizingwa lyose, sunga ko ku Pafo, na kuko wakagana muhawi yunji, Muyahudi, litagwa lyakwe Baliyesu, mono yenozaga nha muwizi. 7Yuyu yali yali hamonga na Seligiyo Pawulo, u muwaha we cizingwa cico, munhu we mahala. Seligiyo Pawulo, yakawacema wa Balanaba na Sawulo ho yayihulice nghani yo Mulungu. 8Ninga yuyo u muhawi Elima, (nha vyono wamucemaga ku nonga ye Cigiliki) yakajela kuwabeza, ho yamwimile yuyo u muwaha we cizingwa, yalece kupitucila wihuwilo we Cikilisito. 9Ninga Sawulo mono yacemwaga kanyhi Pawulo, yali yamemile Muhe Mono Yelile, yakamunugulila yuyo u muhawi, 10yakatya, “Gwe go mwana wa Setani, go mulugu wo wiling'ano wose, mono wumemile wubala wose, no wubi wose, alo koleka nili kuzibidyanga zinzila zo Muwaha zono zigoloce? 11Alu wulanje ta, u muwoko wo Muwaha wo kulipiciza, kowa mubofu, hamba si kosuma kuliwona lizuwa cidaha.” Lu lulo lulo siyasuma kuwona cinji, yakapilima pilima akuno na akuno yakulondola munhu wo kumwibata muwoko, yamutonje. 12U Muwaha we cizingwa yaza kuziwona zizo, yakehuwila, yakezina mejizo gono yahulika ga kuli Muwaha. 13Pawulo ne wayagwe wakatulucila mu ngalawa wakulawa ku Pafo, wakubita ku Peliga ya ku Pamufuliya, ninga Yohana (Maluko) yakawaleka yakawuya ku Yelusalemi. 14Ninga wene wakajendelela no muhinzo wakulawa ku Peliga, sunga kwi kaya lya Antiyokiya ya ku Pisidiya. Na mwizuwa lye Sabato wakenjila mu nhang'anilo yo wuhembelo wakekala. 15Imasomo gali geza kukondya kusomwa, mu wulawa mu citabu co Wulajilize wa Musa, mu mandiko ge wawizi, iwanhu we nhang'anilo yiyo yo wuhembelo, wakawatumila munhu, wakutya, “Nye wandugu, cikumulombenyi hono mwina nghani yo kuwejiza wanhu, ale lonjenyi.” 16Hobaho Pawulo yakenuka yakema, yakawayunziza u muwoko wakwe, yakatya, “Nye mo wayangu mo wa Isilayeli, nanye wose mono muli baha mono mumogopile u Mulungu, ta muhulicizaje! 17U Mulungu we wanhu wawa Waisilayeli, yawahagula wakuku zetu, yakawanoza kuwa nghungugo mbaha, lono wali mu yisi yo wujenzi kuko ku Misili. No Mulungu yakawawusa kuko, kwe vilungo vyakwe viwaha. 18Yakawakangalila mwidaha lya myaka makumi mane mu nyika. 19Yaza kukondya kugahodanga makungugo mupunghati, ga mu yisi ya Kanani, yakawapela wawo iwanhu wakwe yiwe yisi yawo. 20Myaka magana mane na makumi mahano yaza kupuluta, hanyuma yayo, yakawapela walamuzi wawatonje, sunga mu vilo vyo muwizi Samwili. 21Hanyuma wakasaka wawe na mutemi, u Mulungu yakawapela Sawuli mwana wa Kisi, wo mulango wa Benyamini, yawe mutemi wawo mu myaka makumi mane. 22No Mulungu yaza kumuwusa Sawuli, yakamuwika Dawudi yawe mutemi wawo. Mulungu yahomelela, yakatya, ‘Nimuwona Dawudi u mwana wa Yese, munhu mono nimwendile muno, yo munhu mono kosuma kwituma zose zono nghusaka nizitume.’ 23Mu wulawa mu mhuga yo munhu yuyu, u Mulungu nha vyono yehuwiza, kawaletela wanhu wa Isilayeli Muponyi, yo Yesu. 24Na lono Yesu yali yakali sinaza, Yohana yamulongolela, yakawa kuwaganulila wanhu wose wa Isilayeli, vyono yiwanojeye wanene no kubaputizwa. 25Na Yohana lono yamalilizaga witumami wakwe, yawalonjela wanhu, ‘Alo mukwihwesa ane yo nene nani? Ane yo si yulya mono mumulanjiliye. Yuyo yakuza munyuma yangu, mono ane si nojeye hamba kuhogosa mikowa ye malatu gakwe.’ 26“Nye wandugu zangu mo wana we mhuga ya Abulahamu, na nyenye wose mono mumogopile u Mulungu! Yo sese mono cileteywe inghani ye mhonelo yiyi. 27Hambi wono wekaye ku Yelusalemi, hamonga ne wawaha wawo, si wamumanya mwene vyono yo Muponyi. Hamba si wasuma kuzimanya zinghani ze wawizi zono zasomwaga vilo vyose mu Sabato. Hamba nhavivyo wakagafisiliza i mandiko so kumuwulaga Yesu. 28Na hamba wawe si wawona muli mwene soko yo yose yo kumuwulajila, ninga wakasaka kuli Pilato, yawulagwe. 29Sunga waza kukondeleza zose zono zandikwa muli mwene, wakamutungula mu musalaba, wakamuwika mu citenjelo. 30Ninga Mulungu yakamuzukula muli wafu. 31Nayo mu vilo vinji, yakejela kuli walya wono wakazana nayo kulawa ku Galilaya sunga ko ku Yelusalemi. Na wawo, aluno wo wahomelezi wakwe kuli wanhu wa Isilayeli. 32Nase alu, ciza bahano, ho cimuletelenyi u Luganuzi Luswanu, inghani yiyilya yono u Mulungu yawehuwiza wa kuku zetu, 33kayifisiliziza luno muli ase co wezukulu wawo, mu nzila yo kumuzukula Yesu, kulawa muli wafu. Nha vyono yandikwe mu Zabuli ye kejete, ‘Yo gwegwe mwanangu Izuwali nawa nili sogo.’ 34“Na zo kumuzukula muli wafu, na vyono sikowuya kanyhi kuko no kuwolela mu citenjelo, u Mulungu yakatya nhavi! ‘Nomupelenyi nyenye wumoti wono namwihuwiza Dawudi, wono welile na we mbeka.’ 35Nha vyono yalonjela kanyhi mu Zabuli yinji yakutya, ‘Sikomuleka mono welile wako yawolele mu citenjelo.’ 36Alu Dawudi mweneco, yawufisiliza wuhile wo Mulungu mu cipango cakwe, hanyuma yakafwa, yakazikwa mu citenjelo behi ne wasogwe, no muwili wakwe wukawolela mu citenjelo. 37Ninga yulya mono u Mulungu yamuzukula kulawa muli wafu, siyawolela mu citenjelo. 38Holeka zimanyice cagalanze kuli'nye wandugu zangu, vyono muli yuyu Yesu Kilisito, mo mukuganulilwa u Luganuzi lo wunenelwe wo wubi, 39na vyono munhu wo wose mono yakumwihuwila Yesu, yakunenelwa zose zono si mosuma kunenelwa mu nzila yo Wulajilize wa Musa. 40Holeka musuguce, zilece kumuzizenyi zono zalongwa ne wawizi, 41‘Lanjenyi ta, anye mo wabedegazi, mwizine mwajilile! Hambi nha nghwituma mulimo mu vilo vyenyu, Mulimo wono si mokwihuwilila lukulu, hamba munhu yamulonjelenyi muno.’ ” 42Wa Pawulo na Balanaba lono walawilaga mumo mu nhang'anilo yo wuhembelo, wawalya wanhu wakawalalika waze kanyhi, mwi'zuwa lye Sabato yono yikutyatya, ho wawalonjele kanyhi ze nghani yiyo. 43Wihangulize wuwo waza malika, Iwayahudi wenji, hamonga ne wanhu wono si Wayahudi, wono wali wayipitucila i dini ye Ciyahudi, wakawatyatya wa Pawulo na Balanaba. Nawo watumwa, wakaduwana nawo, wakawasikamya, wajendelele kwikala akuno wakulitumbila lihewa lyo Muwaha. 44Na mwizuwa lye Sabato yono yikatyatya, behi ne wanhu wose wa mwi'kaya lilyo, wakaza kuhuliciza nghani yo Muwaha. 45Ninga Wayahudi waza kuwuwona winji we wanhu, wakawona wivu, wakazibedula zinghani zono Pawulo yalongaga, kanyhi wakamutovula. 46Ninga hamba nha vivyo, Pawulo na Balanaba, wakalonga muno akuno wasina woga, wakatya, “Vyo yali yinojeye Inghani yo Mulungu yamule yimuficilenyi nyenye. Ninga vyono muyikumhiye kutali, no kwiwona vyono wumi we cibitilila si wukumunojelenyi nyenye, ale, ceza kumulecenyi, no kuwabitila i wanhu wono si Wayahudi. 47Hambi Muwaha nha yacilajiliza yakatya, ‘Nghukuwika gwegwe wuwe wuzelu we makungugo, Wuwe nzila ye mhonelo mu yinze yose.’ ” 48Iwanhu wono si Wayahudi, waza kuyihulika nghani yiyo, wakasecelela, wakayikumya nghani yo Mulungu, na wose wono wali watemezezwe wumi we cibitilila, wakehuwila. 49Inghani yo Muwaha yikatandala mu yisi yiyilya yose. 50Ninga Wayahudi wakawasagahaza iwacekulu we lilumbo wono wali si Wayahudi, wono wali wehuwilwa muli Mulungu, hamonga ne walume watambule wa mwi'kaya lilyo. Wakawa kwamula kuwagaza wa Pawulo na Balanaba, wakawawinga wawuce mu yisi yawo. 51Nawo watumwa, wakawakung'unhila manghundi ga mu magulu gawo, so wuhomelezi kuli wene, hanyuma wakawa kubita ku Ikoniyo. 52Ninga iwejizwa wawo, wali wamemile nyemo, no Muhe Mono Yelile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\