WATUMWA 15

1Ale, wanhu wanji wakaza ku Antiyokiya wakulawa ku Yudiya, wakawa kwanza kuwafunda we zindugu, wakutya, “Hono mulece kwalama nha vyono winha wityatye wo Wulajilize wa Musa, si mosuma kupona ng'o.” 2Ne nghani yiyi, yikaleta wiwanganile wuwaha, nawo wa Pawulo na Balanaba waza kukondya kulongana nawo, wakelumbaniza vyono, wa Pawulo na Balanaba, hamonga na wanji wandugu we likanisa lilyo lya Antiyokiya, wabite ku Yelusalemi wakawawuze nghani yiyi watumwa ne wanyamhala. 3Ilikanisa likawelaga, nawo lono wakolaga mu Foyinike na mu Samaliya, wawasimulizizaga wanhu nha vyono i wanhu wono si Wayahudi nawo wamupituciye Mulungu. Ne nghani yiyi yikawasangalaza muno we zindugu wose. 4Nawo waza kufika ku Yelusalemi, wakabocelwa ne likanisa ne watumwa ne wanyamhala, nawo wakawasimuliziza zose zono Mulungu yaketuma hamonga nawo. 5Ninga iwejizwa wanji wono wali cipuga ce Wafalisayo, wakema, wakutya, “Yiwanojeye i wanhu wono si Wayahudi walame, no kwijizwa watyatye Wulajilize wa Musa.” 6Baho watumwa ne wanyamhala wakanoza mukung'ano wa ciwene, ho wasume kuyilanga langa nghani yiyo. 7Na gaza kuwa mawuzo menji, Petelo yakenuka yakawatya, “Nye wandugu zangu nha mumanyile vyono ha mwamulizo, u Mulungu yakenda kuhagula nene muli nyenye, ho niluganule Luganuzi Luswanu, ho wanhu wono si Wayahudi, wahulice no kwihuwila. 8Nayo Mulungu mono yazimanyile zinhumbula ze wanhu, yakahomelelela nha vyono, kawavumila i wanhu wono si Wayahudi, ko kuwapela Muhe Mono Yelile nha vyono yacipela sese. 9Hamba si yanoza wisimajile wa ase na wene, ninga yaweza zinhumbula zawo ko wihuwilo. 10Alu so cici mukumujela Mulungu, ko kuwatwika wawo iwejizwa u mutegulo wono hamba wa kuku zetu hamba sese du, si casuma kuwudinghula? 11Hamba yilece kuwa nhavivyo, ninga cihuwiye vyono, sese na weneco nhavivyo, cikupona mu nzila ye lihewa lyo Muwaha Yesu.” 12Imhuga yose wakanyamala, wakawahuliciza wa Balanaba na Pawulo, wakusimulila ze vitanjilo ne mezino, vyono u Mulungu, yanoza kwe miwoko yawo muli wanhu wono si Wayahudi. 13Waza kukondya kulonga, Yakobo nayo yakanza kutya, “Nye wandugu zangu, ta hulicizenyi! 14Simiyoni kalolosa nha vyono u Mulungu, ha mwamulizo, yamula kuwalanga i wanhu wono si Wayahudi, yakawahagula wanji muli wene wawe wanhu wakwe. 15Ne nghani yiyi vili sawa ne zinghani ze wawizi, nha vyono Imandiko Gono Gelile gakutya, 16‘Kolo zapuluta zizi, nolowuya, nololizenga kanyhi lihema lya Dawudi lyono ligwiye. Nane nololisimya kanyhi, 17Wanhu wono wasigaye, wolonyiziza, Ne wanhu wose wono si Wayahudi wono nawacemela litagwa lyangu, womulondola Muwaha. 18Vyo yakutyo Muwaha, mono yayinoza nghani yiyi yikumuce kulawa katali.’ 19“Ku soko yiyi, wulamuzi wangu wowu; cilece kuwagaza i wanhu wono si Wayahudi wono wakumupitucila Mulungu. 20Langa ciwandicile baluwa, ciwalonjele vyono, walece kulya zindigwa zisemunwa, zono zilavigwe so vihwanicizo vye milungu, weleje no wusenyha, walece kulya nyama yo yose yono yinyonjigwe, kanyhi walece kung'wa sakami. 21Ku soko mu vipango vinji, zinghani za Musa zikuganulwa mu makaya gose, no kusomwa mu matang'anilo go wuhembelo, mu Sabato zose.” 22Baho iwatumwa ne wanyamhala no mukung'ano wose, wakelumbaniza wawahagule wanji wa muli wene, wawatume ku Antiyokiya, wabitane na Pawulo na Balanaba. Baho wakamuhagula Yuda mono yacemwaga Balanaba, na Sila, vyono wawa wose wali wamanyice muno mu we zindugu. 23Wakawapela baluwa ayi, “Sese iwatumwa ne wanyamhala, wandugu zenyu, cikumulamusenyi anye mo wandugu, mono si muli Wayahudi, mono muli kuko ku Antiyokiya, Siliya, na Kilikiya. 24Cihulika vyono wanji wayetu wono walawa kukuno kono kwetu, wakumutimvyenyi no kumukalazenyi ne zinghani zawo, na vyono wakumutajilenyi mahwele mu zinhumbula zenyu. Ninga mumanye vyono, wetuma zizo, na akuno si wakomboywe na sese. 25Holeka ase cilamulila kumonga, ciwahagule wanji no kuwatuma kuli'nye, hamonga ne wendece wetu wa Balanaba na Pawulo. 26Iwanhu wono wesuza wumi wawo ku soko ye litagwa lyo Muwaha wetu Yesu Kilisito. 27Holeka cikuwatuma wa Yuda na Sila kuli'nye, wene womulonjelenyi weneco zizi zono candice. 28Hambi u Muhe Mono Yelile na sese, nha cilumbaniza vyono cilece kumutwicenyi mutegulo wono wucizize, langa azi zono zimunojelenyi. 29Mulece kulya zindigwa zono zilavigwe so vihwani, mulece kung'wa sakami, mulece kulya nyama ye nimu yono yinyonjigwe, kanyhi mwilegaje no wusenyha. Mowa mwetuma viswanu, hono mulece kwituma zizo. Ale mwikalaje!” 30Waza kondya kwilagwa, wawo wono watumwa, wakatenenhucila sunga ko ku Antiyokiya, kono wawucemela u mukung'ano wa Wejizwa wose hamonga, wakawapela yiyo baluwa. 31Nawo waza kuyisoma yiyo baluwa, izinghani zayo, zikawasindamika nawo wakasangalala muno. 32Yuda na Sila, vyono nawo wali wawizi, wakawasindamika we zindugu na nghani nyinji. 33Waza kuwa wekala kuko yidaha-daha, we zindugu wa Antiyokiya wakawelaga, no kuwaleka wabite wapolile, nawo wakawa kuwuya sunga kuli walya wono wawatuma. [ 34Ninga Sila yakasaka kwikala kuko hadodo.] 35Pawulo na Balanaba wakekala-kala kuko ku Antiyokiya hadodo wakwijiza, no kuganula inghani yo Muwaha wena na wanji wenji. 36Vyaza malika vilo, Pawulo yakamutya Balanaba, “Ale ciwuye cikawalanje we zindugu mu makaya gose, kono cayiganula nghani yo Muwaha, ciwone vyono wakujendelela.” 37Balanaba yakenda wamusole na Yohana mono yakucemwa Maluko wabitane nayo. 38Ninga Pawulo si yendezwa yamusole kanyhi yuyo Yohana (Maluko) mono halulongozi yakawaleka ku Pamufuliya, yakalema kuwa hamonga nawo mu mulimo wawo. 39Kukawa na wiwanganile wuwaha muli wene, sunga waketemanucila lukulu, na Balanaba yakamusola yuyo Maluko, wakajendela mu ngalawa sunga ku Kupulo. 40Nayo Pawulo, yakamwihaga Sila, ne wandugu wa baho waza kumuwika mu wukamiswe we lihewa lyo Muwaha, yakawa kubita. 41Mu muhinzo wuwo, yakakolela ku Siliya na Kilikiya yakuzisinyhimika zikanisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\