WATUMWA 18

1Zaza kukondya zizi, Pawulo yakawuka ku Atene, yakabita ku Kolinto. 2Na kuko ku Kolinto yakagana Muyahudi monga litagwa lyakwe Akila, mulelelwa ku Ponto. Akila, hamonga no mugolece wakwe Pelisicila, wali ho wakuwuya ku wulawa ku Italiya, ku soko Kayisali Kilawudiyo yali yalajiliza vyono, i Wayahudi wose wawuce ku Lumi. Pawulo yakabita kuwawona. 3Na vyono wene nawo wali mafundi wa kuhona mahema, nha vyono mweneco, holeka Pawulo yakekalana nawo, wakawa kwitumana hamonga. 4Yakawa kulolosa mu nghang'anilo yo wuhembelo mu vilo vye Sabato vyose, yakujela kuwakwega Wayahudi ne Wagiliki. 5Ninga Sila na Timoteyo waza kuza wakulawa Makedoniya, Pawulo yakanza kwitumamila vipango vyakwe vyose, so kuluganula Luganuzi, yakuwahomelela Wayahudi nha vyono Yesu yo mwene Kilisito. 6Nawo lono wawanganaga nayo no kumutovula, yakasola likoti lyakwe yakalikung'unha ha mwande yawo, yakawatya, “Hono mwajilile, yo nghani yenyu nyenye nyo weneco, ane sina wuhoswe wo wose mu nghani yiyo. No wulawa lulu, nowabitila wono si Wayahudi.” 7Yakawuka kuko, yakabita kwikala mu kaya yo munhu yunji u mogopo Mulungu, litagwa lyakwe, Tito Yusito. Kaya yakwe Tito yali yili behi ne nhang'anilo yo wuhembelo. 8Na Kelisipo u muwaha we nhang'anilo yo wuhembelo, yakamwihuwila Muwaha, na wa mu nyumba yakwe wose. Ne Wakolinto wenji waza hulika zo Luganuzi lulo, wakehuwila, wakabaputizwa. 9Mwi'zuwa linji ne cilo, u Muwaha yakamulonjela Pawulo mu wugubulilwe, yakutya, “Wulece kogopa, langa wujendelele kuganula du, wulece kunyamala, 10hambi ne nha nili hamonga nagwe. Hamba hasina munhu mono kosuma kukutamisa, hambi nha nina wanhu wenji wono wali ku lubavu lwangu, mumu mwikaya lili.” 11Pawulo yakekala kuko mwaka monga na myezi mutandatu, yakuwejiza inghani yo Mulungu. 12Ninga lono Galiyo yali mutemi wa Akaya, Wayahudi wakamuhungucila Pawulo walaganiye kumonga, wakamutegula kuli mahakama. 13Wakatya, “Cikumusitaka munhu ayu, ku soko yakuwakwega wanhu wamuhembe Mulungu mu nzila yono yikusutana no wulajilize.” 14Ninga Pawulo lono yasakaga yalonje, Galiyo yakawatya Wayahudi, “Hulicenyi ta anye mo Wayahudi! Inghani yiyi hono yali yiwe mbeka yili mu wubi, hamba lunji nghani ye sutya, mbeka nali nyende kumuhulicizenyi. 15Ninga hono gawe mawuzo ge zinghani ne matagwa no wulajilize wenyu, ko kwenyu, mulamule nyenye. Ane sinosuma kuwa muling'anizi we zinghani zizi.” 16Hodu yakawa kuwawinga ha mwande ye mahakama. 17Nawo wose wakamwibata Sositene, u muwaha we nhang'anilo yo wuhembelo, wakamutowela ha mwande ye mahakama. Ninga Galiyo si yazitununhicila zizo hamba hadodo. 18Nayo Pawulo, vikekalana na walya we zindugu wa ku Kolinto, kwa vilo vinji. Hanyuma yakawelaga, yakatulucila mu ngalawa yakubita ku Siliya, wena hamonga na Pelisicila na Akula. Nayo lono yali yakali si natuluka kuko ku Kenkileya, yenyonyola izimvwili zakwe, kusoko ye cipingo cono yali yawicile. 19Wakafika ku Efeso, kono Pawulo yakawaleka wa Pelisicila na Akula, ninga mwene yakenjila mu nhang'anilo yo wuhembelo vikawa kulongana ne Wayahudi. 20Wakamunena yekale nawo cidaha citeletele, ninga mwene siyavumila yaye. 21Langa lono yawukaga, yakatya, “Hono Mulungu yende nolokuza kanyhi kono kwenyu.” Nayo yakatulucila mu ngalawa ku wulawa ku Efeso. 22Yaza fika ku Kayisaliya, umwene Pawulo yakabita ku Yelusalemi kuwalamusa wanye likanisa lya kuko, hanyuma yakabita ku Antiyokiya. 23Yakekala kuko yidaha yidodo, hanyuma yakajendelela no muhinzo wakwe yakakolela ku zisi za Galatiya na Felugiya yakuwasindamika wejizwa wose. 24No Muyahudi yunji litagwa lyakwe Apolo mulelelwa ku Alekizandeliya, yakaza ku Efeso. Munhu mono yali yena nonga swanu kanyhi yali yena wizuce wuwaha wa mu Mandiko Gono Gelile. 25Nayo yali yakondizye kwijizwa ze mbeka yiyo yo Muwaha, na vyono yali yena vilungo mu nhumbula, yakalonga no kwijiza mu mbeka, za Yesu. Ninga hamba nhavivyo, yali yawumanyile u wubaputizo wa Yohana du. 26Wa Pelisicila na Akila waza muhulika Apolo yakulonga yapetuce mu nhang'anilo yo wuhembelo, wakamusola, wakabitana nayo kwawo no kumwijiza muno ze nzila yiyo yo Mulungu. 27Na lono Apolo yasakaga kubita ku Akaya, iwe zindugu wakamusinyhimika, wakawandicila iwejizwa wa ku Akaya wamubocele. Nayo yaza fika kuko na ku so lihewa lyo Mulungu, yakasuma kuwataza muno wono wali wehuwiye. 28Hambi nha yajendelela kwe vilungo kuwasuma Wayahudi ciwonelela, yakuhomelela mu Mandiko Gono Gelile nha vyono Yesu yo Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\