WATUMWA 28

1Caza kuwa cafika ku yisi nghavu, ho cikatanga nhondo, vyono lizingwa lyacemwaga Melita. 2Wanyawusi wa baho, wacitendela viswanu muno. So mvula yono yatonyaga na so mbeho, wakapemba moto, wakacicemela wose. 3Pawulo yakatondola yihagato lya ngwagu, yakazitajila mu moto, na so livuce lyo moto, nzoka yikalawa mumo mu zingwagu, yikamuzinga no kumunamatila Pawulo mu muwoko. 4Nawo wanyawusi wa mwi'zingwa, waza yiwona i nzoka yikuninyina mu muwoko wa Pawulo, wakalongana weneco wose, “Na katuti munhu ayu muwulaji, hamba yawe yaponile mwi'lenga, ninga ling'ani si yikumuleka yekale mumi.” 5Ninga Pawulo yakayikung'unhila nzoka mu moto, hamba si yawa cinji. 6Awalya wakawa kulanjilila wakutya lunji kovimba, lunji kofwa lwa kamonga. Ninga waza kulanjilila cidaha, hamba kuwona Pawulo yawe cinji, wakagapitula mahweso gawo, wakatya, yo mulungu. 7Ale, behi na hanhu baho, hali na migunda yo muwaha we lizingwa lilyo, ilitagwa lyakwe Pubuliyo. Yuyo Pubuliyo yakacicemela kwakwe, cikawa wajenzi wakwe kwa vilo vidatu. 8Kukawa u Sogwe wa Pubuliyo yali yatamigwe mhungo, no kuhala sakami. Pawulo yakabita kumuwona, yakalomba nayo, yakamuwicila miwoko, yakamuponya. 9Zaza kondya zizi, wanji we zinhamwa wa mumo mwi'zingwa, nawo wakaza wakaponywa. 10Wanhu wakacipela vipegwa hayo hayo, sunga na lono cali ceza kutulucila mu ngalawa wakaciletela mu ngalawa vinhu vyono casakaga. 11Yaza kupuluta myezi midatu, cikatulucila mu ngalawa ya Alekizandeliya, yono yekalaga mwi'zingwa mwidaha lyose lye cinyuli, yono yikucemwa “Milungu ye Matundu.” 12Cikafika ku Silakusa, cikaswa baho vilo vidatu. 13Caza kulawa baho, cikapilima, cikafika ha Legiyo. Lyaza malika lizuwa limonga, mbeho ya kutakama yikaputa, ne mitondo yaco cikaza Potiyolo. 14Na kuko cikawagana we zindugu, wono wacilomba cikalane nawo kwa vilo mupunghati. Nhavivyo cikawa kufika ku Lumi. 15We zindugu wa kuko ku Lumi, waza kuzihulika izetu, wakawa kuza sunga ku Sokoni ya Apiyo, na Migahawa midatu kucihinjiliza. Pawulo yaza wawona yakamulumbo Mulungu, yakatuza nhumbula yakwe. 16Caza kufika ku Lumi, Pawulo yakakombolwa yekale yali wene, hamonga no musilikale yumonga wo kumwikaliza. 17Kukawa vyaza malika vilo vidatu, Pawulo yakawacemela hamonga Wayahudi walongola wa baho. Nawo waza kwikonghola, Pawulo yakawatya “Nye wandugu zangu, ane hamba niwe si nanoza cinji cibi muli wanhu, hamba kubeza myoto ye wakuku zetu, nebatwa kuko ku Yelusalemi nghenjizwa mu miwoko ye Walumi. 18Nawo waza kumbuza izangu, waza wona vyono nali sina yisutya lyo lyose, wakasaka wambopolele. 19“Ninga Wayahudi wanji wayilema nghani yiyi, holeka nane nghadindimizwa ho sace nghani yiyi yize yidumulilwe kwa Kayisali. Ninga si vyono nali nina nghani yo kulisitaka likungugo lyangu, aa, ng'o. 20Ku soko yiyo holeka nimucemenyi ciwone, cilongane nanye, hambi ane nha mbopigwe ne manyolo gaga ku soko yo witumbilo wa Isilayeli.” 21Wene wakamutya, “Ase si cinabocela baluwa yo yose yono yikulawa ku Yudiya, hamba hasina yunji wa muli we zindugu mono yaza, yakuleta nghani lunji yalonje nghani 'mbi muli gwegwe. 22Ninga ase cikusaka kuhulika kwako zono wina nazo, hambi zo wisiwanule wuwu, nha zakondya kumanyika kwetu vyono wulemwaga hose.” 23Hodu, wakawa kupanga nayo lizuwa lyo kwitang'anila, na wenji muno wakamubitila ku nyumba yakwe yono yekalaga. Nayo Pawulo ku wulawa hakali mitondo sunga lyoswa, yakawa yakuwasimuliziza no kuwaloloseza zo Wutemi wo Mulungu, yakajela muno kuwakwega ho walumbe izinghani za Yesu, yakwitumamila Wulajilize wa Musa ne mandiko ge wawizi. 24Wanji wakehuwila izinghani zakwe, ninga iwanji si wehuwila. 25Kukawa na matemanuko muli wene mu mahweso gawo. Na lono watulukaga, Pawulo yakalonga nghani ayi, yakatya “Mbeka vyo yinha kuli azilya zono u Muhe Mono Yelile yawalonjela i wa kuku zenyu mu nzila yo muwizi Isaya, 26yakutya; ‘Wubite kuli wanhu wawa, wuwatye, ku wuhulice mohulika, ninga si motanga yaye, na ku wulanje molanga, ninga si mowona. 27Ku soko imahala ge wanhu wawa nha galelepe, ne makutu gawo, makamu ku wuhulice, ne meso gawo wagafufunize. Mhali si nhavivyo, wali wawone kwe meso gawo, wali wahulice kwe makutu gawo, wali wezuce kwe mahala gawo, wawo wali wamhitucile, yakutyo Muwaha, nane nali niwaponye.’ ” 28Hanyuma Pawulo yakamalila wulonje wakwe yakatya, “Ale, mumanye vyono mhonelo yiyi yo Mulungu yo wukombozi, yitegulwa kuli wono si Wayahudi, iwene langa woyihulika!” [ 29Pawulo yaza kukondya kulonga zinghani zizi, Iwayahudi wakawuka wena no wiwanganile winji weneco kwa weneco.] 30Mwidaha lya myaka myejete yose, Pawulo yekalaga mu nyumba yakwe mweneco yono yali yapanjile, vikawa kuduwana na wose wono wazaga kumulamusa. 31Yakawa yakuganula zo wutemi wo Mulungu, no kuwejiza zo Muwaha Yesu Kilisito yasina woga, hamba kulemezwa na yunji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\