WATUMWA 3

1Izuwa linji Petelo na Yohana lono wenjilaga mu Nyumba yo Mulungu saa tisa ye misi, mu cidaha co kulombela. 2Na baho behi no mulango we Nyumba yo Mulungu, wono wucemwaga “Mulango muswanu,” hali hoyuli munhu yumonga, mono yali yali citewe kulawa vyono yalelwa. Wanhu wamudinghulaga nhondo zose, no kumuwika baho, ho yelombeleze vye lihewa kuli wanhu wono wenjilaga mu Nyumba yo Mulungu. 3Yaza kuwawona wa Petelo na Yohana wakwinjila mu Nyumba yo Mulungu, yakawalomba ho wamupele co cose. 4Petelo na Yohana wakamulanga muno, hanyuma Petelo yakamutya, “Ta wucilangaje!” 5Nayo yakawapitucila, yaganicizaga nha kotuga cinji kuli wene. 6Ninga Petelo yakamutya, “Ane sina mapesa, hamba zahabu, langa yono nina nayo, yo nghukupela. Mwi'tagwa lya Yesu Kilisito wa Nazaleti, wujende!” 7Hanyuma yakamwibata u muwoko wo kulume, yakamwinula. Lo lulo lulo migulu ne mafugamilo gakwe gakakama. 8Yakazumha, yakema, yakanza kujenda; vikenjilana hamonga nawo mu Nyumba yo Mulungu, yakujenda, yakuzumhazumha, akuno yakumulumbo Mulungu. 9Iwanhu wose wono wali wali baho, wakamuwona yakujenda no kumulumbo Mulungu. 10Waza mumanya vyono yo mwene mono kekalaga yakilombeleza ha Mulango muswanu we Nyumba yo Mulungu, wakezina muno, hamba kumanya zono zimwijeleye. 11Iwanhu wose lono wali wakali no wizine wuwaha, hobaho wakanza kwikongholela lumangho i hanhu hono hatezagwa “Likumbo lya Solomona,” ihanhu hono yuyulya munhu, vyali vikali vityatyizye na Petelo na Yohana. 12Na Petelo yaza wawona wanhu wawo, yakawapitucila yakawatya, “Nye mo wanhu wa Isilayeli, so cici mukucilanga sese, mukutya mba, mu vilungo vyetu, lunji mu wuswanu wetu, holeka cimunozize yuyu yajende? 13U Mulungu wa Abulahamu, na wa Isaka, na wa Yakobo, u Mulungu we wakuku zetu, yo yamukumizye Mwitumami wakwe Yesu; mono mwamulavya anye, mwene yo yuyo mono mwamutajila mu miwoko ye wawaha, no kumulema hamwande ya Pilato, hambe Pilato yasakaga kumulecela. 14Yali munhu muswanu na yali yelile. Ninga anye mwamulema, mukasaka munhu yunji mono yali muwulaji yo yawopolelwe. 15Mukawa muwulaga ayulya mono yo mwamulizo wo wumi. Ninga Mulungu yamuzukula, nase yo sese mono cili wahomelezi we nghani yiyi. 16Litagwa lya Yesu, no wihuwilo wa mwi'tagwa lilyo, vyo vimupelile vilungo munhu ayu mono mukumuwona, no kumumanya, wihuwilo wa muli Yesu, wo wumuponezye lukulu munhu yuyu nha vyono mukuwona wose. 17“Alu wandugu zangu, mumanyile vyono anye, hamonga ne wawaha wenyu, mwetumila citu. 18Ninga u Mulungu vyo yazifisiliza nha vivyo, azilya zono yazilajila katali mu milomo ye wawizi wose, vyono Kilisito wakwe kolotamiswa. 19Alenyi muyikawanizaje mikalile yenyu imibi, mumuwuyile u Mulungu, nayo ho yawupate wubi wenyu, 20Mwitumaje nhavivyo ho vize ividaha vyo wupozwe mu nhumbula, vikulawa kuli Muwaha; nayo ho yamutume Kilisito mono yamutemezya, nayo yo Yesu. 21U Mwene si koleka kwikala ku wulanga sunga kolo lyafika lipango lyo kunozwa wupya vinhu vyose, nha vyono Mulungu yalonjile muli wawizi wakwe wono welile wo wulawa katali. 22Hambi mbeka Musa nha yalonga yakatya, ‘U Muwaha Mulungu, komwinulilenyi muwizi nha nene, mono kolawa muli nyenye mo weneco.’ 23“Na yowa muli wose mono si komuhulika muwizi yuyo, kotengwa no kutagwa kutali ne wanhu wo Mulungu. 24Iwawizi wose, ku wulawilila Samwili, na wose wono wamutyatya mu nyuma, wose walonga ze zinghani zizi zono zikwitumwa mu vilo vivi. 25Wihuwizo wo Mulungu wono yehuwiziza mu wawizi, wali wihuwizo wenyu, kanyhi anye muli we cilagane cono Mulungu yalaganila ne wakuku zenyu, nha vyono yamulonjela Abulahamu, ‘Mu lulelo lwako izinghungugo zose za kono'nze mo zolomotela.’ 26Holeka Mulungu yamuzukula Mwitumami wakwe so cambuzi cenyu, yamutuma ho yamuletelenyi wumoteswe wo kumunozenyi mupituce no kugaleka imabi genyu munhu na lwakwe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\