WATUMWA 8

1Izuwa lilyo wejela wugazwe wuwaha mwi'kanisa lyono lyali ku Yelusalemi. Wono wali wehuwila wose, wakeyagalila ku zisi za Yudiya na Samaliya, langa hono si watumwa du. 2Wanhu wehuwilwa kuli Mulungu, wakamuzika Sitefano, wakamulilila cililo ciwaha. 3Mu mapango gago, Sawulo yakaligaza likanisa, yenjilaga mu zinyumba monga monga, yakuwakwega walume ne wacekulu, yakuwategula ku jela. 4Ale, wawo wono weyagazwa, wakakola ako na ako wakuyiganula nghani. 5Nayo Filipo yakatima sunga ko kwi 'kaya lya Samaliya, yakawaganulila Iwasamaliya za Kilisito. 6Wanhu wenji wakelunza hamonga, no kuhuliciza zono zalongwa na Filipo, wakagawona ne mapoto gono yanozaga. 7Hambi nha wenji wono wali wena macisi mavu, gawukaga akuno wakuzoza ne mazi mawaha. Na wenji wono wali wadejepe imiwili yawo na we vilema, wakaponywa. 8Kwali na nyemo mbaha mwi'kaya lilyo. 9Ninga hali na munhu yunji litagwa lyakwe Simoni, mono yanozaga u wuhawi wakwe mwi'kaya lilyo, mu vilo vyono vyapuluta, yakawapela wizine wanya Samaliya, yetezaga yo mweneco muwaha. 10Iwanhu wose iwadodo ne wawaha, wamuhulicizaga muno, watezaga, “Simoni vyo vilungo vyo Mulungu, vyono vikucemwa Ivilungo viwaha.” 11Wamuhulicila, vyono vilo vinji yawapelaga mezino no wuganga wakwe. 12Ninga waza kumwihuwila Filipo yakuganula Luganuzi Luswanu lo wutemi wo Mulungu, ne litagwa lya Yesu Kilisito, wakabaputizwa iwalume ne wacekulu. 13Na Simoni mweneco nayo yakehuwila, nayo yali yeza kubaputizwa, vyaswezanaga na Filipo, na lono yalangaga vitanjilo ne mapoto mawaha gono ganozwaga, yakezina muno. 14Iwatumwa wono wali ku Yelusalemi, wali weza kuhulika vyono Samaliya nayo yayibocela inghani yo Mulungu, wakawatumila Petelo na Yohana. 15Nawo waza fika, wakawalombela ho wabocele Muhe Mono Yelile. 16Hambi nha yali yakali namutimila yunji muyawo, wali wabaputizwa du, Mwi'tagwa lyo Muwaha Yesu. 17Wakawawicila miwoko yawo, nawo wakabocela u Muhe Mono Yelile. 18Baho Simoni yaza wona, vyono mu wuwicile we miwoko ye Watumwa kuli walya wono wehuwila, u Muhe Mono Yelile kalavywaga, yakawapela mapesa wa Petelo na Yohana, yakutya, 19“Mumhele nane ivilungo vivi, ho yiwe muli wose mono nomuwicila miwoko yangu, yabocele u Muhe Mono Yelile.” 20Ninga Petelo yakamutya, “Mwajililane kuko hamonga ne mapesa gako, vyono wukwihwesa kosuma kugula i cipegwa co Mulungu na sawo. 21Nha wusina yigawo hamba lifungu mu nghani yiyi, hambi inhumbula yako nha si yiling'aniye hali Mulungu. 22Ale wunene wubi wako wuwu, wumulombe Muwaha, na lunji konenelwa lihweso lya mu nhumbula yako. 23Hambi nha nghukuwona vyono wuli mu wusungu wukali, na mu wuwopwe wo wubi.” 24Simoni yapitula yakatya, “Nghumunenenyi, munombele kuli Muwaha, zono mulonjile zilece kunyagana hamba monga.” 25Wene wa Petelo na Yohana waza kukondya kuhomelela no kuganula inghani yo Muwaha, wakawuya ku Yelusalemi, wakaganula Luganuzi Luswanu ku vitumbi vinji vye Wasamaliya. 26Ninga Malayika wo Muwaha yakalonga na Filipo yakutya, “Winuce wubite kutakama sunga ko ku nzila yono yilawile ku Yelusalemi yitimiye ku Gaza.” (Ne nzila yiyo yikoleye mu nyika.) 27Yakenuka, yakabita, na kumbe mwi'pango lilyo, kukawa na munhu Mwetopiya, mupaswe, mono nayo yali yali mu muhinzo yawuyaga ku kaya. Munhu yuyu yali munyamhala muwaha mu sawo ya Kandake, u Mutemi we cicekulu wa Wetopiya. Nayo yali yazize ku Yelusalemi ku wuhembi. 28Na mwi'pango lilyo, yawuyaga yapandile mwi'gali lyakwe lyo kukwegwa, akuno yakusoma za mu citabu ca Isaya u Muwizi. 29Muhe Mono Yelile yakamutya Filipo, “Sejelele, muhanje ne ligali lili.” 30Filipo yakamumanyhilila, na baho, yakamuhulika yuyo munhu yakusoma mu citabu co muwizi Isaya, baho Filipo yakamuwuza, “Wule wukwizuka zizo zono wukuzisoma?” 31Nayo yuyo munhu yakatya, “Nosuma kwizuka nhawule hono munhu si yananjize?” Yakamunena Filipo yananuce wekalane. 32Ale, ihanhu hono yasomaga mu Mandiko Gono Gelile, hali aha, “Yategulwa nha ngholo ku wuwulagwe. Na kotya nyana ye ngholo hali wono wakuyicenyenha wukunzeje wayo, yene yinyamaye. Nha vivyo nayo siyenula mulomo wakwe. 33Yakozwa cevu no kwimwa ze ling'ani. Hasina mono kosuma kulonga zo lulelo lwakwe, ku soko u wumi wakwe, nha wawuswa kono'nze.” 34Yuyo Mwetopiya yakamutya Filipo, “Nghukunena, wunonjele, umuwizi yuyu yalongaga za nani?” Zo mweneco, hamba za yunji? 35Nayo Filipo yakamulila ha Mandiko gago Gono Gelile, yakamuganulila za Yesu. 36Na lono wali wakali wajendeleye no muhinzo, wakafika hanhu hono hogali malenga, na yuyo munhu yakatya, “Langa ta, aga malenga, wule ho cili cono cikunyimila ho ndece kubaputizwa?” [ 37Filipo yakatya, “Hono wuwe wihuwiye kwe nhumbula yako yose, kosuma kubaputizwa.” Nayo yakapitula yakatya, “Heya nihuwiye vyono Yesu Kilisito yo Mwana wo Mulungu.”] 38Ale yuyo munhu yakatya ligali lime. Na wose vyono wejete, Filipo na yuyo munhu, wakatima mu malenga. Nayo Filipo yakamubaputiza. 39Waza kuwuka mu malenga, u Muhe wo Muwaha yakamuwusa cinyele Filipo, na yuyo Mwetopiya si yamuwona kanyhi, ninga mwene yakajendelela no muhinzo wakwe du, akuno yamemile nyemo mbaha. 40Ninga Filipo yakewona yali ku Azoto. Nayo yakajendelela kuganula Luganuzi Luswanu mu makaya gose, sunga yakafika na Kayisaliya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\