WAKOLOSAYI 1

1Yo nene Pawulo u mutumwa wa Kilisito Yesu ko wuhile wo Mulungu, na ndugu yetu Timoteyo, 2cikumwandicilenyi anye mo wanhu wo Mulungu mono muli ku Kolosayi, mo wandugu zetu wehuwilwa muli Kilisito. Ilihewa no mulamu wono wukulawa kuli Mulungu u Sogo yetu viwezane nanye. 3Cikumulumba u Mulungu u sogo yo Mutwa wetu Yesu Kilisito, nhondo zose, mwi'daha lyono cikumulombelenyi. 4Hambi nha cahulika zo wihuwilo wenyu muli Kilisito Yesu na muli zo wendo wenyu kuli wanhu wose wo Mulungu. 5Hambi nha mwazihulika zo witumbilo, wono wukwijela muli mwene baho ha lulongozi du, lono mwayihulicila inghani ye mbeka yo Luganuzi Luswanu. Holeka aluno u wihuwilo wenyu, no wendo wenyu, vili mu nghani yiyilya yono mwayitumbila yono muwiciywe viswanu ku wulanga. 6No Luganuzi Luswanu, lukucila kulela mikalo, no kutandala mono yinze mose, nha vyono lwaza kwenyu nyenye, ku wulawa mwi'zuwa lililya lyono mwahulicila ze lihewa lyo Mulungu no kumanya vyono yili mbeka. 7Mweyijiza ze lihewa lyo Mulungu kulawa kuli Epafula u mwitumami muyetu, u mwitumami mwihuwilwa wa Kilisito ku soko yetu. 8U mwene yo yacilonjela zo wendo wenyu wono mwapegwa no Muhe. 9Ku soko yiyo nase kanyhi, vyono calawa lizuwa lyono cahulicila i zenyu, si cidilaga kumulombelenyi. Cikumulomba u Mulungu yamumemyenyi u wumanye wose wo wuhile wakwe, yamumemyenyi mahala gose no wutanje wono wukuletwa no Muhe wakwe. 10Baho langa ho mosuma kwikala nha vyono yikumunojeza u Muwaha, no kwituma nhondo zose zo wuhile wakwe. Ne mikalile yenyu yowa yina mana gose ge metumo maswanu, nanye mocila muno kuwiluka mu wu mumanya u Mulungu. 11U Mulungu yamupelenyi vilungo no wusume wakwe wo lukumyo, ho muwe na ngola muli vyose kanyhi hamonga no wukangalile. 12Akuno mukumulumba kwa nyemo u Sogo yo munhu mono yamupelenyi u wusume ho muwe ne 'fungu lyenyu mu zinghani zo Mulungu zono yawawicila i wanhu wakwe mu wutemi wo wuzelu. 13U Mwene yacikomboza mu wulawa mu vilungo vye citi, yakacileta cipolile mu wutemi wo Mwanagwe u mwendece, 14muli yuyo mo cikukombozezwa, nha cinji u wubi wetu wukunenelwa. 15Kilisito yo hwani yeneco yono yikwijela yo Mulungu mono si kejelaga. U mwene yo Mwana u mulongozi kulelwa, kanyhi yo muwaha yacizize viwumbwa vyose. 16Hambi nha muli mwene mo Mulungu yaviwumbila vinhu vyose vyono vili mono yinze na vyono vili ku wulanga, vinhu vyono vijelaga ne vinhu vyono si vijelaga, we magoda matambule, ne Watemi, i Wawaha na wose wono wena u wulajilize. Vivi vyose u Mulungu yaviwumbila muli mweneco, na ku soko yakwe. 17Kilisito yali yali baho na lono viwumbwa vyose vikali si nawa, na vyose vikamisizwe muli mwene, navyo vyose vikalaga nha vyono vyawikwa. 18U Mwene Kilisito wo mutwe wo muwili wakwe, nha cinji likanisa, u Mwene wo mwamulizo wo wumi wa wuwo umuwili. U Mwene yo Mwana mulongozi kulelwa mono yazukulwa muli wafu, u Mwene ho yawe mulongola du kutali muli vinhu vyose. 19Hambi u Mulungu nha yawona vyono u Mwana nayo yena u wukwilanicile wose wo wulungu muli mwene. 20Holeka u Mulungu yadumula nghani kuyilamula yinze no mweneco. U Mulungu yakanoza mulamu mu nzila ye sakami ya Kilisito mu musalaba, holeka yakawa yakondya kuvilamula vinhu vyose no mwene, ivinhu vya mono'nze na vya ku wulanga. 21Na nyenye katali mwali mutemanuywe no Mulungu, kanyhi mwali walugu wakwe ku soko ye mahweso genyu ne metumo i mabi. 22Ninga alu so wufwe wo Mwanagwe mono yekala baha mono'nze, u Mulungu yakondya kwilamula nanye, ho yamuletenyi hali mwene mwelile, musina yilema. 23Ninga munojeye mujendelele kuwa wehuwilwa mu wusimyo wono wukamile, hamba kutezwa mu witumbilo wo Luganuzi Luswanu lono mwaluhulika. Ane Pawulo nili mwitumami wa lulo u Luganuzi Luswanu lono lwakondya kuganulwa kuli wanhu wose wa mono'nze. 24Alu nghusecelela mu matamiso gangu so nyenye, hambi nha ku soko ye magayo gangu ga baha hono yinze, nghumemeleza cono cali cicepuce mu magayo ga Kilisito ku soko yo muwili wakwe, likanisa. 25Nane nanozwa ho niwe mwitumami we likanisa, nha vyono winha u mulimo wo Mulungu wono yamhela so cambuzi cenyu, wuwikanize wo kuyiganula inghani yakwe ko wukwilanicile, 26yo nghani yono yali hundikwe kuli wanhu wose kulawa katali na katali, ninga aluno yakondya kuwamanyiza wanhu wakwe. 27Ninga u wuhile wo Mulungu, yakusaka yawamanyize i wanhu wakwe ze nghani mbaha yiyi na zo lukumyo, vyono vili so wanhu wose. Ne nghani yeneco nha yoyi: Kilisito yali muli nyenye, ne nghani yiyo yo yikumanyiza vyono anye mohanga u lukumyo lo Mulungu. 28Na ku soko yiyo, holeka cikumuganula Kilisito kuli wanhu wose, cikuwasugula wose kanyhi cikuwafunda wose mu mahala gose, ho cisume kuwaleta wose hali Mulungu akuno wakondizye kuwa wakangaye muli Kilisito. 29Holeka ku soko yiyo, ane nghwituma mulimo akuno hidimbaye mu vilungo vya Kilisito vyono vikwituma muli nene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\