WAKOLOSAYI 2

1Hambi nha nghusaka mumanye vyono netuma mulimo ko wuhidimbazi ku soko yenyu, ku soko ya wanya Lawodikeya, na ku soko ya wose wono wakali si nambona wusu wangu. 2Nghunoza nhavivi, i zinhumbula zawo ho zitule, no kulunzizwa hamonga mu wendo, ho wamemywe mbeka yono yikuletwa no wumanye we mbeka. Na mu nzila yiyo, ho woyimanyila ne nghani yo Mulungu yono yihundikwe, hambi nha yo Kilisito mweneco. 3Muli mwene mo wuhundikwe u winji wose we mahala no wumanye. 4Holeka nghumulonjelenyi vyono, munhu wo wose yalece kumukonjenyi na nghani za wulambi, hamba ziwe nha swanu muno. 5Hambi ane hamba niwe nili kutali nanye ku muwili, ninga ku cimuhe nili hamonga nanye, kanyhi nghusangalala kuwona u wusikame wenyu wono mwimiye hamonga, mu wihuwilo wenyu muli Kilisito. 6Alu vyono anye mwakondya kumuvumila Kilisito Yesu yawe Muwaha, ale mwikalilaje lukulu muli mwene. 7Kanyhi munojeye muhomele milela muli mwene no kwizenga muli mwene kanyhi musikame mu wihuwilo wenyu nha vyono mwejizwa. Muweze ne lilumbo iwaha. 8Mulanjilile, munhu yunji yalece kumwajilizenyi ko wusugu no wukoci we wanhu wono wusina cambuzi, wono wukulawilila mu mejizo ge zisimo ze wanhu, na mu myuhe yono yitemile, hamba si Kilisito mweneco! 9Ku soko muli mwene Kilisito mu hwani yo munhu, mo mowuli wukwilanicile wose wo Mulungu. 10Nanye mwapegwa wumi wono wukwilaniciye mu wilunza hamonga nayo. U Mwene yo Muwaha kuli myuhe yose yono yitemile sunga na kuli wawaha wose. 11Na mu wilunza hamonga na Kilisito, anye mwakondya kwalama, ninga si walame wono wukunozwa ne wanhu, langa u walame wono wukunozwa na Kilisito mweneco, u walame wa mu wukombozwe mu wuwe wo wubi. 12Hambi lono mwabaputizizwa, nha mwazikanwa hamonga na Kilisito, na kanyhi mumo mu wubaputizo nha mwazukulanwa hamonga nayo mu nzila yo wihuwilo wenyu mu vilungo vyo Mulungu mono yamuzukula muli wafu. 13Mu mapango ganji, anye mwali mufwiye ku soko ye masutya genyu, na ku soko vyono mwali muli wanhu mono si muli Wayahudi. Ninga u Mulungu yamupelenyi anye wumi hamonga na Kilisito. U Mulungu yakondya kucinenela u wubi wetu wose, 14yakapatila lukulu u lwandiko lono lwacizijilaga lono lwali lucidomile, hamonga no wulajilize wayo, yakaluwusiza lukulu, yakalukomanhila mu musalaba. 15Kuko Kilisito, ko yavisumila i vilungo vyose vya yiyo i myuhe yono yitemile, hamonga ne vilungo vye wawaha, yakawanoza kuwa cinhu ca cevu, cagalanze, ko kuwakwejenha kotya ngaluzi mu wujendelele wo wusume wakwe. 16Holeka mulece kuvumila munhu wo wose yamuwicilenyi wulajilize wo wose muli vyono mukulya hamba kung'wa, hamba mu wuwala i mazuwa mawaha, hamba zi sikukuu zo mwezi mupya, hamba Sabato. 17I zinghani zizo nha muzizi du wa zono zolowa, ninga i mbeka yeneco, yo Kilisito. 18Kanyhi mulece kuvumila kuling'anizwa na munhu yunji, mono yakwinoza nha munhu we lilumbo ku soko yo wuwona wugubulilwe wakwe, no kwisacila u winenenyhezi wo wulambi, no wuhembi wo kuhemba wamalayika. U munhu mono yenha nhavivyo yalelepeye mu mahala go wulele ge ciyinze yinze. 19Kanyhi yetemanuye na Kilisito mono wo mutwe wo muwili wuwo. Muli Kilisito, u muwili wose wukuliswa no kulunzwa hamonga i vilunzwa ne zinghwali zayo, nawo wuwilukaga nha vyono u Mulungu yendile. 20Anye mwafwizana hamonga na Kilisito no kukombozwa mu vilungo vye myuhe yono yitemile ya mononze. Alu nhawule kanyhi mwikaye mu mikalile ya kotya muli we yinze yiyi? Na so cici muwicilwe wulajilize, 21“Mulece kwibata aci! Mulece kujeza acilya, hamba Mulece kupamiza acilya!” 22I zinghani zizo zose zili mu vinhu avilya vyono vihodanjikaga kamonga du lono vikwitumamilwa, ago nha malajilizo ne mafundo ge ci munhu munhu du. 23I mbeka, malajilizo gago gakwijela galawiliye mu mahala ga mu wuhembi wo kwisacila weneco, no winenenyhezi wo wulambi, no kuwugaza u muwili, ninga mbeka si gakwiliye hamba nhavi ku wimila u wusulumizi wo muwili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\