WAKOLOSAYI 3

1Holeka hono muwe mwazukulanwa hamonga na Kilisito, muhidimbale kulondola za kucanyha, kono ko yuli Kilisito, yekaye ku lubavu lo kulume lo Mulungu. 2Mwibataje mukamise zinghani za ku wulanga, ninga si zono zili mono'nze. 3Hambi anye nha mwafwa, no wumi wenyu wuhundikanwe hamonga na Kilisito muli Mulungu. 4Na Kilisito wo wumi wenyu we mbeka, yalaza kwijela, ale, anye nanye baho ho molokwijela hamonga nayo mu lukumyo. 5Holeka muwuwulajilaje lukulu u wusulumizi wa mono'nze wono wukali wuli muli nyenye, nha kotya, wusenyha, wavu, wumala-nyinji, wuhile wubi, wusulumizi, wo wuhemba vihwani. 6Na ku soko ye makani gago, holeka i likuwo lyo Mulungu likuwa kuwaziza wose wono wasina cihuliko kuli mwene. 7Mu mapango ganji, nanye mwekalaga mu mikalile ya muli gago lono mwali mukali mutemigwe nago. 8Ninga alu yiwanojeye mugalecele lukulu gago gose, likuwo, wusungu, simbili, maligo, hamba i zinghani zono si zinojeye ze cevu, zilece kulonjelwa lukulu mu milomo yenyu. 9Mulece kwiyilambila nyenye wose, vyono anye mwakondya kuwuvula u wunhu wuhuma hamonga ne metumo gayo gose, 10no kuwuvwala u wunhu wupya. Wono wukujendelela kunozelezwa no Mulungu mono yawuwumba, nha vyono yinhe hwani yakwe, ho mumumanye u Mulungu mu wukwilanicile wose. 11Na mu wuwe wuwo, musina kanyhi wisimajile kuli mono si Muyahudi no Muyahudi, kuli mono yalame na mono si yalame, u musomi na mono si yasomile, u muwanda no munhu mwelecele. Langa vyose vili muli Kilisito du, nayo Kilisito yali muli vyose. 12Anye muli wanhu wo Mulungu, u mwene yamwendenyi anye kanyhi yakamuhagulenyi. Holeka nanye muvwale i nhumbula yo lusungu, wuswanu, winenenyhezi, wupolo, no wukangalizi. 13Mwikangalilaje no kwinenela nyenye wose hono yunji yawe yena nghani kuli muyagwe, yiwanojeye mweze kwiyinenela nyenye wose nha vyono u Muwaha yamunenelenyi anye, nanye vyo mweze kunoza. 14Ne mbaha yono yicizize zose, mwikalanaje mu wiyendi nyenye wose. Hambi u wendo nha wo wukuwa kuvilunziza i vinhu vyose mu wumonga wono wukwilaniciye. 15No mulamu wa Kilisito wuteme mu zinhumbula zenyu, hambi ku soko yiyo, nanye nha mwacemwa ho muwe muwili wuwo wumonga. Kanyhi muwe mwina lilumbo! 16I nghani ya Kilisito yikalaje muli nyenye, hamonga no wugoli wayo wose. Mwiyijizaje nyenye wose munhu na muyagwe, akuno mukwiyilanjiziza mu mahala gose. Mwimbaje Zabuli, na nyimbo, no wimbe we cinya Muhe, mumwimbilaje u Mulungu mu zinhumbula zenyu kwe lilumbo. 17Na zose zono mukwituma, mu wulonje, hamba mu witume, mwitumilaje zose mwitagwa lyo Muwaha Yesu, akuno mukumulumbila u Mulungu Baba muli mwene. 18Anye mo wagolece, muwahulice walume zenyu, hambi nha vyo yendile u Muwaha. 19Nanye mo walume, muwendaje wagolece zenyu, kanyhi mulece kuwa wakali kuli wene. 20Nanye mo wana muwahulice walezi wenyu nhondo zose, hambi nha vyo yinojeye muli Muwaha. 21Anye nanye mo walezi, mulece kuwakalaza i wana wenyu ho walece kuyitukuwika i mitima yawo. 22Nanye mo wetumami, muwahulikaje i wawaha wenyu wa mononze muli zose, si mwipango lono muli hamwande yawo du ho mwiyendeze kuli wene, langa mwitumaje kwe mitima yenyu yose, akuno mukumogopa u Muwaha. 23Na zose zono mowa kwituma, muzitumaje kwe mitima yenyu yose, ku soko yo Muwaha hamba si ku soko ya munhu. 24Akuno mukumanya vyono u Mulungu kolomupelenyi i mafungu go wuhazi gono yawawiciye i wanhu wakwe. Mumwitumamilaje Kilisito u Muwaha! 25Mono yakwituma i zimbi, nha kololipwa nha vyono genha i metumo gakwe i mabi. Hambi u Mulungu nha yasina wuhijila mbejele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\