WAEFESO 1

1Yo nene Pawulo u mutumwa wa Kilisito Yesu so wuhile wo Mulungu, nghumwandicilenyi nyenye mo wanhu wo Mulungu mono muli ku [Efeso,] mo wehuwilwa mu wilunza na Kilisito Yesu. 2Nghumulombelenyi lihewa no mulamu vyono vikulawa kuli Mulungu u Sogo yetu na kuli Muwaha Yesu Kilisito. 3Alenyi cimulumbe u Mulungu u Sogo yo Mutwa wetu Yesu Kilisito! Hambi mu wilunza na Kilisito, mumo mo yacimotezye ko kucipela ivipegwa vyose vye cimuhe kulawa ku wulanga. 4U Mulungu yacihagula lono yinze yali yikali si nawumbwa, ho ciwe cili wakwe mu wilunza na Kilisito, ho ciwe celile mono cisina hamba yilema hali mwene, ku soko yo wendo wakwe. 5U Mulungu yali yehwesize ku wulawa mwa mulizo vyono yacilete kwakwe ho ciwe wakwe mu nzila ya Yesu Kilisito. Vyo yali yendile na vyo yali yehwesize. 6Ninga cimukumyaje u Mulungu ku soko ye lihewa lyakwe lyo lukumyo muli Mwanagwe mwendece. 7Hambi nha cikukombozezwa mu sakami ya Kilisito, nha cinji u wubi wetu wukuwuswa, nhavivyo vyo winha u wuwaha we lihewa lyakwe, 8lyono yacipela lisina cipimo! Kwe mahala no wumanye wakwe wose. 9U Mulungu yacifisiliza cicilya cono yali yatemizye, yakacimanyiza zo wuhile wakwe wono wali wihundice, wono yali yewikanize kuwufisiliza mu nzila ya Kilisito. 10U wuhile wuwo wono yali yawufisilize mwi'daha lyayo, wo wukongholeza hamonga iviwumbwa vyose, ho yavitowelele vyose viwe muli Kilisito, vya ku wulanga na vya kono'nze. 11Ivinhu vyose vinozezwaga mu wuhile no wulamuzi wo Mulungu, nayo u Mulungu yakacihagula ase, ho ciwe wanhu wakwe mu wendo wakwe, so wilunze wetu na Kilisito, ku soko yo wutemye wakwe wo wulawa mwamulizo. 12Holeka ase mono calongola kumwitumbila Kilisito, yicinojeye cilukumyaje u lukumyo lo Mulungu! 13Nanye nyo wanhu we makungugo ganji, mwayihulika inghani ye Mbeka, wo wutya u Luganuzi Luswanu lono lwamuletelenyi u wukombozwe, mukamwihuwila Kilisito, nayo u Mulungu yakamuwicilenyi citanjilo so kumupelenyi u Muhe Mono Yelile mono yacihuwiziza, ho yalajile vyono ase cili wakwe. 14Yuyo Muhe co cipingo co kuzibocelela zose zono u Mulungu yawehuwiziza iwanhu wakwe, ne nghani yiyi yo yikucimanyiza vyono u Mulungu kowakombozeza lukulu wose iwakwe. Cilukumyaje u lukumyo lwakwe! 15Ku soko yiyi, nane naza kuhulika muli zo wihuwilo wenyu kuli u Muwaha Yesu, no wendo wenyu kuli wanhu wo Mulungu, 16nghali si ninaleka kumulumba u Mulungu ku soko yenyu. Kanyhi nghumukumbucilenyi mu wulombe wangu, 17ho u Mulungu wo Muwaha wetu Yesu Kilisito u sogo wo lukumyo, yamupelenyi u Muhe wakwe mono komupelenyi wizuce, no kumugubulilenyi ho mumumanye u Mulungu. 18Nghumulomba u Mulungu yazidigule izinhumbula zenyu ho zisume kuwuwona u wuzelu wakwe, ho musume kuwutanga u witumbilo wono yamucemelenyi, no lukumyo luwaha lwe vipegwa vyono yawawicila iwanhu wakwe, 19ho muvimanye ivilungo vyakwe vyono viwaha muno muno ku soko yetu sese mono cihuwiye. I vilungo vivyo vyono vikwituma mulimo muli sese, viling'aniye ne vilungo avilya iviwaha muno, 20vyono vyamuzukulila Kilisito muli wafu, yakamwikaza u kulume kwakwe ku wulanga. 21Na kuko Kilisito yatemile muli walongola wose, no wuwaha, ne vilungo, ne cisumisumi cose, nayo yatemile mu wutambule wo wose wono wudahile kuwa mono yinze yiyino, sunga na mu yinze yono yikuza. 22U Mulungu yakaviwika vyose ha magulu gakwe hasi, yakamuwika mwi Kanisa ho yawe muwaha muli vyose. 23Ilikanisa wo muwili wa Kilisito, no wukwilanicile nha wakwe mweneco mono yakuvikwilaniciza ivinhu vyose, hanhu hose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\