WAEFESO 2

1Nanye mwali mufwiye ku soko ye masutya no wubi wenyu. 2Na mwipango lilyo mwekalilaga mu mikalile mibi ya mononze yiyi, nanye mukawa mukumuhulika u muwaha wo muhe mubi we vilungo wa mu mwanya, wo muhe wono wuwatemile alu, iwanhu wono si wakumuhulika u Mulungu. 3Hamba na sese cali cinha cinya wawo, cawutyatyaga u wusulumizi wetu we ciyinze yinze, no kwituma zinghani zizilya zono zayendezaga imiwili yetu ne mahala getu, kuciyinze yinze, vyono wenha wene nhavivyo na sese, ilikuwo lyo Mulungu lyali licinojeye licagane. 4Ninga u Mulungu yo munya u lusungu lwinji. Yacenda ko wendo wuwaha, 5hamba yiwe cali cifwiye ku cimuhe ku soko yo wubi wetu, yaciwumifya hamonga na Kilisito. Na ku so ilihewa lyo Mulungu, nanye mwaponywa. 6Ku soko yo wilunza na Kilisito, Yesu, u Mulungu yacizukula hamonga nayo, ho cikateme hamonga nayo ku wulanga. 7Nhavivyo vyo yenda kuwulajila kuli wanhu wa ku myaka yono yokuza, u wuwaha we lihewa lyakwe wono yacipela bwete so wilunze wetu na Kilisito Yesu. 8Hambi nha mwakombozwa ku so lihewa lyo Mulungu mu nzila yo wihuwilo. Ne nghani yiyi si yili mu wuhidimbale wetu, langa cipegwa co Mulungu du. 9Hamba si so metumo getu co weneco, ho munhu yalece kwilumba mu nghani yo yose. 10Ase cili viwumbwa vyo Mulungu, na mu wilunze hamonga na Kilisito Yesu, yaciwumba ho cikale mu mikalile yo kwituma ziswanu, zono yaciwikaniziza cizitume. 11Nanye mono ku cihuma cenyu, muli wanhu mono si muli Wayahudi, mono mukucemwa, “Wono si mwalame” ne Wayahudi wono wakiyitya “Walame” u walame wono wanozwa ne miwoko mu miwili yawo, ninga mukumbucile nanye vyono mwali katali. 12Nanye lululya mwali mu musina Kilisito, mwali musiwanuce muli Waisilayeli, kanyhi mwali wejenzi, kanyhi mwali musina lifungu lyo lyose muli cilagane cicilya mu wihuwizo wuwulya. 13Ninga alu vyono mwelunza na Kilisito Yesu, anye mono mwali kutali ha mwamulizo, mwasejelezezwa mu nzila ye sakami ya Kilisito. 14Hambi Kilisito mweneco nha yo yaciletela u mulamu ko kuwanoza i Wayahudi ne wanhu wono si Wayahudi wawe nha ndugu monga. Yakalipambula ko muwili wakwe, i libupa lyono lyali liwatemanuye, no kuwaletela wulugu munhu na muyagwe. 15Yakawuwusa u Wulajilize wuwulya we Wayahudi hamonga ne malajilizo gayo hamonga ne myoto yayo, na muli wawo iwejete yawawumbilize hamonga wawe munhu yumonga mupya mu wumonga na Yesu, no kunoza mulamu. 16Kilisito yakawusiza lukulu u wulugu wawo, ko muwili wakwe, na ko musalaba wakwe yakawalunza wose vyono wejete wakawa ndugu monga, yakawalamula no Mulungu. 17Hambi Kilisito nha yaza, yakaganula u Luganuzi Luswanu lo mulamu kuli nyenye mo wanhu mono si muli Wayahudi mono mwali muli kutali no Mulungu, sunga na kuli Wayahudi wono wali wali behi no Mulungu. 18Holeka mu nzila yakwe ase wose, Wayahudi na wono si Wayahudi, cosuma kumubitila Baba mu Muhe monga. 19Holeka alu anye si muli wajenzi kanyhi, hamba si muli wanhu wakola nzila kanyhi, langa muli Wanyawusi hamonga ne wanhu wo Mulungu, kanyhi muli wanhu we Nyumba yo Mulungu. 20Kanyhi muzenjigwe mu musinji wono wawikwa ne watumwa ne wawizi, nayo Yesu Kilisito mweneco lyo libwe lyo musinji. 21U mwene yo yalibatilize ilizengo lyose no kuliwilusa sunga liwe Nyumba yo Mulungu yono yelile mu nzila yo Muwaha. 22Nanye nhavivyo mu wilunza nayo, mukuzengwa hamonga ne wanhu wanji, ho muwe wikalo wo Mulungu mu nzila yo Muhe wakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\