WAEFESO 4

1Holeka ane mono nili muwopwa ku soko vyono nghumwitumamila u Muwaha, nghumunenenyi mwikalilaje mu mikalile yono yiwunojeye u lucemo lwenyu lono mwacemelwa. 2Mweze muli wenenenyhezi nhondo zose, muli wapolo, mwina ngola, mwiyikangalilaje nyenye wose mu wendo. 3Muhidimbale kuwibata wumonga wono wukuletwa no Muhe so wukamisa u mulamu wono wuli muli nyenye. 4Ko wuli muwili wumonga no Muhe monga nha vyono winha u witumbilo wumonga wono mwacemelwa no Mulungu. 5Koyuli Muwaha monga, wihuwilo wumonga no wubaputizo monga, 6ko yuli u Mulungu yumonga yo Baba wa wose, mono yali kucanyha ya wose, nayo yakwituma mulimo muli vyose, kanyhi yali muli vyose. 7Ninga capegwa wose yihewa munhu na lwakwe, mu nghango ye cipimo cono yapegwa na Kilisito. 8Nha vyono gakutya i Mandiko: “Lono yabitila ku wulanga yakasola mateka yakawagawila iwanhu vipegwa.” 9Alu lono yikulongwa yabita kucanyha wo wutya nhawule? Nhunizo yayo yili nhavi, halulongozi yatima sunga hono hasi mono yinze. 10Alu yuyo mono yatima baha hono yinze, yo yuyo mono yabita sunga kucanyha muno yo wulanga wose, ho yasume kuyimemya yinze. 11Kanyhi yo mwene mono yawagawila iwanhu vipegwa. Wanji yakawawika wawe watumwa, wanji wawe wawizi, na wanji wawe waganula u Luganuzi Luswanu, na wanji wawe wadimi na wejizi. 12Yanoza nhavivyo ho yawawikanize i wanhu wose wo Mulungu, ku soko yo mulimo wo kumwitumamila Kilisito ho muwili wa Kilisito wuzengwe. 13Sunga cize ciwuficile u wumonga wo wihuwilo no kumumanya u Mwana wo Mulungu; ho ciwe wanhu wono cikangaye no kuwuficila u wukwilanicile wa Kilisito mweneco. 14Ho cilece kuwa kanyhi nha wana, wono cowa kugumilwa no kupemheluswa ako na ako mu mbeho ye mejizo gono gakutulwa ne wanhu wakonji, ho wawajilize wanji ko wusugu. 15Ninga hono ciyikamise i mbeka na nhumbula yo wendo, cocila kwihwana na Kilisito muli vyose, mono yo Muwaha, 16na mu wutonji wakwe mo vikulunzizwa hamonga i vilunzwa vyose vyo muwili, no muwili wose wukwitumbila u wutazi we vilunzwa vyakwe. Holeka icilunzwa hono citume u mulimo waco nha vyono yinojeye, ale u muwili wose wukuwiluka no kwizenga weneco mu wendo. 17Ale, nghumusugulenyi mwitagwa lyo Muwaha, mulece kujendelela kwikala kanyhi mu mikalile nha ye wanhu wono si wamumanyile u Mulungu, wono i mahweso gawo gaweza wulele, 18ne mahala gawo gali mu wutitu. Wali kutali no wumi wo Mulungu, ku soko yo wulele wono wuli muli wene so cibede cawo. 19Wajiliye kanyhi wasina cevu, welavizye kwi'hede, wetumamilaga ividaha vyawo vyose mu wituma imakani ga cevu. 20Ninga anye alu vyo simweyijiza nhavivyo muli za Kilisito. 21Ninga yimanyice vyono mwahulika zinghani zakwe, na vyono muli watyatyi wakwe, mukejizwa vyono yi mbeka yili muli Yesu. 22Holeka mulecele lukulu i mikalile yenyu ye katali, u munhu muhuma mono yakuhodanjika so masulumizi go wukoci. 23Mwinozaje wupya mu zinhumbula na mu mahala genyu. 24Muwuvwalaje u wupya wo wunhu wono wawumbwa ku hwani yo Mulungu, wono wilajilaga mu mikalile ye mbeka, no wiling'ano no wele. 25Holeka muwulekaje u wulambi, yinojeye mweze kulongana ze mbeka munhu na muyagwe, vyono ase wose cili vilunzwa vyo muwili wa Kilisito. 26Na hono muwe mukoligwe ne likuwo, mulece kulumba ilikuwo lyenyu limutegulenyi ku wituma wubi, kanyhi mulece kwikala ne likuwo lyenyu sunga lizuwa liswa. 27Mulece kumupela Setani cilejeho. 28Mono yali muhizi, yalece kuhiza kanyhi, langa yanze kwituma i milimo miswanu kwe miwoko yakwe, ho yatuje cinhu co kumutuziza u muciwa. 29Ne makani mabi galece kuhulikwa muli nyenye hamba hadodo, izinghani zenyu ziweze zono zina cambuzi nhondo zose, zono zikuwazenga no kuwataza wanji, ho ziwapele lihewa wono wakumuhulicizenyi. 30Mulece kumukalaza u Muhe Mono Yelile wo Mulungu, hambi yuyo u Muhe nha yo citanjilo co Mulungu kuli nyenye, vyono anye muli wanhu wakwe, kanyhi co cihomelezi vyono ilizuwa lyokuza lono u Mulungu kolomukombozenyi. 31Holeka mugalecelaje lukulu matemanuko, simbili, makuwo, mazozo, maligo, no wavu wose, viwucile lukulu muli nyenye. 32Mweze na nhumbula swanu, mukwiwonela lusungu nyenye wose, mweze kwiyinenela nyenye wose nha vyono nayo u Mulungu yamunenelenyi nyenye mu nzila ya Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\