WAEFESO 6

1Mo wana, muwahulice walezi wenyu mu Cikilisito, hambi yiyi nha yo nghani swanu. 2“Wuwogopaje u sogo no nyina yako,” ali lye 'lajilizo lilongozi lyono lyonjelezwe no wihuwizo, nha cinji, 3“Ho wumote no kwikala myaka minji mononze.” 4Nanye mo wasogo za munhu, mulece kuwasagala iwana wenyu mu nzila yo kuwakoza makuwo, langa muwalelelaje mu cogopo na mu mafundo ge Cikilisito. 5Nanye mo wawanda, muwahulice iwawaha wenyu wa baha mononze kwa cogopo no wucicime, mweze kunoza nhavivyo na mitima mizelu kotya nha mukumwitumamila Kilisito. 6Mulece kwituma nhavivyo lono wakumulanjenyi ho mwiyendeze kuli wene, langa mwitumaje kwe mitima yenyu nha vyono yendile u Mulungu, vyono anye muli wetumami wa Kilisito. 7Mulece kwituma ku soko ye wanhu, langa mweze mwiwikanize kwituma ku soko yo Muwaha. 8Mweze kukumbucila vyono munhu wo wose mono yakwituma ziswanu, kolobocela ziswanu kulawa kuli Muwaha, hamba yawe muwanda, hamba yawe munhu mono si muwanda, 9Nanye mono mukwitumamilwa, muwatendelaje nhavivyo wawanda wenyu, mulece kuwogofya. Mweze kukumbucila vyono anye na wene nhavivyo, wose mwina u Muwaha yuyulya yumonga wa ku wulanga, mono lilumbo lyo munhu si cinji kuli mwene. 10Ze ndumilizo, nghumusacenyi mweze muli vilungo muli Muwaha na ko wutazi we vilungo vyakwe viwaha. 11Muvwale i vitwalo vyono u Mulungu yakumupelenyi, ho musume kuwimila u wusugu wose wa Setani. 12Hambi u wulugu wetu nha si cikwihoma ne wanhu, langa cikwihoma ne litewa lyavu lya mu yinze ye cimuhe, cikwihoma ne watemi, ne wawaha na wono wena i vilungo, wono wayitemile i yinze yiyi ye citi. 13Ku soko yiyo holeka muvwale vitwalo vyo Mulungu, ilizuwa lilyo kolo lyeza kufika, ho musume kuwimila u wihomi wo mulugu, na lono muwe mwehoma sunga ko ku mudumo, mwijele mukali mukamile. 14Ale mwimaje mukamile! Ne mbeka yeze nha musipi mu viwino vyenyu, no wiling'ano weze nha civwalo co kumwimilenyi mu zimhambaga zenyu. 15No wusaka kuluganula u Luganuzi Luswanu lo mulamu, wuweze nha malatu mu migulu yenyu. 16Ninga ko muno, u wihuwilo, wuweze nha ngula mu miwoko yenyu nhondo zose, ho yimutazenyi kuzizimya i zisonga zo moto za ayulya u mubi. 17Muyibocelaje mhonelo ho yiwe nha kofiya yenyu ya cuma, ne nghani yo Mulungu yiwe nha mumaje wono mukupegwa no Muhe Mono Yelile. 18Mweze kulomba nhondo zose, mukulomba u wutazi wo Mulungu. Mweze kulomba madaha gose mu vilungo vyo Muhe. Mwikalaje meso, mulece kukatala, mukuwalombela i wanhu wose wo Mulungu. 19Munombelaje na nene nha vivyo, lono nghuduwa, ho Mulungu yamhele cono nolonga, ho sume kuwamanyiza i wanhu sina woga, inghani yono yihundikwe yo Luganuzi Luswanu. 20Ane nili mutumwa ku soko ya lulo Luganuzi Luswanu hamba niwe alu nili mu jela. Ale lombenyi ho sume kuwa sina woga mu wuganule nha vyono yinojeye. 21U ndugu yetu mwendece Tukiko no mwitumami mwihuwilwa muli Muwaha, komulonjelenyi zangu zose, ho musume kumanya cono nghwituma. 22Alu nghumutuma yaze kuko kwenyu, ho yamulolosezenyi za kono kwetu, nanye ho musindamikwe mu zinhumbula zenyu. 23Nghulomba mulamu wuwe muli nyenye we zindugu wose, hamonga no wendo, no wihuwilo wono wukulawa kuli Mulungu Baba na kuli u Muwaha Yesu Kilisito. 24Nghulomba, ilihewa lyo Mulungu liweze muli wose wono wamwendile u Muwaha wetu Yesu Kilisito ko wendo wono wusina ndumilizo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\