WAGALATIYA 1

1Ane Pawulo u mutumwa, hamonga na we zindugu wose, wono wali hamonga nane, cikwandika kuli makanisa gono gali ku Galatiya. Ane nacemwa kuwa mutumwa, ninga si so wulajilize we wanhu, hamba si mu vilungo vyo munhu, 2langa mu vilungo vya Yesu Kilisito, na mu vilungo vyo Mulungu Baba, mono yamuzukula Yesu muli wafu. 3Ilihewa no mulamu vyono vikulawa kuli Mulungu Baba, na kuli u Muwaha wetu Yesu Kilisito, viwezane nanye. 4Kilisito yelavya mweneco ku soko yo wubi wetu, ku soko yo wendo wo Mulungu wetu no Sogo yetu, ho yaciponye mu yinze yiyi yimbi ya lulu. 5Kuli mwene lweze lukumyo sunga cibitilila ne cibitilila. Heya 6Nghwizina vyono cidaha cidodo du cono capuluta, nanye mweza kuwuka kuli yulya mono yamucemenyi mwi'hewa lya Kilisito, na luno mweza kutyatya kanyhi u Luganuzi Luswanu lunji. 7Ninga i mbeka, howali wanhu wanji wono wakumuhanza-hanzenyi, wo wanhu wono wakuhila kulwajiliza u Luganuzi Luswanu lwa Kilisito. 8Ninga hamba yawe yunji muli sese, hamba wawe Wamalayika wa ku wulanga, hono yamuganulilenyi u Luganuzi Luswanu lunji lono si lwinha lono camuganulilenyi, yuyo yeze mulijitwe! 9Nha vyono camula kulonga, nhavivyo vyo nghulonga kanyhi, yunji wo wose hono yamuganulilenyi u Luganuzi Luswanu lunji lono si lwinha lono mwalubocela, yuyo yeze mulijitwe! 10Alu'mbi kanyhi nghusaka wukombolwe wa nani, we wanhu hamba wo Mulungu? Hamba nghusaka kuwendeza wanhu lo? Na hono noze nhavivyo, kwaco, ane si nali niwe mwitumami wa Kilisito. 11Nye nyo wandugu zangu, nghusaka mumanye vyono u Luganuzi Luswanu lululya lono naluganula, si yali nghani yono yikulawa kuli wanhu. 12Hambi ane nha si nalubocela kulawa kuli wanhu, hamba si nejizwa na munhu, langa Yesu Kilisito mweneco yo yangubulila. 13Hambi nha manyile vyono, mwazihulika i ze mikalile yangu ye katali yo wibata dini ye Ciyahudi, kanyhi na vyono naligazaga muno muno likanisa lyo Mulungu, sunga nghawa nili behi no kulihodanjila lukulu. 14Heya, sunga nghawaciza wenji wanyawusi wayangu we lizika lyangu mu wibata yiyo dini ye Ciyahudi, nane kanyhi nghasimbilila muno muno mu wibate myoto ye walezi wetu. 15Ninga u Mulungu, so lihewa lyakwe, yali yakondya kuhagula lono nali nghali hamba si nalelwa, nayo yakawa kunyhema ho nimwitumamile. 16Nayo yaza yeza kulamula du kungubulila zo Mwanagwe, ho niluganule u Luganuzi lwakwe Luswanu kuli wanhu wono si Wayahudi, nane si nejelela kuwuza mahweso kuli wanhu wanji, 17hamba si namula kubita ku Yelusalemi ho nghewone na awalya wono wanongolela kuwa watumwa, langa namula kubita ku Alabiya, na hanyuma nghawa kuwuya kanyhi ku Damesiki. 18Na hanyuma yaza kupuluta myaka midatu, ho nghawa kubita ku Yelusalemi nghamumanye Kefa, nane cikekalana nayo vilo yikumi na vihano. 19Nane hamba sicewona na watumwa wanji, langa cewona na Yakobo du u nduguye wo Muwaha. 20Azi zono nghumwandicilenyi, no Mulungu yamanyile vyono si nghulonga wulambi. 21Hanyuma yayo nghawa kubita ku mbavu za ku Suliya na Kilikiya. 22Na mwi'daha lilyo, nene no mweneco nghawa nghali namanyika kuli mhuga ye Wakilisito wa kuko ku Yudiya. 23I wene wali wacimanyile du cono wali wacihulice, vyono, “U munhu yuyulya mono yacigazaga baho ha lulongozi, alu yakuwuganula u wihuwilo wuwulya wono yajelaga kuwuhodanga.” 24Nawo wakamukumya u Mulungu ku soko yangu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\