WAGALATIYA 4

1Ninga nghutya nhavi, u muhazi lono yakali mudodo, si visimajiye no mwitumami, hamba yiwe yo munya sawo yose. 2Mwipango lilyo lyose yakuwa yali mu mawoko ge walanjilizi ne wanyamhala, sunga vize vifice i vilo vyono vyatemezezwa no sogwe. 3Nhavivyo nase lono cali cikali wadodo, cali cili wafugwa we myuhe yono yitemile mononze. 4Ninga i vilo vyali vyeza kufika, u Mulungu yamutuma u Mwanagwe mono yalelwa no mucekulu, yakekala mu Wulajilize, 5ho yawakomboze awalya wono wali mu Wulajilize, ase ho cinozwe wana wo Mulungu. 6Alu vyono muli wana, u Mulungu yamutuma u Muhe wo Mwanagwe mu zinhumbula zetu, u Muhe mono kacemaga, “Aba,” wo wutya “Baba.” 7Holeka alu agwe si wuli muwanda kanyhi, langa wuli mwana. Na vyono wuli mwana, holeka kozibocela zose zono u Mulungu yawawiciye i wanagwe. 8I katali vyono mwali si mumumanyile u Mulungu, holeka mwayitumamilaga milungu yono si milungu ye mbeka. 9Ninga alu vyono mwakondya kumumanya u Mulungu, lunji citye vyono mwakondya kumanyika no Mulungu, alu nhawule kanyhi mukuwuya ne nyuma no kuyitumamila kanyhi myuhe ayilya miciwa kanyhi yisoceye? 10Mukuvicelelela i vilo, ne myezi, ne madaha, ne myaka! 11Ane nghogopa ku soko, yilece kuwa lunji u mulimo wono netuma muli nyenye, wuwe wusina cambuzi. 12Wandugu zangu, nghumunenenyi mweze mwinha nene, nha vyono nane ninha nyenye. Si mwanozeza wubi wo wose. 13Mumanyile nha vyono u wutamwa wangu wo wamhela cilejeho co kumuganulilenyi u Luganuzi Luswanu ha lulongozi. 14Hamba nhavivyo mwidaha lilyo si mwambedegala hamba kusemuna ku soko yo wusocele wangu, hamba muwe mwajelwa ho munoze nhavivyo, ninga mwambocela nha malayika wo Mulungu, kotya nha nali nawa yo Kilisito Yesu mweneco. 15Nha mwali musangalaye, alu kanyhi cejela cici? Nghulonga mbeka, vyono mwipango lilyo mwali musume kugawusa meso genyu mumhele nene. 16Alu ma! Neza nili mulugu wenyu vyono nghumulonjelenyi i mbeka? 17Wawo i wanhu wanji wakumuhilenyi, ninga wuhile wawo si wuswanu. Wakuhila kumutemanulenyi na ane, ho muwendeze weneco, nha vyono wene wakumwendezenyi nyenye. 18Heya, yene mbeka yo nghani swanu nhondo zose, hono wuwe no wuhile kwa wanji so ziswanu, kanyhi si mu cipango du cono ane nghali nili hamonga nanye. 19Mo wanangu, ane kanyhi nghumugazicilenyi muno nha vyono kagazikaga mucekulu mono yali magulu mazito mu cipango co kusawa, sunga Kilisito yalaza kuwa yalunzwa muli nyenye. 20Yali yiwe yili ciba hono nali niwe hamonga nanye alu, ho nhuje wuwe wono wusikame muli nyenye. Hambi nha nina mahwele menji ku soko yenyu. 21Munonjelaje ta, anye mono mukali kusaka kutemwa no Wulajilize, Wulenyi muwuhulice u Wulajilize vyono wukutya? 22Yandicigwe mu Mandiko Gono Gelile, vyono Abulahamu yali yena wana wejete, yumonga yali mwana wo mucekulu u muwanda, na we kejete yali wo mucekulu mono yali si muwanda. 23Ayulya wo mucekulu muwanda yalelwa nha vyono yizoweywe, langa ayulya wo mucekulu mono yali si muwanda, yalelwa so cilagane co Mulungu. 24I zinghani zizo zikuwa nha hwani, i wacekulu wawo wejete yo hwani ye vilagane vyejete, i cilongozi co acilya cono canozezwa mwitunda lya Sinayi, ne hanhu hayo yo Hagali, ne wanagwe walelelwaga mu wuwanda. 25Nayo Hagali yakuwa nha lyo litunda lya Sinayi lyono lili ku Alabiya, nayo yo hwani ya Yelusalemi ya lulu yono yili mu wuwanda hamonga ne wanagwe. 26Ninga Yelusalemi ya ku wulanga, lye'kaya lilelele, nayo yo nyina yetu ase. 27Hambi nha yandikwe: “Wusecelele go mugumba mono si kulelaga wuzoze, wulile so nyemo agwe mono wusina wusungu wo kulela hambi i wana wa ayulya mono yalecigwe nha wenji, wacizize wa ayulya mono yena mulume.” 28Holeka alu wandugu zangu, anye muli wana wo Mulungu, so cilagane cakwe, nha vyono yali Isaka. 29Ninga nha vyono yinha mu vilo vivilya u mwana yuyulya mono yalelwa nha vyono yizoweywe, yamuwingaga ayulya mono yalelwa kwe vilungo vyo Muhe wo Mulungu, vyo yinha nhavivyo na mu vilo vivi. 30Ninga I Mandiko Gono Gelile gakutya nhawule? Gakutya nhavi, “Wumuwingaje u mucekulu muwanda hamonga no mwanagwe, hambi u mwana wo muwanda nha si kosuma kuhala hamonga no mwana wo mucekulu mono si muwanda.” 31Holeka wandugu zangu, ase si cili wana wo muwanda, langa wo mucekulu mono si muwanda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\