WAGALATIYA 5

1Mu wulelele, Kilisito mo yaciwika, nayo yakasaka mo cikalaje mumo. Holeka mwime mukamile hamba mulece kuvumila kanyhi kuwa mu wuwanda. 2Ta muhulicize! Yo nene Pawulo mono nghulongana nanye, nghutya, Hono muvumile walame, wo wutya, Kilisito si komukwilenyi co cose. 3Nghumulonjelenyi kanyhi calinze, vyono, muli wose mono kosuma kuvumila kwalama yowa yimunojeye yawibate u Wulajilize wose. 4Holeka hono mukulanjilila muvumililwe hali Mulungu mu nzila yo Wulajilize, hodu mwakondya kwiwagula muli Kilisito, mweza muli kunze ye lihewa lyo Mulungu. 5Ninga ku lubavu lwetu ase, cikulindila ko witumbilo vyono, covumilwa hali Mulungu kwe vilungo vyo Muhe, mu nzila yo wihuwilo. 6Hambi hono ciwe cakondya kuwa muli Kilisito Yesu, kwalama hamba wula kwalama, mose musina cambuzi, i nghani yono yina cambuzi, wo wihuwilo wono wukwitumila mulimo mu wendo. 7I mijendele yenyu nha yali miswanu, alu mono yamwimilenyi ho mulece kuyihulika i mbeka, yo nani? 8Mono yakuwuleta u wuwe wuwo, yo si Mulungu mono yamucemenyi. 9“I cisase cidodo cikuwa kuswaza lizanga lyose lyo wusaje.” 10Ku soko yo wilunze wetu no Muwaha, holeka nina witumbilo wuwaha vyono nanye si mowa kanyhi no wuwe wunji wono wisimajiye no wuwe wangu. Nayo yuyo mono yakumwivyajizenyi hamba yawe vyono yenha, u Mulungu komulipiciza. 11Ane ku lubavu lwangu, anye mo wandugu zangu, hono niwe nghali kuganula vyono yinojeye kwalama, alu nhawule nghali kuwingwa-wingwa? Hamba nhavivyo u wuganule wangu muli zo musalaba wa Kilisito, si wali wulete cevu co cose. 12Nali nyende wawo wono wakumwivyajizenyi, wetemanje. 13Hambi anye mo wandugu zangu, nha mwacemelwa wulelele. Ninga u wulelele wuwo wulece kuwa cikojelo co kutemwa ne masulumizi ga mononze. Langa munojeye mweze kwiyitumamila mu wendo. 14Hambi u Wulajilize wose nha wukuwa kufisilizwa mu nghani monga du, nayo yoyi, “Wumwendaje u muyago nha vyono wiyendile go mweneco.” 15Ninga hono mukwiyiluma kanyhi mukwiyilya kotya malimu, ale mulanjilile, mulece kwiyimala nyenye wose. 16Holeka ane nghutya nhavi, i mijendele yenyu yeze kulongozwa no Muhe, nanye ho si motyatizya lukulu i masulumizi ga mononze. 17Hambi i masulumizi ga mono'nze, nha vipinganaga no wuhile wo Muhe, no wuhile wo Muhe nawo, vipinganaga no wuhile we masulumizi ga mono'nze. Ne zinghani zizo zi nyejete si zikuwa kubitana hamonga, ku soko yiyo holeka si mosuma kwituma zono mwali mwende nyenye nyo weneco. 18Na hono mutongwe no Muhe, si mowa kanyhi mu Wulajilize. 19Ale, ne metumo ge ciyinze yinze nha gali calinze; nago nha goga, wusenyha, wavu, yihede, 20wukumbika vihwani, wuhawi, sili, wugombane, wivu, makuwo, wukowela, wiwanganile, ciyagalo, 21simbili, wukolwe wo wujimbi, wubugu, na ganji gose gono genha gaga. Nghumulonjelenyi kanyhi nha vyono namula kumulonjelenyi, i wanhu wono wakwituma gono genha gago, si wokwinjila mu wutemi wo Mulungu. 22Ninga zono zikwijela so wutongwa no Muhe, wo wendo, nyemo, mulamu, wukangalizi, wuswanu, wucemezi, wihuwilwa, 23wupolo no wiyimile. Hasina u Wulajilize wono wukusuma kuzimila zizi. 24I wakwe Kilisito, wakondya kuwuwulaga u wuwe wawo we ciyinze-yinze hamonga ne mahweso gayo i mabi ne masulumizi gayo. 25Holeka hono cikale mu wutazi wo Muhe, ciwutyatyaje no wutonji wayo. 26Cilece kuwa cili wedunhumuzi, cilece kwisagala, hamba kwiyiwonela wivu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\