WAGALATIYA 6

1Wandugu zangu, hono mumuwone munhu yunji yasutizye, anye mono mukutongwa no Muhe, mumukagaje u munhu yuyo ho yenozeleze, ninga mumunozeze nhavivyo ko wupolo, akuno mukwilanjilila nyenye nyo weneco ho mulece kwinjila mu majelo. 2Mwidinghuzaje zono zikumuvunenyi mu mikalile yenyu, na nhavivyo, ho mowufisiliza u Wulajilize wa Kilisito. 3Munhu hono yewone kotya nha yali cinji, na kumbe ho si yali cinji, yuyo yakwikonga mweneco. 4Ninga yinojeye munhu wo wose yeyipime viswanu i mikalile yakwe mweneco. Hono yiwe miswanu, ho kowa na co kwilumbila muli cono yetumile mweneco, hamba kowa yasina soko yo kwiling'aniza na munhu yunji. 5Hambi u munhu wo wose nha yena u mutegulo wakwe mweneco wono yawudinghuye. 6Ninga mono yakwijizwa i nghani yo Mulungu, vihanje no mwijizi wakwe mu ziswanu zose zono yena. 7Mulece kukongwa, u Mulungu si wakunozeza nzwaji. Cono u munhu yakucihadika, co cico du co kolodudula kanyhi. 8Mono yakuhadika ze masulumizi ge ciyinze-yinze, kolodudula mumo wuhodanjice, ninga hono yahadice zo Muhe, kolodudula mu Muhe u wumi we cibitilila. 9Holeka cilece kukatala mu wituma ziswanu, ku soko hono cilece kukatala, codudula i nhwanga mu cipango cayo. 10Holeka lono cikali cina cilejeho, yicinojeye ciwatendele wanhu wose i ziswanu, na ko muno i wandugu zetu wa mu wihuwilo wetu. 11Lanjenyi ta, vyono nyandice na mandiko mawaha gono nimwandicilenyi nene no mweneco no muwoko wangu. 12Wawo wono wakusaka kwilajila nha vyono waswanu so metumo go muwili, wo wawo wono wakuhila kumudindimizenyi nanye mwalame. Nawo wakunoza nhavivyo ku soko ya nghani monga du, nha cinji weneco ho walece kuwinjilizwa ku so musalaba wa Kilisito. 13Hambi sunga na wawo du weneco wono walame, nha si wakuwibata u Wulajilize, alu wakuhila anye mwalame ho wawe ne citanjilo co kwilumbila mu miwili yenyu. 14Ninga ane si nokwilumbila muli cinji co cose, hono si mu musalaba wo Muwaha wetu Yesu Kilisito langa, ku soko mu nzila yo musalaba wuwo, yiyo yinze yikawulagwa kuli nene, nane nghawulagwa kuli yinze. 15Holeka kwalama hamba wuleka kwalama si cinji yaye, langa u wuwumbwe wupya co cinhu ciwaha. 16Na wose wono wakuwutyatya u wotonji wuwu, u mulamu no lusungu vyeze muli wene, kanyhi u mulamu no lusungu vyeze kuli Waisilayeli i wahagulwa wo Mulungu. 17Vyono nghulawa lulu, yunji yalece kungaza kanyhi, hambi ane nha ndinghuye mu muwili wangu mitozo ya Yesu. 18Ilihewa lyo Mutwa wetu Yesu Kilisito liwezane nanye wandugu zangu. Heya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\