WAHEBELANIYA 1

1I katali u Mulungu yalonga ne wasetu kali kenji, na mu nzila nyinji, mu nzila ye wawizi, 2ninga mu vilo avi vyo mudumo, kalongana nase mu nzila yo Mwanagwe. Na muli mwene, u Mulungu mo yayiwumbila yinze, kanyhi yakamuwika ho yaviteme vinhu vyose. 3U mwene wo wubulile wo lukumyo lo Mulungu, kanyhi yo hwani ye mbeka yo Mulungu mweneco, nayo yakuyisikamizya yinze mu nghani yakwe ye vilungo. Lono yali yakondya kuwanenela wanhu u wubi wawo, yakekala ku wulanga ku lubavu lo kulume lo Mulungu Mono Yalawiliciye. 4U Mwana yo muwaha yacizize wa malayika, nha vyono i litagwa lyono yapegwa no Mulungu, yiwaha muno si nhe litagwa lyawo. 5Hambi u Mulungu nha si yamulonjela hamba hadodo malayika wakwe yunji yatye, “Agwe wuli Mwanangu, Ane neza nili sogo zuwali?” 6Ninga u Mulungu lono yamutumila kononze u Mwanagwe mulelwa mulongozi, yatya nhavi, “Ne wamalayika wose wo Mulungu, yiwanojeye wamuhembe.” 7Na kuli ze wamalayika, u Mulungu yakutya, “U Mulungu yakuwanoza wamalayika wakwe kuwa myuhe, ne wetumami wakwe kuwa lilambi lyo moto.” 8Ninga kuli zo Mwana, u Mulungu yakutya, “U wutemi wako agwe go Mulungu, wikalaga cibitilila ne cibitilila. Nagwe kuwadimaga i wanhu wako kwe ling'ani. 9Agwe wendile u wiling'ano, wukazisula i zimbi. Na ku soko yiyo holeka u Mulungu, u Mulungu wako yakuhagula, kanyhi yakakupela nyemo mbaha muno muno kuciza i wayago.” 10Kanyhi yakutya, “Muwaha, agwe yo gwegwe mono wayiwumba yinze baho ha mwamulizo, no wulanga wo mulimo wo muwoko wako, 11Azo zomalika, ninga agwe kokwikala cibitilila, na zose zosakala kotya mwenda, 12Nagwe kozipetya nha civwalo nazo zokawanizwa nha mwenda, ninga agwe, yo gwegwe du cibitilila, ne myaka yako si yiladuma yaye.” 13Kanyhi u Mulungu si yamulonjela hamba hadodo yunji wa muli wamalayika wakwe yatye, “Wikalaje ku muwoko wangu wo kulume sunga kolo nakondya kuwanoza i walugu wako wawe nha wukanyago we magulu gako.” 14I Wamalayika, yo myuhe du yono yikumwitumamila u Mulungu, nayo u Mulungu kawatumaga ho wawataze wawalya wono wowubocela u wukombozwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\