WAHEBELANIYA 12

1Ase cina yipuga yiwaha lye wahomelezi wono wali ha mwande yetu. Holeka ku soko yiyo ciyilegaje muli vimizi vyose vyono vikucimila, hamonga no wubi wono wucinamatiye muno muno. Kanyhi cimanyhe ko wukangalizi mu witije wono wuli ha mwande yetu. 2Akuno cikumulanga Yesu mono wo mwamulizo wo wihuwilo wetu, no kuwukwiza. Mono, ku soko ye nyemo yono yali yawiciywe u mwene, yakangalila u wufwe wa mu musalaba, hamba kulanga ze cevu cakwe, alu yekaye ku lubavu lo kulume lwe ligoda lyo lukumyo lyo Mulungu. 3Ale, mwihwesaje ta, kuli zono zamwagana Yesu, nha vyono yakangalila u wiwanganile wuwaha nha wuwu kuli wanhu wanyo wubi. Holeka mulece kutukuwika mitima yenyu hamba kukatala. 4Hambi nha mukali si nehoma mukwisumaniza no wubi, sunga muficile ku wita sakami yenyu. 5Wulenyi, alu mwazisemwa i zinghani zono u Mulungu yakulonga nanye nha wanagwe? “Mwanangu, wulece kubedegala i mafundo go Muwaha, hamba wulece kutukuwika u mutima wako kolo yakukukalipila. 6Hambi u Muwaha nha kamufundaga wo wose mono yamwendile kanyhi kawatowaga iwana wose wono yakuwabocela.” 7Holeka muwukangalililaje u wutowe, hambi nha wo wufundwe; u Mulungu yakumutendelenyi anye nha wanagwe. Hambi yo mwanaci mono si kafundwaga no sogwe? 8Ninga hono mulece kufundwa nhe wana wanji, ale kumbe si muli wanagwe, langa muli wana watumulwa. 9Ninga hamba nhavivyo, ase ciwogopile walezi wetu wono wacilela, hamba na hono wakucifunda. Holeka yicinojeye cimuhulice muno muno u Sogo yetu we cimuhe ho ciwumipe. 10I walezi wetu wa baha hono yinze, wacifunda kwa cipango du, nha vyono wawonaga viswanu weneco, ninga u Mulungu yakucifunda ku so cambuzi cetu sese co weneco, ho cihanje u wele wakwe. 11No wufundwe wo wose, si cinhu ca nyemo, langa co cinhu ca kukalaza. Ninga awalya wono wafundwa no kuwa no wunhu wuswanu, i ndumilizo nha wodudula wuhumbilizwe wo mulamu wono wukulawa mu mikalile yo wiling'ano! 12Holeka muyinulaje i miwoko yenyu yono yidejepe, no kugasikamya mafugamilo genyu gono gatimbile. 13Mujendelele kujendela mu nzila yono yigoloce, u mugulu wono wulemaye ho wulece kutamiswa, langa wuponywe. 14Muweze no wuhile wo kuwa na mulamu ne wanhu wose. Mwikalaje mu mikalile yono yelile, ku soko vyono, hasina u munhu mono kosuma kumuwona u Muwaha Mulungu, hono yawe yayisina mikalile yono yinha yiyo. 15Muhidimbale muno muno, ho yunji yalece kulyajiliza i lihewa lyo Mulungu. Mwilanjililaje, lisina lyo wusungu lilece kutula muli nyenye, no kuwawulaga wanhu wenji ko wusungu walyo. 16Muhidimbale, ho halece kuwa muli nyenye na munhu yunji, musenyha hamba munhu mono si yakumogopo Mulungu nha vyono Esawu, mono yawuguza u wiling'ano wakwe wo kuwa u mulelwa u mulongozi ku soko yo wulye wa kamonga. 17Nanye mumanyile nha vyono, sunga na lono yasakaga kuwutuga kanyhi wuwulya u wulugutwe wono wali wakwe, yakalemwa, hambi nha si yacituga kanyhi cilejeho co kunena, hamba yiwe yacilondola muno akuno ne mahozi. 18Hambi nha simuficile kwi'tunda lya Sinayi, lyono lyosuma kwibatika nha vyono wanoza wanhu wa Isilayeli, kanyhi mukali nafika kono kowuli moto wono wakaga, ha wutitu, ne citi, na ha mukukunzo, 19no mulizo we ndulele ne lizi lye zinghani. Wawo wono walihulika lizi lilyo, wakanena walece kuyihulika kanyhi nghani yinji, 20hambi nha si wasuma kulikangalilila lilajilizo lyono walajilizwa. “Mono kolipamiza litunda lili hamba wuwe mutugo, kopondangwa ne mabwe sunga yafwe.” 21Na zizi zose zikejela nha nghani za kogofya muno, sunga na Musa yakatya, “Ane nghogopa muno no kucicima.” 22Ninga anye muficile mwi'tunda lya Sayuni, ku kaya yo Mulungu mumi. Muficile Yelusalemi, ilikaya lya ku wulanga, kono wekonghoye wa malayika maelufu menji si wakuwala. 23Mwaficila ku wutang'ano wuwaha we walelwa iwalongozi wo Mulungu, wono matagwa gawo gandicigwe ku wulanga. Mwimile hali Mulungu u muling'anizi wa wose, na hamwande ye myuhe ye wanhu we ling'ani wono wanozwa wakwilaniciye. 24Muficile kuli Yesu u munoza i Cilagane, Cipya mono i sakami yakwe yamwajika yikulonga ziswanu muno si nha ya Habeli. 25Holeka mulanjilile, mulece kulema kumuhuliciza mono yakulongana nanye. Nha vyono awalya wono walema kumuhuliciza ayulya mono yawasugula hono yinze, si wapona yaye. Alu ase cosuma kupona wule hono cileme kumuhuliciza ayulya mono yakucisugula, mono yalawa ku wulanga? 26Mwi'pango lilyo lizi lyayisinjisa yinze, ninga alu yehuwiza yakutya, “Noyisinjisa yinze, kanyhi hamba si yinze du langa sunga no wulanga nhavivyo.” 27I nghani yiyi kanyhi, yikucilajila vyono i vinhu vyose vyono vyawumbwa vyosinjiswa no kuwuswa, ho visigale avilya vyono si vikusinjiswa. 28Holeka ase, yicinojeye cilumbe muno, vyono cikuwubocela u wutemi wono si wukusinjisika. Ciweze ne lilumbo no kumuhemba u Mulungu mu nzila yono yikumwendeza, hamonga no winenenyhezi ne cogopo; 29hambi u Mulungu wetu mbeka nha moto mukali wono wukutakamiza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\