WAHEBELANIYA 13

1Mujendelele mu wendo we cindugu. 2Mulece kusemwa kuwacemela wajenzi; hambi mu wituma nhavivyo, wanji nha wawacemela i wamalayika wula kumanya. 3Mweze kuwakumbucila i wawopwa nanye muwe nha kotya muwopanwe nawo. Kanyhi mweze kotya mukugazika nha weneco. 4U wutole wuweze ne cogopo kuli wanhu wose, i walume ne wacekulu yiwanojeye weze wehuwilwa kuli munhu na muyagwe. Hambi u Mulungu nha kowaling'aniza i wanhu we mikalile mibi ne wasenyha. 5Mulece kuwa muli wasulumizi ku zipesa, langa mweze muceye ne vinhu vyono mwina navyo. Hambi u Mulungu mweneco nha yatya, “Si nokulecela lukulu, hamba si nokutaga.” 6Holeka cikulonga cisina woga: “U Muwaha yo mutazi wangu, si nokogopa. Hambi u munhu konoza cici?” 7Mweze kuwakumbucila i walongola wenyu wono wamulonjelenyi i nghani yo Mulungu. Mwihwesaje ze njenda yawo, muwegaje u wihuwilo wawo. 8Yesu Kilisito yo yuyo du igolo ne zuwali, na ku cibitilila. 9Mulece kutyatya ze mafundo ganji ganji ge cijenzi. I lihewa lyo Mulungu lyo likucisikamya i zinhumbula zetu, hamba si myoto ya mu wulye; hambi i malajilizo nha si gamutaza hamba hadodo u munhu wo wose mono yagatyatya. 10Ase cina cikumbicilo cono awalya wono wakwituma mwihema lye Wayahudi, wasina wukombolwe wo kulya vinhu vyayo. 11U Mukohani Muwaha we Ciyahudi, kaletaga i sakami ye mitugo, i Hanhu Hono Helile, no kulavya makumbiko ku soko yo wubi ninga i zinyama ze mitugo zizo nha zikuwa kuticimizizwa kunze ye nghambi. 12Yo soko, nayo Yesu, yagazizwa kunze ye likaya, sunga yakafwa, ho yaweze i wanhu so sakami yakwe mweneco. 13Ale nase cimubitile kuko kunze ye nghambi, akuno cidinghuye u wumondwe wakwe. 14Hambi akuno kono yinze nha cisina likaya lyono likalaga; langa cikulilondola lyono likuza. 15Ale nhondo, mu nzila ya Yesu, cimulavizyaje u Mulungu, likumbiko lyo lukumyo nhondo zose, wo wutya, u lukumyo lono lukuletwa ne wanhu wono wakulivumila litagwa lyakwe. 16Mulece kusemwa kwituma i ziswanu no kwitaza nyenye wose, hambi zizo nha lye kumbiko lyono likumwendeza u Mulungu. 17Muwahulikaje i walongola wenyu, no kwibata zono wakulonga; hambi nha wakuzidima i zinhumbula zenyu mu cilo na mu misi, kanyhi si woleka kulolosa zo witumami wawo hali Mulungu. Na hono muwahulice, nawo ho wokwituma i milimo yawo kwa nyemo, ninga hono yilece kuwa nhavivyo, wokwituma no wukalale, na si yo wana cambuzi kuli nyenye. 18Mucilombelaje na sese. Cimanyiye lukulu vyono cina ciselinji ciswanu, hambi nha cendile kwituma yono yili ling'ani nhondo zose. 19Nghumunenenyi muno muno, munombelaje, ho Mulungu yangomole u kwenyu mbela mbela, nha vyono yosumika. 20U Mulungu yamuzukula u Muwaha wetu Yesu Kilisito mono yo Mudimi wetu Muwaha we zingholo, ku soko yo wumwaje we sakami yakwe yono yakangaza i cilagane ce cibitilila. 21U Mulungu wo mulamu, yamukwilanicizenyi mu ziswanu zose, ho mwitume wuhile wakwe; nayo yetume muli sese, zono zikumwendeza mweneco mu nzila ya Kilisito. Kuli mwene, weze lukumyo cibitilila ne cibitilila. Heya. 22Holeka nghumunenenyi wandugu zangu, muyihulicizaje mutulile i nghani yiyi yo wulanjizwe. Hambi ayi nha baluwa fupi du yono nimwandicilenyi. 23Nyendile kumumanyizenyi nha vyono u ndugu yetu Timoteyo yakondya kudigulilwa kulawa mu jela. Na hono yeyandile kuza akuno, nolokuzana nayo kolo nghuza u kwenyu. 24Ale, muwalamusaje i walongola wenyu wose, hamonga ne wanhu wo Mulungu! I wandugu zetu wanya akuno ku Italiya, wakumulamusenyi. 25Lihewa lyo Mulungu liwezane nanye wose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\