WAHEBELANIYA 2

1Holeka yicinojeye cicile kuzikamisa muno zose zono cazihulika, ho cilece kwajilizwa. 2Inghani yi yilya yono wapegwa i walezi wetu na malayika, yikejela vyono yali nghani ya mbeka, sunga muli wose mono si yasuma kuyityatya hamba kuyihulika, yalipicizwa nha vyono yali yimunojeye. 3Alu ase ma! Ho coponela hayi hono ciyileceleze mhonelo mbaha nha yiyi? Yono yamula kulongwa no Muwaha mweneco, na wono wahulika, wakacihomelela vyono yili mbeka. 4Nayo u Mulungu yakonjeleza u wuhomelezi wakwe nhavivyo, lono yanozeza vitanjilo ne mezino ge mawala menji, na lono yawagawila wanhu i vipegwa vyo Muhe Mono Yelile nha vyono mweneco yali yendile. 5U Mulungu si yawawika Wamalayika ho wawe watemi mu yinze yilya yono cikuyilonga. 6Kanyhi hanji mu Mandiko hakutya nhavi: “Hambi u munhu co cici, agwe go Mulungu sunga wumukumbucile, hamba u mwana wo munhu co cici sunga wumulanjilile? 7Wamunoza mudodo si nhe wamalayika kwa cipango cidodo. Wamuvwika mukumbo wo lukumyo ne lilumbo. 8Nagwe wukaviwika vyose ha magulu gakwe ho yaviteme.” Nha vyono yikulongwa vyono, u Mulungu yamuwika u munhu ho yawe mutemi muli vinhu vyose, hamba si yasigaza cinji hamba cimonga. Ninga hamba nhavivyo, cikali si cikumuwona munhu mono yatemile i vinhu vyose kwa lulu. 9Langa cikumuwona Yesu mono yanozwa mudodo kwa cipango cidodo si nhe wamalayika, na so i lihewa lyo Mulungu, yafwe ku soko ye wanhu wose. Sunga nalu cikumuwona yakondya kutemywa ko lukumyo ne lilumbo, ku soko yo wutamiswe we lifwa. 10Nayo yali yili ling'ani, vyono u Mulungu mono kaviwumbaga i vinhu vyose no kuvibatiliza, yo yamunoza Yesu yawe yakwilaniciye mu nzila yo wugazwe wakwe, ho yasume kuwaleta wana wenji ku lukumyo lwakwe. Hambi Yesu nha yo yakuwatonga ku mhonelo. 11Hambi u mwene nha yo yakuweza wanhu u wubi wawo, hanyuma mwene hamonga na wose wono wakondya kwezwa, wose wakuwa na Baba yumonga. Holeka nayo Yesu si yakuwona soni kuwatya wawo wanduguze, 12nha vyono yakutya, “Gwe go Mulungu, nowalonjela i wandugu zangu ze metumo gako. Nane nokukumizya mu ciligati yo wihangulize wawo.” 13Kanyhi yakutya, “Nowuwika u witumbilo wangu muli Mulungu.” Na kanyhi, “Ane nili baha hamonga ne wana wono wamhela agwe go Mulungu.” 14Alu nha vyono yinha, i wana wawo nha vyono mwene yakuwacema, wo wanhu wono wena muwili ne sakami, nayo Yesu mweneco, yakawa nha vyono wenha wene, nayo yakasola i hwani yawo yakawa munhu. Yanoza nhavivyo, ho yiwe so wufwe wakwe, yamusumile lukulu Setani, mono yena i vilungo vye lifwa, 15na mu nzila yiyo ho yawakomboze wose wono mu mikalile yawo yose wali mu wuwanda wo woga we lifwa. 16Hambi nha yili calinze, vyono u mwene si yaza ho yawataze wamalayika, langa nha vyono i Mandiko gakutya, “Yakuwataza wo lulelo lwa Abulahamu.” 17Holeka yali yimunojeye yehwane wanduguze muli zose, ho yawe Mukohani wawo Muwaha, mono yali lusungu kanyhi mwihuwilwa muli zose zono zibitile kuli Mulungu, ho wubi we wanhu wunenelwe. 18Nayo alu kosuma kuwataza wono wakujelwa, hambi nayo mweneco nha yajelwa kanyhi yakatamiswa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\