WAHEBELANIYA 4

1U Mulungu yacihuwiza vyono cosuma kuwutuga u wuceho wuwo wono yawulonga. Holeka ceze kogopa, yilece kuwa na lunji, muyenyu yunji yanjile ku winjila mu wuceho wuwo. 2Hambi nha caganulilwa u Luganuzi Luswanu nha vyono lwaganulwa kuli wawo wanhu we katali. Ninga i nghani yiyo si yawakwila cinji, hamba wawe wayihulika, ninga si wasuma kuyibocela ko wihuwilo. 3Ninga ase mono cihuwiye, cikwinjila mu wuceho wuwo wono u Mulungu yawihuwiza. Nha vyono yatya, “Nghakolwa ne likuwo, nghelahiza, nghatya, ‘Si wokwinjila mu wuceho wono nali niwawiciye.’ ” U Mulungu yazilonga zizo, hamba yiwe u mulimo wakwe wali wakondya kumalika ku wulawilila lono yayiwumbila yinze. 4Hambi i Mandiko nha gakulonga hanji ze lizuwa lyo mupunghati. “U Mulungu yakaceha mwizuwa lyo mupunghati, yakayileka milimo yakwe yose.” 5Ne nghani yiyi yikulongwa kanyhi, “Si wokwinjila mu wuceho wono nali niwawiciye.” 6Wawo wono walongola kuganulilwa u Luganuzi Luswanu si wasuma kwinjila mu wuceho wuwo so wuwula kwihuwila kwawo. Ninga ho wali wanji wono wapejigwe kwinjila mumo. 7Ne nghani yiyi yili calinze, hambi u Mulungu nha yaliwika lizuwa linji lyono likucemwa “I zuwali.” U Mulungu yalilonjela lizuwa lilyo muli Dawudi mu myaka minji yono yali yakondya kupuluta, nha vyono i Mandiko gono gatambuywe. “Hono muhulice lizi lyo Mulungu zuwali mulece kuzikamufya zinhumbula zenyu.” 8Hono Yoshuwa yali yawapele u wuceho wuwo wanhu wawo, Mulungu si yali yalonje kanyhi ze lizuwa linji. 9Holeka u wuceho wuli baho kuli wanhu wo Mulungu, nha vyono u mwene Mulungu yaceha mwizuwa lyo mupunghati. 10Hambi muli wose mono kowutuga u wuceho wono u Mulungu yehuwiza, nha koceha mu milimo yakwe, nha vyono u Mulungu yaceha mu mulimo wakwe. 11Holeka cihidimbale, ciwutuje u wuceho wuwo, ho halece kuwa yunji muli nyenye yanjile kuwinjila mu wuceho wuwo, nha vyono wanoza wawo, ku soko yo wuleka kwihuwila kwawo. 12Hambi nghani yo Mulungu nha nyumi kanyhi nyitumi, kanyhi nghali yicizize u mumaje mukali kose kose, kanyhi yicinyaga sunga ku wutemanula i nhumbula no Muhe, sunga hono vihanjiye i vilunzwa vyo muwili no musopo. Ne nghani yiyo yisalangulaga u wuhile ne mahweso ga mu zinhumbula ze wanhu. 13Kanyhi hasina hamba ciwumbwa co cose cono cihundice hali Mulungu, ninga vyose vili calinze ha meso gakwe. Na ase wose cololonga hali mwene ze metumo getu munhu na lwakwe. 14Hambi nha yicinojeye ciwibatilile lukulu u wihuwilo wetu. Hambi nha cina u Mukohani Muwaha, Yesu u Mwana wo Mulungu, mono yenjila mweneco sunga kuli Mulungu. 15Nayo yuyu u Mukohani wetu Muwaha si yenha mono si kosuma kuhanga nase mu wusocele wetu, langa u mwene yo Mukohani Muwaha mono yajelwa nha sese muli zose, ninga si yetuma wubi. 16Holeka cisejelele kwi'goda lye lihewa lyo Mulungu, cisina woga, ho ciwonelwe lusungu, kanyhi cilituje ne lihewa lyono lyosuma kucitaza mwidaha lono cikusaka u wutazi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\