WAHEBELANIYA 5

1U Mukohani wo wose Muwaha, kahagulwaga kulawa muli wanhu ho yamwitumamile u Mulungu so wanhu, ho yalavye i vilavya ne makumbiko ku soko yo wubi wawo. 2Na vyono u mwene nayo yali mu wusocele, holeka kosuma kuwawonela u lusungu wono si wamanyile cinji ne wasutyi. 3Vyono na mweneco nayo musocele, holeka yimunojeye yalavye likumbiko, si ku soko ye wanhu du, langa na ku soko yo wubi wakwe mweneco. 4Hasina munhu mono kosuma kwisolela mweneco lilumbo lyo kuwa Mukohani Muwaha. Langa munhu wo wose yakuwa kuhagulwa no Mulungu yawe Mukohani Muwaha nha vyono Haluni. 5Nha vivyo na Kilisito nayo, si yesolela mweneco i lilumbo lyo kuwa Mukohani Muwaha, langa u Mulungu yo yamutya: “Agwe wuli Mwanangu ane neza nili Sogo zuwali.” 6Nha vyono yalonga kanyhi hanji: “Agwe wuli Mukohani cibitilila mu wutyatya u wityatye wo wukohani wa Melicizedeki.” 7Nayo Yesu lono yekalaga baha mono yinze, yakalila muno muno ne mahozi, lono yamuhembaga no kumulomba u Mulungu, mono yali yena vilungo vyo kumuponezya mwifwa, nayo yahulicizwa ku soko yali yamogopile u Mulungu. 8Ninga u mweneco hambe yali Mwana wo Mulungu, yeyijiziza i cihuliko mu nzila yo wutamiswe wono wamwagana. 9Nayo yaza kukwilanicizwa, yakawa wo mwamulizo wo wukombozi we cibitilila kuli wose wono wakumuhulika, 10nayo u Mulungu yakamuhagula ho yawe Mukohani Muwaha mu wutyatya u wityatye wo wukohani wa Melicizedeki. 11Cina nyinji zo kulonga mu nghani yiyi, ninga kukamu kumulolosezenyi, ku soko anye si muli wapelu ku wizuce. 12Ninga alu yali yimunojelenyi muwe mweza muli wejizi, ninga kumbe mukali mukusaka munhu yunji wo kumwijizenyi i mejizo malongozi ge nghani yo Mulungu, holeka mwaweza nha mukusaka mele, hamba si ndigwa nghavu yaye. 13Na muli wose mono yimunojeye yang'we mele, yuyo yakali mugalika, yakali nawumanya u wiling'ano co cici. 14Ninga i ndigwa i nghavu, yiwanojeye i wanhu wono wakangaye, wono wakusuma kuzitanga no kuzihagula i ziswanu ne zimbi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\