WAHEBELANIYA 7

1Melicizedeki yali mutemi wa Salemi, kanyhi yali Mukohani wo Mulungu Mono Yalawiliciye Muli Vyose. Nayo Abulahamu lono yalawaga ku wulugu kono yawawulaga i watemi, Melicizedeki viketang'anila nayo, yakamuluguta, 2nayo Abulahamu yakamugawila i lipinga lye likumi lya muli vyose vyono yali yena navyo. (Ne nhunizo nongozi ye litagwa lili lya Melicizedeki, wo wutya, “U mutemi wo wiling'ano,” na vyono u mwene yali mutemi wa Salemi, ilitagwa lilyo nalyo lina nhunizo yo wutya, “U mutemi wo Mulamu.”) 3U sogwe no nyina si wakutambulwa, sunga ne ndelwa yakwe si yitambuywe, si yikulongwa hamba nili lono yalelelwa, hamba nili lono yafwila. Langa yanozwa yenha Mwana wo Mulungu, kekalaga Mukohani cibitilila. 4Holeka mudahile kuwona vyono u munhu yuyu yali munhu we lilumbo muno. Baba Abulahamu yamupela i lipinga limonga lye likumi lya mu vinhu vyose vyono yavigalula ku wulugu. 5Kanyhi cimanyile nhavivilya nha vyono winha u wulajilize, i wana wa Lawi wono wo Wakohani, wena ling'ani yo kusola lipinga lye likumi kuli wanhu, wo wutya kuli wandugu zawo, hamba wawe nawo wo wana wa Abulahamu. 6Ninga yuyo Melicizedeki si yali we ndelwa ya Lawi, ninga hamba yiwe nhavivyo, yabocela lipinga lye likumi kuli Abulahamu, kanyhi yakamuluguta u mwene mono yali yapegwa u wihuwizo wo Mulungu. 7Ninga mbeka si za kuwanga hamba hadodo, vyono mono kalugutaga yo muwaha yacizize ayulya mono yakulugutwa. 8Kanyhi na wawo i wakohani wono wakubocela lilyo lipinga lye likumi, nha wanhu wono wafwizaga, ninga ahano mono yakubocela lye likumi, nha cinji Melicizedeki, yikulongwa vyono si kafwizaga. 9Holeka cidahile kutya vyono, Abulahamu lono yalavyaga lipinga lye likumi, Lawi, (mono wanagwe wabocelaga lipinga limonga lye likumi) nayo yalavya, lipinga lye likumi nhavivilya. 10Hambi Lawi nha yali yakali si nalelwa, langa kotya nha yali yakali mu muwili wo sogwe Abulahamu, mu cipango lono Abulahamu wetang'anilila na Melicizedeki. 11No wulawilila mu wukohani wa Lawi, i wanhu wa Isilayeli wapegwa u Wulajilize. Holeka mhali u witumami we Walawi wali wuwe wukwilaniciye, mhali hawe hasina soko yo kuza u wukohani wunji wono wisimajiye, u wukohani wono wukutyatya u wityatye wo wukohani wa Melicizedeki, hamba si awulya wa Haluni. 12Holeka hono u wukohani wukawanice, hobaho yinojeye no Wulajilize nawo wukawanice. 13Nayo u Muwaha wetu mono zizi zose zikulongwa muli mwene, yali wa mbeyu yinji, na hasina hamba yumonga wa mu mbeyu yakwe mono yetuma mulimo nha mukohani ha wukumbicilo. 14Langa yimanyice calinze vyono u mwene yalelelwa mu mulango wa Yuda yono Musa si yawutambula lono yalongaga muli ze wakohani. 15Kanyhi ne nghani yiyi yili calinze muno, vyono mukohani yunji mono yehwanile na Melicizedeki yakondya kuza. 16U mwene si yanozwa yawe mukohani mu nzila yo wulajilize ne malajilizo ge cimunhumunhu, langa mu vilungo vyo wumi wono wusina mudumo. 17Hambi i Mandiko nha gakutya: “Agwe wuli mukohani cibitilila ku wutyatya u wityatye wo wukohani wa Melicizedeki.” 18Holeka i lilajilizo lililya lilongozi likapatwa, ku soko vyono lyali lisina vilungo, kanyhi lyali si likwiliye cinji. 19Vyono i lilajilizo lya Musa si lyasuma kukwilaniciza cinji. Ninga aluno i hanhu hayo, hakondya kuwicilwa u witumbilo u wuswanu wucizize, wono so wuwo, ase cosuma kumusejelela u Mulungu. 20Hamonga na zizo, ahano ho wuli no wilahize wo Mulungu. Ninga mu cipango lono wanji walya wanozwaga kuwa wakohani, u wilahize hali hasina. 21Ninga Yesu yanozwa kuwa mukohani mu nzila yo wilahize, lono u Mulungu yamulonjela yakutya, “U Muwaha yelahiza hamba si kowukawaniza kanyhi u wuhile wakwe. Agwe wuli mukohani cibitilila.” 22Holeka ku wulawa mu wisimajile wuwuno, Yesu yaweza wukangaze we cilagane ciswanu cicizize. 23Kanyhi kowuli wisimajile wunji nhavivyo, wawo i wakohani wanji, wali wenji, ku soko vyono wafwizaga, na holeka si wasumaga kujendelela no mulimo wawo. 24Ninga Yesu si yehwanile na wawo, vyono u mwene kekalaga cibitilila, no wukohani wakwe si wuladuma yaye. 25Holeka u mwene, yadahile nhondo zose kuwaponezya lukulu wose wono wakumubitila u Mulungu muli mwene, hambi u mwene nha kekalaga cibitilila yakuwalombela hali Mulungu. 26Holeka Yesu yo Mukohani Muwaha mono kocikwila muno muno mu visakwa vyetu. U mwene Yelile, yasina hamba yilema, hamba wubi muli mwene musina, yali musina mwipuga lya wanyo wubi, nayo yenuywe sunga ko ku wulanga. 27Mwene si yenha awalya i wakohani wanji, yasina soko yo kukumbika nhondo zose, yinongozi ku soko yo wubi wakwe mweneco, na hanyuma ku soko yo wubi we wanhu. Mwene nha yanozeza lukulu kamonga du, mwipango lono yelavizya mweneco, nayo yakwiliye vilo vyose. 28U Wulajilize wa Musa, wawahagulaga wanhu wono wali wena wusocele, wo wawe wakohani wawaha, ninga u wihuwizo wo Mulungu, wono yawunoza mu nzila yo wilahize, wono waza hanyuma yo Wulajilize, wakondya kumuhagula u Mwana mono yanozwa yakwilaniciye cibitilila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\