YAKOBO 1

1Nene Yakobo, umwitumami wo Mulungu, na wo Muwaha Yesu Kilisito, nghumwandicilenyi nyenye, nyo we milango yikumi na myejete, mono mwiyagaye kono'nze kose. Lamucenyi! 2Wandugu zangu, muweze na nyemo kolo mukuzizwa ne majelo ganji ganji, 3hambi nha mumanyile vyono, kolo wihuwilo wenyu wukusuma kulewana ne majelo, womupelenyi ngola. 4Kanyhi mweze mumanyile vyono, ingola yenyu yomutazenyi sunga ku ndumo, ho muwe mukamile kanyhi mukwilaniciye, ho mulece kucepucilwa na cinji co cose. 5Na hono muyenyu yunji yawe yanjiye mahala, ale, yimunojeye yamulombe Mulungu mono komupela, hambi Mulungu nha kawapelaga wose ko winji, na kwe nhumbula swanu. 6Ninga yimunojeye yalombe yehuwiye akuno yasina mahwele, go gose. Hambi u munhu mono yena mahwele nha yehwanile mawingo ge lilenga, gono gapemheluswaga no kugumilwa ako na ako ne mbeho. 7Umunhu mono yenha nhavivyo, mono yena mahweso gono gali hejete, 8nha kekalaga yakukangamyanga mu mikalile yakwe yose, holeka yalece kutya kopegwa co cose kulawa kuli Muwaha. 9Ninga u Mukilisito muciwa, yimunojeye yawe na nyemo lono Mulungu yakumwinula, 10nayo mugoli, yimunojeye yawe na nyemo lono yakugwiswa no Mulungu. Hambi umugoli nha kokwajilila nhe liluwa lya mu mbago. 11Hambi lizuwa nha lidulaga, na kolo likukalipa linyazaga mahanze, ne maluwa gayo gakung'unhikaga, no wuswanu wayo wose wuhodanjikaga. Ale nhavivyo, no mugoli nayo, kolo kongomezezwa mu metumo gakwe. 12Mumoti munhu mono yakukangalila wujelwe, hambi kolo yeza yasuma, nha kopegwa i cihumbilizwa co wumi cono Mulungu yawatemezezya wawalya wono wamwendile. 13Na lono munhu yakujelwa, yalece kutya, “Nghujelwa no Mulungu.” Hambi u Mulungu nha sikosuma kujelwa no wubi, hamba mweneco, sikamujelaga munhu wo wose. 14Ninga u munhu kajelwaga lono yakukwegwa no kusumwa ne masulumizi gakwe mweneco. 15Na lono wusulumizi wenjipa wulelaga wubi, nawo wubi kolo wakangala, wulelaga lifwa. 16Nye wandugu zangu wendece, mulece kukongwa. 17Ivipegwa vyose viswanu ne vilavywa vyose vyono vikwilaniciye vilawaga ku wulanga, vilawaga kuli Sogo yo munhu, u Muwumbi we mazelu ga ku wulanga, mono yasina cipitupitu hamba yasina cinji co cose cono cosuma kumuletela wupituce. 18So wendo wakwe mweneco, yacilela mu nghani yakwe ye mbeka, ho ciwe nha cili mikalo milongozi wa muli viwumbwa vyakwe. 19Wandugu zangu wendece, kumbucilenyi nghani yiyi! Umunhu wo wose yeze mupelu kuhulika, ninga yalece kuwa mupelu kulonga, hamba yalece kuwa mupelu kusimba. 20Hambi u munhu mono yena likuwo, nha sikosuma kwituma zo wuhile wo Mulungu wono wuli ling'ani. 21Holeka, muyilecelaje lukulu i mikalile yenyu mibi, ne mijendele yose yo wavu, mwiwice mu miwoko yo Mulungu, no kuyibocela nghani yiyilya yono hadikwe mu zinhumbula zenyu, yono yosuma kuziponya zinhumbula zenyu. 22Mulece kwiyikonga nyo weneco, mu wuhuliciza i nghani yakwe du, langa mweze wetuma i nghani yakwe. 23Wo wose mono kahulikaga nghani yiyo, hamba kuyituma, yuyo yehwanile u munhu mono yakwilanga futa yakwe mwi'lole. 24Hambi nha kelangaga mweneco, hanyuma yayo kabita, na lulo lulo baho du kawa kwiyisemwa nha vyono yali yenha. 25Langa umunhu mono yakuwulanjisa muno muno wulajilize wono wukwilaniciye, wono wupelaga wanhu welecele, no munhu mono yakujendelela kuwibata, hamba sikuwuhulika du, no kuwusemwa hanyuma yayo, langa yakuwitumama, umunhu yuyo kowa mumoti muli vyose vyono yakwitumama. 26Na hono munhu yewone mweneco nha munhu mono yebate dini muno muno, ninga kuno siyakusuma kulwimila lulimi lwakwe, dini yakwe u munhu yuyo yikuwa yisina hamba cambuzi co cose, langa yakwikonga mweneco du. 27Hambi dini yono yelile, na yono yisina manamha manamha ha mwande yo Mulungu u Sogo yo munhu, nha yoyi: Kuwataza wana wono wasina walezi wawo, ne wacekulu wafwile mu wugaye wawo, no kwiyilanjilila go mweneco ho wulece kutipizwa ne yinze yiyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\