YAKOBO 2

1Wandugu zangu, hono muwe mumwihuwiye u Muwaha Yesu Kilisito, u Muwaha wo lukumyo, mulecele lukulu kuwawagula wanhu. 2Lunji cilonje citye, munhu yunji mono yavwalile nyamwidole ye zahabu, ne vivwalo vitambule, hono yenjile mu mukung'ano wenyu, na baho kanyhi yenjile no munhu muciwa mono yavwalile vivwalo vitipiye. 3Hono mumupele lilumbo lyono licizize hawaha, yuyulya mono yavwalile vivwalo vyono vikung'alala, no kumutya, “Agwe wikale ahano haswanu,” no kumutya yuyulya muciwa, “Agwe nagwe wime ahalya,” hamba “Wikale ahano hasi hono magulu gangu,” 4wulenyi ma, wuwo wuwaguzi muli nyenye? Ma, na wuwo wulamuzi wenyu si wukulawilila mu mahweso mabi? 5Wandugu zangu, wendece, hulicizenyi ta! U Mulungu yakondya kuwahagula iwanhu waciwa wa mu yinze yiyi, ho wawe wagoli wo wihuwilo, kanyhi wawubocele wutemi wono yawatemezeza wa walya wono wamwendile. 6Ninga nye mukuwabedegala wanhu waciwa! Ninga iwagoli wo wawo wono wakumugazenyi no kumutegulenyi kuli Mahakama? 7Wulenyi, si wo wawo wono walitovulaga litagwa lyenyu liswanu lyono mucemeywe? 8Na hono muwe mukuwufisiliza u wulajilize wulya wo Wutemi, nha vyono yandicigwe mu Mandiko Gono Gelile: “Wumwendaje munhu muyago nha vyono wiyendile gwegwe go mweneco,” ale mowa mukunoza viswanu muno muno. 9Ninga hono muwawagule wanhu, mukwituma wubi, nawo Wulajilize nha wukumuhosenyi nyenye vyono mwina wusutye. 10Na mono yakubena lilajilizo limonga du lya mu Wulajilize, kowa wuhoswe wo kuwuhodanga Wulajilize wose. 11Hambi yu yulya mono yakatya, “Wulece kusenyha,” nha yo yatya kanyhi “Wulece kuwulaga.” Holeka hamba wuwe siwukuwa kusenyha, ninga wukuwulaga, agwe wakondya kuwubena wulajilize. 12Ale, holeka mweze kulonga no kwituma nhe wanhu wono wololing'anizwa no Wulajilize wono wuletaga welecele. 13Hambi, u Mulungu nha kolowa yasina lusungu kolo yakumuling'aniza munhu mono yasina lusungu. Ninga lusungu lucizize wuling'anizi. 14Nye wandugu zangu, alu kocili cambuzici, hono munhu yatye yena wihuwilo, ninga kuno ho siyakulajila imetumo gayo? Alu wuwo wihuwilo wosuma kumuponya wule? 15Citye lunji, ndugu we cilume hamba we cicekulu yawe yasina mwenda hamba ndigwa. 16Cowa cambuzici kuli'nye co kuwatya wawo, “Bitenyi mupolile mukote moto, mwigute,” hamba simukuwapela visakwa vyawo vyono wakuhila mu mikalile yawo? 17Ale nhavivyo no wihuwilo weneco du wuli wene wono wusina metumo, wufwiye. 18Ninga munhu yadahile kutya, “Agwe wina wihuwilo, ane nina metumo!” Ale! Wundajile ta vyono munhu kowa yena wihuwilo wono wusina metumo, nane nokulajila wihuwilo wangu mu metumo gangu. 19Ma, agwe wukwihuwila vyono Mulungu yo yumonga? Viswanu! Ninga hamba ne macisi nago gehuwiye nhavivyo, na kuno gakucicima so woga. 20Go mulele 'gwe, ma, wukusaka kulajilwa vyono u wihuwilo wono wusina metumo wufwiye? 21Ma, usetu Abulahamu yanoza wule sunga yakavumilwa no Mulungu? Yavumililwa mu metumo gakwe, lono yamulavizya mwanagwe Isaka mu cikumbicilo. 22Ale, wona ta, vyono wihuwilo wakwe, wetumana ne metumo gakwe, u wihuwilo wakwe wukakwilanicizwa mu metumo gakwe. 23Holeka gakafisilizwa gagalya i Mandiko Gono Gelile gono gatezaga: “Abulahamu yakamwihuwilo Mulungu, na mu wihuwilo wakwe, yakavumilwa yawe munhu we ling'ani, holeka Abulahamu yakacemwa mwendece wo Mulungu.” 24Ale, mukuwona ta, vyono munhu kavumilwaga no Mulungu mu metumo gakwe hamba si mu wihuwilo wuli wene du. 25Na vyo yali yinha na kuli Lahabu u musenyha, nayo yavumilwa yawe we ling'ani ku soko vyono yawabocela wa walya i watandizi, no kuwatonga wakole nzila yinji. 26Ale, nha vyono umuwili wezaga wufwiye hono wusina muhe, nhavivyo no wihuwilo nawo, wezaga wufwiye hono wusina metumo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\