YAKOBO 5

1Nalu ta hulicizenyi anye nyo wagoli! Mulile no le kwikunguza so wugaye wenyu wono womuzizenyi. 2Isawo yenyu nha yawola, ne vivwalo vyenyu nha vyaligwa ne makuni. 3Zizahabu zenyu ne mapesa genyu, gatuga nghangaga, ne nghangaga yiyo yowa wuhomelezi kuli'nye, nayo yomulyenyi miwili yenyu nho moto. Anye mwiwutila isawo mu vilo vivi vye ndumo! 4Simwawalipa misahala i wetumami wono wetumo mulimo mu migunda yenyu. Lanjenyi ta vyono wakukalala? Icililo ca wawo wono wakududula mu migunda yenyu, cafika mu makutu go Muwaha Mulungu u Mudaha vyose. 5Hambi nha mwekala kono'nze ne mikalile ye cinyemo-nyemo na yo kwiyendeza nyo weneco. Mwakondya kuzijinya zinhumbula zenyu nyo weneco so lizuwa lyo wuwulagwe. 6Mwaling'anizwa no kumuwulaga munhu mono yasina wusutye, nayo hamba siyamugomolezezenyi nghani yo yose yono'mbi. 7Ale, wandugu zangu, mweze no wukangalile sunga Muwaha kolo kokuziza. Lanjenyi ta u mulimi vyono kalindilaga ko wukangalile i ndudula yakwe yilete ndigwa swanu. Umwene kalindilaga ko wukangalile i mvula ye lifuku ne ye lihwela. 8Na nyenye nhavivyo yimunojelenyi muwe na ngola, musikamye zinhumbula zenyu, hambi lizuwa lyo wuze wakwe Muwaha nha lyasejelela. 9Wandugu zangu, mulece kwing'ung'ulicila nyenye wose, ho mulece kuling'anizwa no Mulungu. Hambi u Muling'anizi nha yeza behi no kwinjila ha mulango. 10Wandugu zangu, hono muwe mukusaka kuwona musambo we ngola no wukangalile muli magazo, mwihwesaje ze wawizi wono waganulaga mwitagwa lyo Muwaha. 11Holeka ciwacemaga wawo wo wamoti ku soko vyono wakangalila. Mwakondya kuhulika zo wukangalile wa Jobu, kanyhi mumanyile vyono u Muwaha yamutendela ha ndumilizo. Hambi Muwaha nha yamemile nheto no lusungu. 12Ninga ko muno, wandugu zangu mulece kwilaha. Mulece kwilahiza ku wulanga, hamba mono'nze, hamba ku cilaha cinji co cose. Langa mutye “Heya” hono nhunizo yenyu yo heya, na “Ng'o” hono nhunizo yenyu yo ng'o, ho simoling'anizwa no Mulungu. 13Ma, hoyuli munhu wo wose muli nyenye mono yena wugaye? Yimunojeye yalombe. Ma, hoyuli yunji musangalafu? Yimunojeye yembe zinyimbo zo wulumbe. 14Ma, hoyuli yunji mono yatamigwe muli nyenye? Yimunojeye yawaceme iwanyamhala we Likanisa, nawo womulombela no kumubacila mafuta mwi'tagwa lyo Muwaha. 15Na hono walombe wehuwiye yuyo mutamwa koponywa, u Muwaha komupela ciba, no wubi wono yali yetuma wonenelwa. 16Ale, mweze kwiyivumilila mabi genyu, mwilombelaje, ho muponywe. Uwulombe wo munhu we ling'ani wina vilungo vyo kwituma nyinji. 17Eliya yali munhu yenha sese. Yakalomba muno imvula yilece kutonya, nayo siyatonya mu'si myaka midatu na myezi mutandatu. 18Ale, yakalomba kanyhi, ne mvula yikatonya kulawa ku wulanga, ne'si yikacindya zindigwa zayo. 19Wandugu zangu, muyenyu yunji hono yajilile mu mbeka, na muyenyu yunji yamupitule, 20manyenyi vyono, yuyo mono yakumupitula munyo wubi, ku wulawa mu nzila yakwe yo wajilile, koyiponya i nhumbula yakwe mwi'fwa, no wubi winji wonenelwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\