YOHANA 10

1Yesu yakatya, “Munhu wo wose mono si yakwinjilila mu mulango we libululu lye zingholo, ninga yakukolela ha wukolo wunji, yuyo muhizi, kanyhi muboci. 2Langa mono yakwinjilila mu mulango, yuyo yo mudimi we zingholo. 3U mulindiliza mulango we libululu, kamudigulilaga yuyo, ne zingholo zikuwa kumuhulika lizi lyakwe, nayo yakuwa kuzicema kwe matagwa zingholo zakwe, yimonga yimonga, kazitulusaga zilawile kunze. 4Nayo kolo yazilavya kunze, kazilongolelaga ku mwande, nazo zingholo zimutyatyaga, hambi nha zimumanyile lizi lyakwe. 5Ne zingholo zizo, si zidahile kumutyatya mujenzi, langa zomutiza, hambi nha si zimumanyile u mujenzi lizi lyakwe.” 6Yesu yawalonjela i cihwanicizo cici, ninga wene hamba si watanga cono yawalonjelaga. 7Holeka Yesu yakawatya kanyhi, “Mbeka nghumutyenyi, Ane yo nene mulango we zingholo. 8Na wose wono walongola kuza, lono ane nali nghali si naza, wawo wo wahizi, kanyhi waboci, nawo hamba ne zingholo si zawahulika. 9Ane yo nene mulango, munhu hono yenjilile muli nene, kopona, kokwinjila kolawaniza, nayo kowona wudimo. 10U muhizi si kazaga bwete, langa kazaga ho yahize, ho yawulaje no kongomeza. Ane naza, anye ho muwe no wumi. U wumi wono wukwilaniciye.” 11Ane yo nene mudimi muswanu. U mudimi muswanu, kawusuzaga u wumi wakwe ku soko ye zingholo zakwe. 12U munhu mono yakudima ku soko yo kulipwa musahala, yuyo si mudimi, hamba ne zingholo si sawo yakwe, kolo yakuwona liminzi likuza, yakuzileka zingholo, yakutiza. Nalyo liminzi likuzibata no kuziyagaza. 13U mudimi mono kadimaga so musahala, katizaga no kuzileka i zingholo, vyono u mwene yakuzidima ku soko yo kulipwa musahala. 14Ane yo nene u mudimi muswanu. Iwangu niwamanyile, nawo iwangu, wamanyile'ne, 15nha vyono Baba yamanyile, nane vyono nimumanyile Baba. Nane nghuwulavya u wumi wangu, ku soko ye zingholo. 16Hozili zingholo zangu zinji zono si zili mwi'bululu lili, yinojeye zizo nazo nizilete; Nazo zolihulika ilizi lyangu. Nazo zowa yitewa limonga no mudimi yumonga. 17“Ku soko yiyo holeka Baba yanyendile, vyono nghuwulavya u wumi wangu, ho niwusole kanyhi. 18Hasina munhu mono yakumboka u wumi wangu, langa nghuwulavya nene no mweneco. I vilungo vyo kuwulavizya, nina navyo, ne vilungo vyo kuwusolela kanyhi, nina navyo. Na Baba vyo yandajiliza nitume.” 19Hakawa na witemanuce kanyhi muli Wayahudi so zinghani zizi. 20Wenji wayawo wakatya, “Yena macisi, kanyhi yena lukwale, alo so cici mukumuhuliciza?” 21Wanji wakatya, “I milonjele ayi, si ya munhu mono yena lukwale, hambi i licisi lyosuma kunuguza meso ge wabofu?” 22Kuko ku Yelusalemi, kwali koyili Sikukuu yo Wusiwanule we Nyumba yo Mulungu, mu vilo vye cinyuli. 23Nayo Yesu lono yajendajendaga mu Nyumba yo Mulungu, mwi'kumbo lya Solomona. 24Iwayahudi wakamupilima, wakamuwuza wakutya, “Alo kojendelela kucenyhemeka mu zinhumbula zetu sunga nili? Hono yo gwegwe Kilisito, ale wucilonjelaje cimanye.” 25Yesu yakawapitula, yakawatya, “Nha nimulonjelenyi, ninga si mukwihuwila. I milimo yono nghwitumila mwitagwa lya Baba, yiyo yo yikuhomelela. 26Ninga anye si mukwihuwila, vyono si muli wayagwe ne zingholo zangu. 27Izingholo zangu zikuwa kulihulika ilizi lyangu, nane nizimanyile, nazo zinhyatyaga. 28Nane nghuzipela wumi we cibitilila, nazo si zolokwajilila yaye, hamba hasina yunji mono kosuma kuziboka mu muwoko wangu. 29Baba mono yamhela, yo Muwaha yacizize wose, na hasina munhu mono kosuma kuziwusa mu miwoko ya Baba. 30Ane na Baba yo monga.” 31Iwayahudi wakatondola mabwe ho wamutowanje. 32Yesu yakawatya, “Nha nimulajilenyi milimo minji yono yikulawa kuli Baba, alu mulimo wa hayi muli yiyo, wono woleka munhowe ne mabwe?” 33Wayahudi wakamutya, “Ase si cikukutowa ne mabwe ku soko ye milimo miswanu, langa ku soko vyono wukumutovula u Mulungu! Ku soko agwe wukwinoza nha wuli Mulungu, na kumbe agwe ho wuli munhu du.” 34Yesu yakawatya, “Wule, si yandicigwe mu Wulajilize wenyu vyono u Mulungu yatya, ‘Yo nyenye milungu?’ 35Hono Mulungu yawatezaga milungu, wawalya wono wapegwa i nghani yakwe, holeka nase cimanyile vyono, Imandiko Gono Gelile, galongaga imbeka nhondo zose. 36Alu ma, u mwene mono Baba yamuhagula, yakamutuma kononze, mukumutya yakutovula, ati vyono nheye, ‘Ane nili Mwana wo Mulungu?’ 37Holeka hono niwe si nghwituma i milimo ya Baba, ale mulece kunyihuwila, 38ninga hono niwe nghwituma na hono si munyihuwiye nene, ale mwali muyihuwile i milimo, ho mumanye no kwizuka vyono Baba yali muli nene, nane nili muli Baba.” 39Wakajela kanyhi kumwibata Yesu, ninga mwene yakawuka hali wene. 40Yesu yakabita kanyhi ku nhumbi nzagwe ya Yoludani, hono Yohana yabaputizizaga, yakekala kuko. 41Ne wanhu wenji wakamubitila, wakatya, “Yohana si yanoza citanjilo co cose. Ninga zose zono Yohana yalonga za muli munhu ayu, za mbeka.” 42Ne wanhu wenji wa kuko wakamwihuwila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\