YOHANA 15

1“Ane yo nene muzabibu we mbeka, na Baba yo mulimi. 2Mwene kaliwusaga muli'ne ilinhambi lyo lyose lyono si lilelaga mikalo, ne linhambi lyono lilelaga, kalidumulilaga ho licile kulela muno. 3Alu anye mwakondya kwela, ku so nghani yono nimulonjelenyi. 4Mwikalaje muli nene, nane nikale muli nyenye. Nhe linhambi vyono si lyosuma kulela mikalo lili wene, hono lilece kwikala mu muzabibu, na nyenye si mosuma kulela mikalo, hono mulece kwikala muli nene. 5“Ane yo nene muzabibu, anye muli manhambi. Mono kekalaga muli nene, nane niwe muli mwene, yuyo yo kalelaga muno mikalo, hambi hono hasina nene, anye nha si mosuma kwituma cinji. 6Munhu wo wose hono yalece kwikala muli nene, yakutagwa kunze kotya linhambi vyono walitagaga, nalyo liwa kunyala. Nawo wanhu wakuwa kulikongholeza, wakulitajila mu moto, nalyo liwa kutakamila. 7Hono mwikale muli nene ne zinghani zangu hono zikale muli nyenye, ale, mulombe co cose cono mukusaka, nanye mopegwa. 8Nayo Baba kakumywaga, hono mulele muno mikalo minji, nanye mowa wejizwa wangu. 9Ane nimwendilenyi anye, nha vyono Baba yanyenda ane. Mwikalaje mu wendo wangu. 10Hono mwibate malajilizo gangu, mokwikala mu wendo wangu, nha vyono nane nibate malajilizo ga Baba, nikaye mu wendo wakwe. 11Nimulonjelenyi zizi, ho nyemo yangu yiwe muli nyenye, ne nyemo yenyu ho yikwilanicile. 12Ali lye lajilizo lyangu, mwiyendaje, nha vyono ane nimwendilenyi anye. 13Hasina wendo wuwaha wono wucizize u wendo wo munhu, mono yakulavya u wumi wakwe, ku soko ye wendece wakwe. 14Anye muli wendece wangu, hono muzitume zono nghumulajilizenyi. 15Alu anye, ane si nghumucemenyi wetumami kanyhi, ku soko u mwitumami, si yamanyile zono ketumaga u muwaha wakwe. Ninga ane nimucemenyi anye wendece wangu, ku soko vyono nimulonjelenyi zose zono nazihulika kulawa kuli Baba. 16Anye si mwanyihaga ane, langa ane yo namwihajenyi nyenye, kanyhi nghawa kumuwagulenyi ho mubite mukalele mikalo, i mikalo yono yikalaga, nayo Baba ho yasume kumupelenyi co cose cono mukumulomba mwitagwa lyangu. 17Ne lilajilizo lyangu, lyoli, mwiyendaje. 18“Hono we yinze wamusulenyi, mweze kukumbucila vyono we yinze wamula kusula ane, lono wakali si namusulenyi anye.” 19Mhali muwe muli wanhu we yinze, mhali we yinze wali wamwendenyi anye mo wanhu wawo. Ninga alu vyono si muli we yinze, nane nimwihajenyi kulawa mu yinze, holeka we yinze wakumusulenyi. 20Mukumbucile inghani yono namulonjelenyi, yono natya, “U mwitumami si yamucizize u muwaha wakwe.” Hono ane wangaza, womugazenyi na nyenye nhavivyo. Na hono wawe wayibata inghani yangu, woyibata ne nghani yenyu nhavivilya. 21Womutendelenyi zizi zose ku soko ye litagwa lyangu, vyono si wamumanyile mono yanhuma. 22Mhali niwe si naza cilongane nawo, mhali wawe si wetumile wubi, ninga alu si wosuma kwikojela ku soko yo wubi wawo. 23Mono yasulile ane, yamusulile na Baba nhavivyo. 24Mhali si netuma kwawo imetumo gono yunji wo wose yakali nagetuma, mhali wawe wasina wubi. Ninga alu, waziwona zono nakondya kwituma, na vyono yinha, wakasula nene, kanyhi wakamusula na Baba nhavivilya. 25Na vyo yinojeye, zizilya zono zandikwa mu Wulajilize wawo zifisilizwe, zono zikutya, “Wasula bwete. 26“Kolo yakuza yuyo u Mutazi, mono nomutumilenyi kuwulawa kwa Baba, yo Muhe we mbeka, mono yakulawa kuli Baba, yuyo yo kolohomelela izangu. 27Nanye mukuhomelela izangu, vyono kuwulawa mwamulizo, mwikalaga nane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\