YOHANA 16

1“Zizi nimulonjelenyi, ho mulece kuwuleka wihuwilo wenyu. 2Wanhu wolowa kumuwinjenyi mu matang'anilo gawo go wuhembelo. Kanyhi icidaha cikuza cono, muli wose mono kolomuwulajenyi anye, kowona nha yakumwitumamila u Mulungu. 3Wolomunozezenyi nhavivyo, ku soko vyono si wamumanyile Baba, hamba na nene si wamanyile yaye. 4Ninga nimulonjelenyi zizi, kolo cikuza cidaha cazo, ho mukumbucile zizo, vyono namulonjelenyi. “Si namulonjelenyi zizi ha mwamulizo, vyono nali nikaye nanye. 5Ninga alu nghumubitila mono yanhuma, hamba hasina muyenyu yunji muli nyenye mono yakumbuza, ‘Alo kono wukubita kwihi?’ 6Ninga vyono nimulonjelenyi zizi, zinhumbula zenyu zimemile wukalale. 7Ninga nghumulonjelenyi mbeka, vyono, ho vyowa viswanu kuli nyenye hono mbite, ku soko ane hono ndece kubita, u Mutazi si komuzizenyi yaye. Ninga hono mbite, ale, nomutuma kuli nyenye. 8Nayo kolo yakuza, kowakangaziza we yinze, vyono wasutizye, kuli zo wubi, na zo wiling'ano, na ze ning'aniza yo Mulungu. 9Wasutizye kuli zo wubi, ku soko vyono si wanyihuwiye nene, 10wasutizye kuli zo wiling'ano, ku soko vyono ane nghubita kwa baba, nanye si mowa kumbona kanyhi, 11wasutizye kuli ze ning'aniza yo Mulungu, ku soko vyono muwaha we yinze yiyi yaling'anizwa yakondya. 12“Nina nyinji zo kumulonjelenyi kanyhi, ninga si mosuma kuzibocela lulu. 13Langa kolo yakuza, u Muhe we Mbeka, yo komutonjenyi mu mbeka yose, hambi nha si kolonga zo wulajilize wakwe, langa kolomulonjelenyi zose zono kolohulika, nayo kolonga zono zikuza. 14U mwene kolonghumya nene, hambi nha kolomulonjelenyi zono kozituga kulawa kwangu. 15Vyose vyono yena navyo Baba, nha vyangu, na ku soko yiyo holeka nheye, yuyo u Muhe Mono Yelile, kolomulonjelenyi zono kozituga kulawa kwangu. 16“Mu cipango cidodo, si mombona hamba nhavi, na hanyuma hadodo, ho mombona kanyhi!” 17Holeka, wanji wa muli wejizwa wakwe, wakanza kwiwuza weneco wose, “Alo co cici, hono yakucilonjela yakutya.” Mu cipango cidodo si mombona hamba nhavi, na hanyuma hadodo ho mombona kanyhi, na kanyhi yono yakutya, “Vyono nghubita kuli Baba.” 18Wakawa wakwiwuza du, “Alo co cici, lono yakutya, Mu cipango cidodo?” Ase sicimanyile yono yakulonga. 19Nayo Yesu yakamanya vyono wasakaga kumuwuza, holeka yakawatya, “Alo mukwiwuza ze nghani yiyi vyono nheye, Mu cipango cidodo si mombona hamba nhavi?” Na hanyuma hadodo ho mombona kanyhi? 20Nghumulonjelenyi mbeka, vyono anye mowa kulila no kukalala, ninga we yinze, wowa kusecelela. Anye mokalala, ninga wukalale wenyu hanyuma wolowa nyemo. 21U mucekulu, mwipango lyo kusawa, yakuwona wusungu, hambi cidaha cakwe co wusungu nha cafika. Ninga kolo mwana yalelwa, si yakukumbucila kanyhi u wusungu, so nyemo yo kulelwa munhu kononze. 22Anye nanye mu cidaha cici, mwina wukalale, ninga nolomuwonenyi kanyhi, ne zinhumbula zenyu zolosecelela, ne nyemo yenyu, hasina mono yakumuwusizenyi. 23Mwi'zuwa lilyo si molosaka cinji kuli'ne. Mbeka nghumutyenyi, hono mumulombe Baba cinji mwi'tagwa lyangu, komupelenyi. 24Sunga na lulu, mukali si nalombela cinji mwi'tagwa lyangu. Lombenyi, nanye mopegwa, nyemo yenyu ho yikwilanicile. 25“Zizi nimulonjelenyi mu vihwanicizo. Ninga cidaha cikuza, lono si nomulonjelenyi kanyhi mu vihwanicizo, ninga nomulonjelenyi za Baba ciwonelela. 26Mwi'zuwa lilyo molombela mwi'tagwa lyangu, nane si nghumutyenyi vyono, nolomulombelenyi kuli Baba, 27hambi Baba nha yamwendilenyi mweneco, vyono nanye munyendile ane, mukehuwila vyono nalawa kuli Mulungu. 28Nalawilila kuli Mulungu, nghaza kononze, alu nghuyileka kanyhi yinze, nghubita kuli Baba.” 29Nawo wejizwa wakwe wakatya, “Alu wukulonga ciwonelela nhondo, hamba si mu vihwanicizo. 30Alu nhondo camanya he, vyono wuzimanyile zose, hamba si wukusaka munhu yakuwuze cinji, holeka cihuwiye vyono walawa kuli Mulungu.” 31Yesu yakawapitula yakawatya, “Wulenyi, alu mwehuwila nhondo? 32Lanjenyi ta, cidaha cikuza, sunga na lulu caza, hono mokwiyagalila munhu kwakwe, munhu kwakwe, na mondeka nene nili wene. Ninga kumbe hamba si nili wene ng'o, hambi nha cina na Baba. 33Nimulonjelenyi zizi, ho muwe no mulamu, mu wilunze wenyu na nene. Mononze heya, motuga wugaye, ninga mwisindamice! Ane niwasumile we yinze.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\